วีซ่าเพื่อการทำธุรกิจ : ประเทศฝรั่งเศส

วีซ่าเพื่อการทำธุรกิจ : ประเทศฝรั่งเศส

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ และ มีหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อนหรือขาว)
 • จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน

 • หลักฐานแสดงที่พำนัก เช่น เอกสารการจองโรงแรม 

 • สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 เดือน ประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
 • ประกันสุขภาพวงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท (ไม่รับประกันของบริษัท ACE INSURANCE/11MAY05)
 • กรณีไปเกิน 30 วัน
 • ให้บริษัทที่ฝรั่งเศสขอใบอนุญาตจากหน่วยงาน DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE LEMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DDTEFP) แล้วส่งใบอนุญาตตัวจริงกลับมา
 • จดหมายรับรองการออกค่าใช้จ่ายของบริษัท
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้เดินทาง
 • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศฝรั่งเศส ได้ที่นี่

ถ้าอยู่ไม่เกิน 90 วัน ถ้าอยู่เกิน 90 วัน

อัตราค่าบริการ (1 ก.ย. 2551)

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าเชงเก้นระยะสั้น
(ไม่เกิน 90 วัน)
3,000 บาท
(60 เหรียญยูโร)
500 บาท 3,500 บาท
วีซ่าเชงเก้นระยะยาว
(มากกว่า 90 วัน)
4,950 บาท
(99 เหรียญยูโร)
500 บาท 5,450 บาท 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 • แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2627-2150 แฟ็ก : 0-2627-2155 อีเมล : visas@ambafrance-th.org
 • เวลาทำการสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส จันทร์-ศุกร์ : 08:30—15:30 น.
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 12.00 น. (ต้องยื่นคำร้องแบบนัดหมายล่วงหน้า ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
 • เวลาในการรับหนังสือเดินทาง จันทร์ – ศุกร์: 14.00 – 15.30 น.
 • เว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย http://www.france.or.th และ http://www.ambafrance-th.org/

หมายเหตุ

 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น

 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต 

 • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การรับคำร้องผ่านบริษัทตัวแทนสำหรับฝรั่งเศส

บริษัท TLScontact เปิดรับยื่นคำร้องเป็นวันแรกในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (*)

(*) รายละเอียดที่อยู่และหมายเลขติดต่อสามารถหาได้ในเว็บไซต์ของ TLScontact

สิ่งที่จะได้รับจากการร่วมมือกับบริษัท TLScontact

– ข้อมูลที่จำเป็น และข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้ยื่นขอวีซ่า
– การต้อนรับและความสะดวกในการยื่นคำร้องใช้เวลาเร็วขึ้น (สูงสุด 72 ชั่วโมง)
– สามารถติดตามผลการดำเนินเรื่องทางอินเตอร์เน็ต
– ท่านสามารถตรวจสอบผลทางอีเมลหรือ SMSโดยระบุข้อมูลของหนังสือเดินทาง

สำหรับ ผู้ที่ไม่ประสงค์จะยื่นคำร้องผ่านตัวแทน ท่านสามารถทำการนัดหมายกับทางบริษัท เพื่อมายื่นคำร้องด้วยตัวเองกับแผนกวีซ่าที่ 29 ถนนสาทรใต้

เงื่อนไขของสถานทูตฝรั่งเศสเกี่ยวกับถิ่นพำนักของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า

ตามกฎระเบียบเลขที่ 2008-1176 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2008  มาตราที่ 1 ตามกฎระเบียบ กำหนดให้หน่วยงานที่มีอำนาจออกวีซ่า สามารถรับคำร้องของ บุคคลต่างด้าวที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศที่ยื่นคำร้องเท่านั้น และสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศที่ยื่นคำร้อง ทางแผนกวีซ่าจะรับเอกสารการยื่นขอวีซ่าได้ในกรณี ที่บุคคลเหล่านั้นแสดงหลักฐานว่าไม่สามารถยื่นคำร้อง ณ ประเทศที่มีถิ่นพำนักได้ หรือในกรณี เร่งด่วนจำเป็นที่จะ ต้องขอวีซ่านอกประเทศ  รวมถึง บุคคลที่มีถิ่นพำนักนอกประเทศไทย (นักเรียนที่ไปศึกษาต่างประเทศ) สถานทูตสามารถ รับคำร้องขอวีซ่าเฉพาะกรณีที่สามารถแสดงหลักฐานว่า ไม่สามารถยื่นคำร้องณประเทศที่มี ถิ่นพำนักได้ หรือในกรณี เร่งด่วนจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่านอกประเทศ
ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าระยะยาวชนิดใช้แทนบัตรต่างด้าว

ตามกฎระเบียบเลขที่ 2009-477 วันที่ 27 เมษายน 2009  ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2009 วีซ่าระยะยาวบางประเภท จะเป็นวีซ่าที่ใช้แทนบัตรต่างด้าว เช่นวีซ่าสำหรับคู่สมรส นักศึกษา ผู้ไปทำงาน และผู้ไปตั้งถิ่นฐาน วีซ่าประเภทนี้ อนุญาตให้ผู้เดินทาง สามารถพำนักในประเทศฝรั่งเศสได้ตามที่ระบุในอายุของวีซ่า โดยไม่ต้อง ขอบัตรต่างด้าว แต่จะต้องส่งแบบคำร้องไปที่หน่วยงาน OFII ในเมืองที่พำนัก เมื่อไปถึงประเทศฝรั่งเศส  แบบคำ ร้องนี้สามารถดาวโหลดจากเว็บไซต์ หัวข้อแบบคำร้องสำหรับดาวโหลด และจะต้องแนบคำร้องวีซ่าระยะยาวทุกประเภท แผนกวีซ่าจะต้องประทับตราที่เอกสารนี้ หลังจากออกวีซ่า
TAG :  ข้อมูลวีซ่าเพื่อการธุรกิจ : ประเทศฝรั่งเศส

วีซ่าเพื่อการทำธุรกิจ : ประเทศนิวซีแลนด์

วีซ่าเพื่อการทำธุรกิจ : ประเทศนิวซีแลนด์

เอกสารการขอวีซ่าทำธุรกิจประเทศนิวซีแลนด์

1) หนังสือเดินทาง

1.1 ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

1.2 ต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า

2) รูปถ่าย

2.1 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน

รูปโพลาลอยด์หรือรูปสติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้ และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป

3) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) และ สำเนาใบสูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

4) หลักฐานการเงิน

4.1 สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน (ย้อนหลัง 6 เดือนและควรปรับยอด สมุดเงินฝากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) หรือ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร และควรมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา หรือในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย

4.2 ทางสถานฑูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันเพื่อการพิจารณาวีซ่าในทุกกรณี

5) หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

5.1 กรณีเป็นพนักงาน

หนังสือ รับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปนิวซีแลนด์ จากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา

5.2 กรณีเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

– หนังสือรับรองจากหน่วยงาน ระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปนิวซีแลนด์ หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา

5.3 กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

– หนังสือรับรองจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษา และสมุดพกหรือใบรบ.

5.4 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

– หลักฐานประกอบการค้า เช่น สำเนาใบทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า, หนังสือ บริคณห์สนธิที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนพร้อมทั้งเซ็น ชื่อรับรองสำเนาและประทับตรา บริษัทฯ (คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน)

5.5 กรณีเป็นแม่บ้าน

– ต้องเตรียมหลักฐานของสามีตามข้อ 3-5 พร้อมสำเนาทะเบียนสมรส (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ทำ หนังสือรับรองชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ), สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

* ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 เอกสารการขอวีซ่า จะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้าเท่านั้น)

 • ใบรับรองการทำงาน ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจต้องแสดงใบจดทะเบียนการค้า
 • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมใบการันตีเงินงากจากธนาคาร

 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานการจองโรงแรม

 • ประกันการเดินทางวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานทูต ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าธุรกิจ 3,800 บาท 1,000 บาท 4,800บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-16:00 น.
  • โทรศัพท์: 02654 3444 แฟกซ์ : 0 2654 3445
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-16:00 น.
  • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-16:00 น.

  หมายเหตุ

  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต 

  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร 

  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  สถานที่ติดต่อขอวีซ่า

  EMBASSY OF NEW ZEALAND: สถานฑูตนิวซีแลนด์
  ที่ตั้ง: M Thai Tower, ชั้น 14 ตึก All Seasons Place 87 ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพ
  เบอร์โทร 0 – 2254 – 2530
  แฟ๊กซ์: 0 – 2253-9045
  เวลายื่น – รับ: 08.30 น. – 12.00 น.
  และเวลา : 14.00 น. – 15.00 น.

  TAG  : ข้อมูลวีซ่าเพื่อการทำธุรกิจ  ประเทศนิวซีแลนด์

  วีซ่าเพื่อการทำธุรกิจ : ประเทศไต้หวัน

  วีซ่าเพื่อการทำธุรกิจ : ประเทศไต้หวัน

   

   

   

   

  เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า


  • แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
  • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังเรียบ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้เอกสารของบุคคลในครอบครัว)
  • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, bank statement
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
  • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  • จดหมายเชิญจากบริษัทที่ไต้หวัน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

   

   

  หลักฐานการทำงาน

   

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

   

  * ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้
  ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท สำหรับ Single entry และ 3,000 บาท สำหรับ Multiple entries ถ้าต้องการยื่นแบบเร่งด่วน ( ยื่นเช้า รับบ่ายวันเดียวกัน )
  เสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 800 บาท
  สำหรับ Single entry และ 1,500 บาทสำหรับ Multiple entries

   

  ในกรณียื่นวีซ่าครั้งแรกไม่ว่าจะไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้

  หลักฐานการประกอบอาชีพ


  • ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการทั้งต้นฉบับและสำเนา 1 ชุด เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะคืนทันที
  • ผู้ที่รับราชการหรือพนักงานบริษัท โปรดแสดงหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัท

  หลักฐานการเงิน


  • สมุดบัญชีเงินฝากแสดงยอดย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ยื่นขอวีซ่าพร้อมสำเนา 1 ชุด เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะคืนสมุดบัญชีทันทีใน กรณีหลักฐานการเงินจากธนาคารไม่สมบูรณ์ ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจนำหลักฐานการชำระภาษีและสลิปเงินเดือนของตนเองมาเสนอเพื่อ ประกอบการพิจารณาได้
  • กรณีที่บริษัทสั่งซื้อเครื่องจักรจากไต้หวัน มีความจำเป็นต้องส่งช่างเทคนิคไปเรียนวีธีการติดตั้งหรือรับการฝึกอบรมที่ ไต้หวันระยะสั้น (ไม่เกิน 1 เดือน) โปรดแสดง L/C การสั่งซื้อเครื่องจักร เอกสารการติดต่อซื้อขาย หนังสือรับรองของบริษัทพร้อมจดหมายชี้แจงแผนการอบรมและรับรองว่าพนักงานจะ ไม่ไปทำงานอื่นใดนอกเหนือแผนการอบรม พร้อมแนบทะเบียนการค้าจากบริษัทไต้หวัน
  • สำหรับผู้ที่ได้รับการว่าจ้างให้ไปทำงาน โปรดแสดงสัญญาว่าจ้างและหนังสืออนุมัติจากสภาแรงงาน
  • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
   ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศไต้หวัน ได้ที่นี่

  อัตราค่าบริการ

   

  • ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานทูต ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
   วีซ่าแบบอยู่ชั่วคราว เข้าออกครั้งเดียว 1,800 บาท 1,000 บาท 2,800 บาท
   วีซ่าแบบอยู่ชั่วคราว เข้าออกหลายครั้ง 3,500 บาท 1,000 บาท 4,500 บาท
   วีซ่าแบบอยู่ชั่วคราว เข้าออกครั้งเดียว
   รับภายใน 1 วันทำการ
   2,700 บาท 1,000 บาท 3,700 บาท
   วีซ่าแบบอยู่ชั่วคราว เข้าออกหลายครั้ง
   รับภายใน 1 วันทำการ
   5,300 บาท 1,000 บาท 6,300 บาท
   วีซ่าแบบถาวร เข้าออกครั้งเดียว 2,300 บาท 1,000 บาท 3,300 บาท
   วีซ่าแบบถาวร คราวเข้าออกหลายครั้ง 4,600 บาท 1,000 บาท 5,600 บาท
   วีซ่าแบบถาวร เข้าออกครั้งเดียว
   รับภายใน 1 วันทำการ
   3,500 บาท 1,000 บาท 4,500 บาท
   วีซ่าแบบถาวร เข้าออกหลายครั้ง
   รับภายใน 1 วันทำการ
   6,900 บาท 1,000 บาท 7,900 บาท

   

   

   

  ข้อมูลเพิ่มเติม


  • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 09.00—15.00น.
  • โทรศัพท์: 0 2670 0200 ต่อ 342, 347, 348 แฟกซ์: 0 2670 0217
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
  • เวลารับเล่มวีซ่า วันทำการถัดไป 1.30-15.00 น.
  • กรณี ต้องโทรเลขขออนุมัติจากสำนักงานใหญ่นั้นต้องใช้เวลารอคอยผลประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับรองและต้องชำระค่าธรรมเนียมโทรเลขขั้นต่ำ250 บาท
  • ชำระค่าวีซ่าด้วยเงินสดให้สถานทูต ณ วันยื่นวีซ่า

  หมายเหตุ


  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

   

   

  เนื่องจากไม่มีสถานฑูตไต้หวัน ในประเทศไทย แต่จะมีเป็นสำนักงาน ที่ชื่อว่า สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป Taipei Economic and Cultural Office in Thailand การขอวีซ่าไต้หวัน จึงต้องไปที่สำนักงานแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น20 ตึก เอ็มไพร์ ถนนสาทรใต้ (River wing) ถ้ามาจากทางถนนพระราม 4 เข้ามาตามถนนสาทร ตึกเอ็มไพร์จะอยู่หัวมุมถนน ฝั่งซ้ายมือ หลังจากเลยสาทรใต้ ตัดนราธิวาสราชนครินทร์ ถ้าไปด้วยรถไฟฟ้า ก็ลงสถานีช่องนนทรีย์ ขึ้นไปชั้น 20 ฝั่งริเวอร์ (ตึกเอ็มไพร์ มี 2 ตึก ถ้าขึ้นลิฟท์ผิดตัว ก็ต้องลงมาใหม่) แบบฟอร์มขอวีซ่า จะไปรับแล้วเขียนที่ สำนักงาน ฯ เลย หรือจะดาวน์โหลด จากเวบมาเขียนไปก่อนก็ได้ กรอกแบบฟอร์มเสร็จก็ไปรับบัตรคิว รอเรียก

   

   

  สำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
  ที่ตั้ง : ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
  เบอร์โทร : 0-2670-0200-9
  แฟ๊กซ์ : 0-2670-0220
  เวลาทำการแผนกวีซ่า : 09.00 น. – 12.00 น.

   

   

  ค่า ธรรมเนียมการขอวีซ่า ครั้งเดียว 1800 หลายครั้ง 3500 บาท ยื่นขอวีซ่า ช่วงเช้า (9.30-11.30) รับเล่มคืนได้ช่วงบ่ายของวันถัดไป (12.30-15.00) กรณีต้องการแบบเร่งด่วน ยื่นเช้า แล้วรับตอนบ่ายในวันเดียวกัน มีค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 50เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลารอคิวค่อนข้างนาน ตอนที่ไป มีคิวก่อนหน้าประมาณ 10 กว่าคิว แต่ใช้เวลารอประมาณ 1 ชม. เป็นเพราะจะมีการสัมภาษณ์บ้างในบางคน

   

   

   

  TAG  :  ข้อมูลวีซ่าเพื่อการทำธุรกิจ : ประเทศไต้หวัน

  วีซ่าเพื่อการทำธุรกิจ : ประเทศญี่ปุ่น

  วีซ่าเพื่อการทำธุรกิจ : ประเทศญี่ปุ่น


  สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมีความยินดีที่จะประกาศเรื่องการเปิดเคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (Japan Visa Intake Centre) ซึ่งดำเนินงานโดย บริษัท VFS (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ และเว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการจะยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น  ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) กรุงเทพฯ จะดำเนินการรับยื่นวีซ่าทุกประเภทให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อความสะดวกของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ทาง JVACจะรับคำร้องขอวีซ่าและรับค่าธรรมเนียมวีซ่าตลอดจนมีการให้บริการ Courier  ส่งหนังสือเดินทางคืนให้กับผู้ยื่นคำร้องทั่วไปผ่านเคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ. ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั้ง 6 สาขาโดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 23 กันยายน 2553 ที่ภูเก็ตและศรีราชา วันที่ 27 กันยายน 2553 ที่อยุธยาและระยอง และวันที่ 29 กันยายน 2553 ที่นครราชสีมาและพิษณุโลกตามลำดับ  สถานทูตญี่ปุ่นยังคงดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางฑูตหนังสือเดินทางข้าราชการ และผู้ยื่นที่ต้องการขอวีซ่าในกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรมตามเหตุผลสมควร

  อนึ่งผู้ที่พำนักอยู่ในเขตภาคเหนือครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด (ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนแพร่น่านและอุตรดิตถ์) ยังคงยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลญี่ปุ่นในเชียงใหม่เท่านั้น

  ประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า

  ประเทศญี่ปุ่นมีข้อตกลงที่จะยกเว้นวีซ่าให้ กับบางประเทศหรือภูมิภาค ผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศหรือภูมิภาค ดังกล่าวนี้จะต้องมีจุดประสงค์ในการเดินทาง เพื่อธุรกิจ การประชุม ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือเพื่อน นั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ถ้าผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์ในการ เดินทางเพื่อทำงานซึ่งก่อให้เกิดรายได้ระหว่างอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น หรือต้องการพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกินกว่าระยะเวลาตามข้อตกลงที่มีระหว่าง ประเทศ จำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น กรุณาคลิก (www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa)

  สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น

  กรุณาอ่านข้อมูลในหน้าเว็บไซต์นี้อย่างละเอียดคำแนะนำนี้ เป็นแนวทางเพื่อให้ท่านสามารถเตรียมเอกสารได้ถูกต้องมากที่สุดทั้งนี้หากผู้ ยื่นเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อาจจะส่งผลต่อระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า

  ะยะเวลาการพิจารณา

  ในการพิจารณาวีซ่าปกติจะใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นคำร้องที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ณ. กรุงเทพมหานคร  สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ณ. ที่ทำการไปรษณีย์ไทยใน 6 สาขานั้นจะใช้เวลา 7-8 วันทำการ อนึ่งระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่านั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

  เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

  • หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่าง ที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
  • ใบคำร้องขอวีซ่า (แบบฟอร์มของสถานทูตฯ หรือพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย) 1ใบ
  • แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า
  • รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 1ใบ
  • ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

  เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ

  • กรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน ที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)

  • กรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์  

  • กรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็น นักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือ ทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
  • กรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการ ทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ(เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน, ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพ ที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าได้กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชุด 

  • ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจาก เดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคำร้องหรือของผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา (ทุกหน้า) 1 ชุด

  • ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ด้วยตัวเอง ยกเว้นสำหรับ ผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไปและสามารถตรวจสอบได้ จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัว ในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย

  กรณีไปเยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

  • เอกสารรับรองเหตุผลในการเดินทาง : (อนึ่ง ผู้ที่เคยไปญี่ปุ่นแล้วภายในเวลา 3 ปี สามารถ ยกเว้นเอกสารเหล่านี้)
  • จดหมายรับรองความสัมพันธ์ (กรุณาเขียนอธิบาย ประวัติความเป็นมาและช่วงเวลาที่ได้รู้จักกัน), รูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกัน, จดหมาย, สำเนาหนังสือเดินทางของเพื่อนหรือคนรู้จักที่ญี่ปุ่น(ถ่ายสำเนา หน้าที่มีชื่อสกุลและรูป และหน้าที่มีตราอนุญาตการพำนักอาศัย) เป็นต้น
  • กรณีที่เพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง : ใช้หนังสือรับรองต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ของเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น (เช่น หนังสือรับรองการเสียภาษี, หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร, สำเนาแบบแสดง รายการยื่นภาษีเงินได้,หนังสือรับรองรายได้)
   อนึ่ง สำหรับหนังสือค้ำประกัน จะยื่นด้วยหรือไม่ก็ได้ เอกสารเหล่านี้ไม่มีกำหนดแบบฟอร์ม ของเอกสาร สามารถดูจากโฮมเพจของกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น หัวข้อ [ ข้อแนะนำในการยื่นวีซ่า แยกตามสัญชาติต่างๆ ] http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/kokuseki.html ซึ่งจะมีตัวอย่างของแบบฟอร์ม ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้
  • ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ได้ที่นี่ 
  • ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า ได้ที่นี่
   ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
   ท่านสามารถศึกษาข้อควรระวังในการขอวีซ่าญี่ปุ่นที่นี่
   ท่านสามารถศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลใบสมัครวีซ่าญี่ปุ่นที่นี่

  เอกสารที่แสดงถึงภารกิจที่ญี่ปุ่น อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • หนังสือเชิญ / หนังสือแสดงเหตุผลในการตอบรับ (ระบุจุดประสงค์ในการเชิญ /ตอบรับ และ ระยะเวลาในการติดต่อธุรกิจ โดยละเอียด)

  • หนังสือแสดงเหตุผลที่ให้เดินทาง ออกโดยบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด (ระบุกำหนดการเดินทาง, ที่อยู่ของบริษัทที่จะไป, รายละเอียดของภารกิจที่จะทำที่ญี่ปุ่น โดยละเอียดพร้อมทั้งระบุว่าบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ชัดเจน)

  • กรณีการไปฝึกอบรมระยะสั้น กรุณายื่นหนังสือยินยอมการรับฝึกงานจากบริษัทผู้รับฝึกงาน และหนังสือแสดงแผนการฝึกงาน (ระบุระยะเวลาและกำหนดการฝึกอบรม, สถานที่ดำเนินการ ฝึกอบรม, ผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม, เป็นการฝึกงานแบบปฎิบัติงานจริงหรือไม่, บริษัทผู้รับ ฝึกงานมีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานที่ไปฝึกงานหรือไม่โดยระบุให้ชัดเจน อนึ่งเกี่ยวกับ การขอวีซ่าพำนักระยะสั้นเพื่อการฝึกอบรม ขอให้อ่านคำอธิบายเพิ่มเติมในหมายเหตุข้อ 4 ด้านหลังที่จะกล่าวต่อไป) 1 ชุด (เอกสารจากญี่ปุ่นเป็นสำเนาได้)

  • ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจากเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด สำหรับการขอ
  • วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจแบบ multiple (เดินทางหลายครั้ง) กรุณาดูจากเอกสารแนะนำระเบียบการขอวีซ่า หมายเลข 4 โดย คลิกที่นี
  • ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ได้ที่นี่ 
  • ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า ได้ที่นี่

  • ท่านสามารถศึกษาข้อควรระวังในการขอวีซ่าญี่ปุ่น ที่นี่
  • ท่านสามารถศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลใบสมัครวีซ่าญี่ปุ่น ที่นี่

  อัตราค่าบริการ

  ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต
  ค่ารับส่งเอกสารยื่น     วีซ่า รวมค่าใช้   จ่าย
  วีซ่าธุรกิจ แบบเข้าออกครั้งเดียว รับภายใน 3 วันทำการขึ้นไป 900 บาท 1,000 บาท 1,900 บาท
  วีซ่าธุรกิจ แบบเข้าออกหลายครั้ง รับภายใน 3 วันทำการขึ้นไป 1,800 บาท 1,000 บาท 2,800 บาท

   ข้อมูลเพิ่มเติม

   • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ 08:30 น. – 11:15 น. และ 13:30 น. – 16:00 น. โทรศัพท์: 0-2207-8503, 0-2696-3003
   • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 13.30-16.00 น.
   • เวลารับเล่มวีซ่า ในวันทำการถัดไป (จันทร์-ศุกร์) เวลา 13.30-16.00 น.
   • ชำระค่าวีซ่าให้สถานฑูต ณ วันรับเล่มวีซ่า
   • เว็บไซต์สถานฑูต www.th.emb-japan.go.jp

   หมายเหตุ

   • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
   • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
   • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
   • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
   • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

   ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจ แบบ Multiple

   คุณสมบัติของผู้ยื่น

   ผู้ยื่นที่อยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่ระบุไว้ใน (ข้อสังเกตุ 1) ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่เป็นพนักงานประจำเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมถึงผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรส และบุตรที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

   1. บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   2. องค์กรธุรกิจที่ดำเนินการโดยรัฐ หรือองค์กรของราชการ
   3. บริษัทที่เป็นบริษัทที่ร่วมลงทุน บริษัทลูกในประเทศไทย หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศญี่ปุ่น
   4. บริษัทที่มีการทำธุรกิจเป็นประจำกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น
   5. บริษัทที่เป็นสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย (JCC) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
   6. บริษัทที่เป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และมีทุนจดทะเบียนบริษัทตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และต้องเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจ หรือมีแผนการที่จะดำเนินธุรกิจในอนาคตกับบริษัทซึ่งตั้งอยุ่ในประเทศญี่ปุ่น

   ข้อสังเกตุ

   1. กรณีที่ผู้ยื่นไม่แน่ใจว่าอยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือไม่ หรือกรณีที่บางประเทศได้รับการ ยกเว้นการขอวีซ่าระยะสั้น กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ เนื่องจากมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันในรายละเอียด
   2. ถ้าบริษัทไม่มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้างต้นแต่มีความประสงค์ที่จะยื่นขอ วีซ่าแบบ Multiple เพื่อไปธุรกิจ กรุณาสอบถามทางสถานทูตฯก่อนที่จะมายื่นขอวีซ่า

   เอกสารประกอบการยื่น

   1. หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
   2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)PDF 1ใบ
   3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ
   4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)  ภาษาอังกฤษ PDFภาษาไทย PDF
    (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง) 1ใบ
   5. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่สังกัด (ระบุตำแหน่งปัจจุบัน วันที่เริ่มงาน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง บริษัทที่ติดต่อ และหนังสือแสดงเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple เอกสารจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน) ฉบับจริง 1 ชุด
   6. กรณีที่บริษัทผู้ยื่นมีคุณสมบัติตามข้อ (a)–(f)ให้แสดงเอกสารยืนยันดังต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ชุด
    กรณี (a) ให้แสดงหนังสือรับรองจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    กรณี (b) ไม่ต้องแสดงเอกสารยืนยัน
    กรณี (c) ให้แสดงเอกสารที่ระบุชื่อบริษัทที่ญี่ปุ่น เงินร่วมลงทุน และหลักฐานการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น
    กรณี (d) ให้แสดงหนังสือแสดงเหตุผลในการเชิญจากบริษัทที่ญี่ปุ่นที่ติดต่อธุรกิจ (อธิบายความจำเป็นที่ต้องเชิญผู้ยื่นไปญี่ปุ่นหลายครั้ง) และเอกสารที่ระบุว่าบริษัทที่ญี่ปุ่นที่ติดต่อธุรกิจได้จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์
    กรณี (e) ให้แสดงหลักฐานยืนยันการเป็นสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย (JCC) และที่ติดต่อของสำนักงานในประเทศญี่ปุ่น
    กรณี (f) ให้แสดงสำเนาเอกสารยืนยันการเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และเอกสารที่ยืนยันแผนการดำเนินธุรกิจกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น (เช่น หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า หรือเอกสารที่ยืนยันว่ามีการดำเนินธุรกิจจริง เช่น ใบกำกับสินค้า เป็นต้น)
    ตัวอย่างเอกสารยืนยันการเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออกPDF

   สำหรับผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรสและบุตร ให้เตรียมเอกสารตามข้อ 1-4 และแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

   1. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
   2. ใบสำคัญการสมรส(สำหรับคู่สมรส) หรือสูติบัตร(สำหรับบุตร) ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
   3. หนังสือแสดงเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple 1 ชุด
   4. สำหรับผู้ติดตามที่มาแยกยื่นภายหลัง ให้เตรียมสำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส(หน้าที่มีชื่อ และรูป และหน้าที่มีวีซ่าMultiple ของประเทศญี่ปุ่น) 1 ชุด

   หมายเหตุ

   1. กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ ด้วยว่าท่านมีจุดประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าแบบ Multiple
   2. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตฯจะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
   3. สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) กรุณาตรวจยืนยันวันที่คืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผล โดยที่ศูนย์ JVAC จะคืนหนังสือเดินทางให้ได้เร็วที่สุดคือ 5 วันทำการ ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ยื่นที่ทางสถานทูตฯ พิจารณาแล้วว่าอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการ เช่น ผู้ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้ง แรก หรือตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือแล้วแต่สถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น หลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วทางศูนย์ JVAC จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ ซึ่งในบางกรณีไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆ วันก่อนการเดินทาง กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากศูนย์ JVAC หลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 10 วัน ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ โดยแจ้งหมายเลขใบนัดฟังผล (ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลข 6 หลัก ) และหมายเลขบาร์โค๊ด ( ตัวเลข 8 หลัก ) อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ จึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วก่อนกำหนดตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ

   * กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-8503 0-2696-3003 หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) กรุงเทพฯ

   TEL: 02-632-1541-4
   FAX: 02-231-3671
   E-mail: info.jpth@vfshelpline.com
   Website: http://www.jp-vfsglobal-th.com/

   การติดตามการยื่นคำร้องของท่าน

   หากท่านได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ณ.กรุงเทพฯหรือที่เคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ณ. ที่ทำการไปรษณีย์ทั้ง 6 สาขา  ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของการยื่นคำร้องได้ที่นี่ ท่านสามารถติดตามการยื่นคำร้องของท่านได้โดยการใส่ หมายเลขใบนัดฟังผลหรือหมายเลขบาร์โคดของ EMS ที่ท่านได้รับ ณ วันที่ยื่นคำร้อง และ วันเดือนปีเกิดของผู้ยื่นคำร้อง กรุณาคลิกที่นี่

   TAG :  ข้อมูลวีซ่าเพื่อการทำธุรกิจ ประเทศญี่ปุ่น