วีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม

บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทย ไม่ต้องขอวีซ่า เข้าประเทศเวียดนาม สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน แต่หากต้องการอยู่ในเวียดนามเกิน 30 วัน ก็จำเป็นต้องขอวีซ่าในการเข้าออกประเทศ