วีซ่าเพื่อการทำธุรกิจ : ประเทศฝรั่งเศส

วีซ่าเพื่อการทำธุรกิจ : ประเทศฝรั่งเศส

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ และ มีหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อนหรือขาว)
 • จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน

 • หลักฐานแสดงที่พำนัก เช่น เอกสารการจองโรงแรม 

 • สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 เดือน ประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
 • ประกันสุขภาพวงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท (ไม่รับประกันของบริษัท ACE INSURANCE/11MAY05)
 • กรณีไปเกิน 30 วัน
 • ให้บริษัทที่ฝรั่งเศสขอใบอนุญาตจากหน่วยงาน DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE LEMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DDTEFP) แล้วส่งใบอนุญาตตัวจริงกลับมา
 • จดหมายรับรองการออกค่าใช้จ่ายของบริษัท
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้เดินทาง
 • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศฝรั่งเศส ได้ที่นี่

ถ้าอยู่ไม่เกิน 90 วัน ถ้าอยู่เกิน 90 วัน

อัตราค่าบริการ (1 ก.ย. 2551)

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าเชงเก้นระยะสั้น
(ไม่เกิน 90 วัน)
3,000 บาท
(60 เหรียญยูโร)
500 บาท 3,500 บาท
วีซ่าเชงเก้นระยะยาว
(มากกว่า 90 วัน)
4,950 บาท
(99 เหรียญยูโร)
500 บาท 5,450 บาท 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 • แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2627-2150 แฟ็ก : 0-2627-2155 อีเมล : visas@ambafrance-th.org
 • เวลาทำการสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส จันทร์-ศุกร์ : 08:30—15:30 น.
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 12.00 น. (ต้องยื่นคำร้องแบบนัดหมายล่วงหน้า ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 • เวลาในการรับหนังสือเดินทาง จันทร์ – ศุกร์: 14.00 – 15.30 น.
 • เว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย http://www.france.or.th และ http://www.ambafrance-th.org/

หมายเหตุ

 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น

 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต 

 • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การรับคำร้องผ่านบริษัทตัวแทนสำหรับฝรั่งเศส

บริษัท TLScontact เปิดรับยื่นคำร้องเป็นวันแรกในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (*)

(*) รายละเอียดที่อยู่และหมายเลขติดต่อสามารถหาได้ในเว็บไซต์ของ TLScontact

สิ่งที่จะได้รับจากการร่วมมือกับบริษัท TLScontact

– ข้อมูลที่จำเป็น และข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้ยื่นขอวีซ่า
– การต้อนรับและความสะดวกในการยื่นคำร้องใช้เวลาเร็วขึ้น (สูงสุด 72 ชั่วโมง)
– สามารถติดตามผลการดำเนินเรื่องทางอินเตอร์เน็ต
– ท่านสามารถตรวจสอบผลทางอีเมลหรือ SMSโดยระบุข้อมูลของหนังสือเดินทาง

สำหรับ ผู้ที่ไม่ประสงค์จะยื่นคำร้องผ่านตัวแทน ท่านสามารถทำการนัดหมายกับทางบริษัท เพื่อมายื่นคำร้องด้วยตัวเองกับแผนกวีซ่าที่ 29 ถนนสาทรใต้

เงื่อนไขของสถานทูตฝรั่งเศสเกี่ยวกับถิ่นพำนักของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า

ตามกฎระเบียบเลขที่ 2008-1176 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2008  มาตราที่ 1 ตามกฎระเบียบ กำหนดให้หน่วยงานที่มีอำนาจออกวีซ่า สามารถรับคำร้องของ บุคคลต่างด้าวที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศที่ยื่นคำร้องเท่านั้น และสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศที่ยื่นคำร้อง ทางแผนกวีซ่าจะรับเอกสารการยื่นขอวีซ่าได้ในกรณี ที่บุคคลเหล่านั้นแสดงหลักฐานว่าไม่สามารถยื่นคำร้อง ณ ประเทศที่มีถิ่นพำนักได้ หรือในกรณี เร่งด่วนจำเป็นที่จะ ต้องขอวีซ่านอกประเทศ  รวมถึง บุคคลที่มีถิ่นพำนักนอกประเทศไทย (นักเรียนที่ไปศึกษาต่างประเทศ) สถานทูตสามารถ รับคำร้องขอวีซ่าเฉพาะกรณีที่สามารถแสดงหลักฐานว่า ไม่สามารถยื่นคำร้องณประเทศที่มี ถิ่นพำนักได้ หรือในกรณี เร่งด่วนจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่านอกประเทศ
ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าระยะยาวชนิดใช้แทนบัตรต่างด้าว

ตามกฎระเบียบเลขที่ 2009-477 วันที่ 27 เมษายน 2009  ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2009 วีซ่าระยะยาวบางประเภท จะเป็นวีซ่าที่ใช้แทนบัตรต่างด้าว เช่นวีซ่าสำหรับคู่สมรส นักศึกษา ผู้ไปทำงาน และผู้ไปตั้งถิ่นฐาน วีซ่าประเภทนี้ อนุญาตให้ผู้เดินทาง สามารถพำนักในประเทศฝรั่งเศสได้ตามที่ระบุในอายุของวีซ่า โดยไม่ต้อง ขอบัตรต่างด้าว แต่จะต้องส่งแบบคำร้องไปที่หน่วยงาน OFII ในเมืองที่พำนัก เมื่อไปถึงประเทศฝรั่งเศส  แบบคำ ร้องนี้สามารถดาวโหลดจากเว็บไซต์ หัวข้อแบบคำร้องสำหรับดาวโหลด และจะต้องแนบคำร้องวีซ่าระยะยาวทุกประเภท แผนกวีซ่าจะต้องประทับตราที่เอกสารนี้ หลังจากออกวีซ่า
TAG :  ข้อมูลวีซ่าเพื่อการธุรกิจ : ประเทศฝรั่งเศส