เช็คอิน สุวรรณภูมิ ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 ชั่วโมง

ขอให้ผู้โดยสาร Check in ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเครื่องออกเที่ยวบินระหว่างประเทศ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ปัจจุบ้น ผู้โดยสารที่เดินทางเข้า - ออก ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีไม่เพียงพอที่จะให้บริการผู้โดยสาร ทำให้เกิดความหนาแน่นและเสียเวลาที่บริเวณจุดตรวจคนเข้าเมือง เพื่อป้องกันมิให้ผู้โดยสารตกเครื่อง และเที่ยวบินสามารถออกได้ตามกำหนดเวลา

กลุ่มงานขายภาคตัวแทนฯ ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลผู้โดยสารที่เดินทาง โดยเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศ ขอให้ผู้โดยสารดำเนินการตรวจสอบรับบัตรโดยสาร (Check in) พร้อมทั้งผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง / ศุลกากร  (Immigration/Custom) ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก

กลุ่มงานขายภาคตัวแทนจำหน่าย

5 มีนาคม 2555