การขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตเช็ค

เริ่มต้นด้วยการจองคิวล่วงหน้าที่เว็บไซต์ www.visapoint.eu โดยเลือกวันและเวลาได้เอง กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ หมายเลขพาสปอร์ต วันเดือนปีเกิด ประเทศที่เกิด เพศ อีเมล์ และเบอร์ติดต่อกลับ จากนั้นระบบจะส่งรายละเอียดวัน เวลาที่นัดยื่นขอวีซ่าและรหัสสำหรับใช้ในการคอนเฟิร์มหรือยกเลิกนัด

**การเตรียมเอกสารถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดสำหรับการขอวีซ่าเชงเก้นของประเทศเช็ค

เอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า

1. แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า

2. พาสปอร์ตตัวจริง มีหน้าว่างที่เหลือสำหรับตราประทับมากกว่า 2 หน้า เหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอ และเล่มเก่า(หากมี) พร้อมสำเนาและทุกหน้าที่มีตราประทับ และลงนามสำเนาถูกต้อง

3. บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา ลงนามสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร

กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและหรือมารดา ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมลงลายมือชื่อบิดาและหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ พร้อมแนบหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองหรือผู้สนับสนุนค่าเดินทาง และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่เดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงท่านใดท่านหนึ่ง ต้องมีเอกสารการยินยอมและหลักฐานรับรองว่ามีอำนาจในการปกครองผู้เยาว์ผู้นั้น จากที่ว่าการเขต/อำเภอ

4. ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา ลงนามสำเนาถูกต้อง

5. ทะเบียนสมรส , ทะเบียนหย่า , ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(หากมี) ทั้งตัวจริงและพร้อมสำเนา แปลเป็นภาษาอังกฤษ ลงนามสำเนาถูกต้อง โดยไม่ต้องรับรองคำแปล

6. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น) พื้นหลังขาวเท่านั้น รูปแรกติดที่ฟอร์ม Visa Application Form รูปอีกใบแนบไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ ให้เขียนชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และหมายเลขพาสปอร์ตหลังรูปถ่าย กันหาย

7. หนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) ระบุ ชื่อ นามสกุล ตามพาสปอร์ต ตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน วันที่ได้รับอนุมัติให้ลา (เพื่อประกันว่า เราจะกลับมาทำงานแน่นอน จะไม่หลับหนีเข้าประเทศ)

กรณีที่ผุ้ยื่นประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนเป็นบริษัท หรือจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน แปลเป็นภาษาอังกฤษ

กรณีเกษียณอายุ ต้องแสดงบัตรราชการบำเหน็จบำนาญ

กรณีนักเรียน นักศึกษา แสดงหนังสือรับรองสภานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องรับรองคำแปล

8. สมุดบัญชีธนาคา 6 เดือน ตัวจริง และสำเนาทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน ย้อนหลัง 3-6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งจะแสดงให้เห็นการหมุนเวียนของเงินในบัญชี เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ว่าเรามีเงินเพียงพอสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวตามระยะเวลาที่ขอไว้ หากเดินทางเป็นครอบครัว และต้องการใช้บัญชีรับรองสมาชิกในครอบครัวท่านอื่นต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้ด้วย

กรณีเป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสยืนยัน กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ทำจดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามรับรองทั้งสองท่าน กรณีคู่สมรสเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณะบัตร กรณีที่คู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย ให้แนบบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการทำงานของคู่สมรสประกอบ

-กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายภาษาอังกฤษรับรองแสดงความเกี่ยวข้องกันจากผู้รับรอง พร้อมเซ็นรับรองโดยเจ้าของบัญชี ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เอง พร้อมแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้รับรอง

-กรณีมีผู้สนับสนุนค่าเดินทาง ต้องมีจดหมายภาษาอังกฤษจากผู้รับรอง สำเนาพาสปอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชน หลักฐานการทำงานและรายได้ พร้อมด้วยหลักฐานบัญชีธนาคารแสดงยอด 3 เดือน ของผู้สนับสนุนค่าเดินทาง

9. ใบจองตั๋วเครื่องบิน เป็นแค่ใบจอง ก็พอ โดยไม่ต้องซื้อจริง พิมพ์ใบจองที่ได้จาก Agency ที่ซื้อตั๋ว แต่หากซื้อผ่านเว็บก็พิมพ์ E-Ticket ไปได้เลย ก่อนการออกวีซ่า ผู้ยื่นอาจจะได้รับการร้องขอให้แสดงการยืนยันของตั๋วเครื่องบินที่ผ่านการชำระแล้ว

10. ประกันการสุขภาพและอุบัติเหตุ ครอบคลุมช่วงเวลาเดินทางวงเงินประกัน 1.5 ล้านบาท หาซื้อรายสิบวัน ราคาประมาณไม่เกิน1,000 บาท สามารถซื้อผ่านเว็บได้และพิมพ์ออกมาได้เองเลย และต้องระบุเป็น EUROPE พร้อมระบุวันที่ และเวลาตามตั๋วเครื่องบินโดยให้แสดงในวันที่ยื่นขอวีซ่า

11. ใบจองโรงแรม เป็นเอกสารจองโรงแรมต่างๆ เรียงตาม Itinerary ที่ระบุวันที่และเมืองที่จะไป พร้อมชื่อ, ที่อยู่, อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรมที่จะพัก ทุกวันทุกคืนที่อยู่ที่นี่ โดยทาง Agency จะจัดการส่งให้คุณผ่านอีเมลล์

12. ตารางการเดินทางในเชงเก้น (Itinerary) เป็นภาษาอังกฤษ แจงรายละเอียด การเดินทางว่าวันไหนอยู่ที่ไหน วันไหนไปเที่ยวเมืองอะไร ทำกิจกรรมอะไรบ้าง พร้อมระบุพาหนะในการเดินทาง โดยทาง Agency จะจัดการส่งให้คุณผ่านอีเมลล์

13. ค่าธรรมเนียมวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว สำหรับระยะสั้น (ระยะเวลาน้อยกว่า 90 วัน) เป็นเงินไทย ราคา 60 ยูโร ต่อท่าน คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ขอวีซ่า ควรเตรียมให้พอดี

ที่อยู่ของสถานทูตเช็ค แผนก วีซ่า ที่อยู่ สถานกงสุลและวีซ่า

71/6 ซอย ร่วมฤดี 2 ถ.เพลินจิต กรุงเทพฯ 10330

http://www.mzv.cz/bangkok/th

เวลาทำการ

จันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. ยื่นขอวีซ่า

การเดินทาง นั่งรถไฟฟ้า BTS มาสถานีเพลินจิต เดินเข้าซอยจะมีมอเตอร์ไซต์รับจ้าง บอกว่าไปสถานทูตเช็ค

รับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษที่ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256