วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศอังกฤษ

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศอังกฤษ

สถานทูตอังกฤษจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยนำระบบไบโอเมตริค หรือ การบันทึกทางชีวภาพ (Biometrics Visa) เข้ามาใช้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนเป็นต้นไป ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS) เลขที่ 183 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าราชดำริ) โดยจะมีการจัดเก็บลายนิ้วมือและรูปถ่ายในระบบดิจิตอลของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน 

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ และ มีหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 1 แห่ง
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อน)

 3. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (รวมถึงหน้าต่ออายุหนังสือเดินทางหรือหน้าแก้ไขชื่อ-สกุล ถ้ามี)เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
 4. กรณีลูกจ้าง จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต
 5. กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ

เอกสารเกี่ยวกับรายได้

 1. กรณีลูกจ้าง สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัว พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
 2. กรณีเจ้าของกิจการ สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
 3. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี)
 5. เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
  ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศอังกฤษ ได้ที่นี่

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยวแบบเข้าออกครั้งเดียว 3,168 บาท
(แคชเชียร์เช็ค)
งดบริการ ผู้สมัครต้องยื่นคำร้องด้วยตัวเอง
เนื่องจากนโยบายการนำระบบไบโอเมตริคที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 21 มิ.ย. 50)
3,168 บาท
วีซ่าท่องเที่ยวแบบเข้าออกหลายครั้ง อายุ 1 ปี หรือ 2 ปี 14,400 บาท งดบริการ ผู้สมัครต้องยื่นคำร้องด้วยตัวเอง
เนื่องจากนโยบายการนำระบบไบโอเมตริคที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 21 มิ.ย. 50)
14,400 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษตั้งอยู่ที่ 183 อาคารรีเจนท์ เฮาส์ ชั้น 2 (ติดกับ AUA) ถนน ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
 2. เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-พฤหัสบดี : 08.00—12.00น./12:45—16:30 น. วันศุกร์ : 08:00—13:00 น. โทรศัพท์: 0-2305-8333 แฟ็ก : 0-2255-9278
 3. เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 15.00 น.
 4. เวลาในการรับหนังสือเดินทาง จันทร์ – ศุกร์: 15.00 – 16.30 น.
 5. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษยังทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2800-8050 หรืออีเมลล์ info@ukvac-th.com
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ชำระเป็นเงินบาทและเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสถานทูต
 7. ค่าธรรมเนียมวีซ่า จัดเก็บเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกวีซ่าถ้าใบสมัคร คำขอวีซ่า ถูกปฏิเสธ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินให้
 8. ศูนย์ยื่นคำร้องจะไม่รับเช็คทุกชนิดเพื่อการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือค่าบริการจัดส่ง
 9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องจ่ายเป็นเงินบาทในรูปของ ตั๋วแลกเงินธนาคาร เท่านั้นและสั่งจ่าย ในนาม“British Embassy Bangkok”หนึ่งท่านต่อหนึ่งใบ
 10. ในกรณีที่ท่านซื้อตั๋วแลกเงินต่างประเทศเพื่อมาสมัครวีซ่า ผู้สมัครจะต้องซื้อตั๋วแลกเงิน อีก 1 ใบเพื่อจ่ายค่าเครียริ่งตั๋วแลกเงินดังกล่าว เป็น 155 บาท ต่อตั๋วแลกเงินต่างประเทศ 1 ใบ โดยท่านอาจจะจ่ายเป็นเงินสด หรือซื้อตั๋วแลกเงินอีกหนึ่งใบโดย สั่งจ่าย “VFS (Thailand) LTD.”
 11. ท่านสามารถนำเงินสดมาซื้อตั๋วแลกเงินธนาคารได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร
 12. เว็บไซต์ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร http://www.vfs-uk-th.com/thai/index.aspx

หมายเหตุ

 1. ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 3. อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอังกฤษใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า 10 วันทำการ
นับจากวันที่ 21 มิ.ย. 50 เป็นต้นไป สถานทูตอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงระบบการยื่นวีซ่า
โดยผู้มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศอังกฤษต้องมาทำการสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานฑูตทุกท่าน
 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศอังกฤษหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น (ไม่ใช่รูปขาวดำ)
 3. ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรส / สำเนาสูติบัตร
 5. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
 6. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
 7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนาในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย
  *** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ***
 8. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-8 แล้วทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 9. กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้นพร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย
 10. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศอังกฤษเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 12. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ   ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอ
  รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 13. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 14. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 15. ***ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก ***

TAG  :  ข้อมูลวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศออสเตรเลีย

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศออสเตรเลีย

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อน)
 • สำเนาบัตรประชาชน และ/หรือสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ

 • กรณีลูกจ้าง – จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต
 • กรณีเจ้าของกิจการ – สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ

เอกสารเกี่ยวกับรายได้

 • กรณีลูกจ้าง – สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัว พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
 • กรณีเจ้าของกิจการ – สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา

หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)

 • สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี)
 • ประกันสุขภาพ (สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป)
 • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศออสเตรเลียได้ที่นี่

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต ค่ารับเรื่องชำระ VFS ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยวทั่วไป 4,220 บาท
(แคชเชียร์เช็ค)
428 บาท 1,000 บาท 5,648 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00น. 15:30-17:00 น. โทรศัพท์: 0 2672 3476-79 แฟกซ์ : 0 2344 6341
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
 • เวลารับเล่มกรณียื่นด่วน 1 วัน จันทร์-ศุกร์ 15.00-15.40 น.
 • ชำระค่าวีซ่าให้สถานฑูต ณ วันยื่นวีซ่า กรุณาซื้อแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย “สถานฑูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ” เท่านั้น

เว็บไซต์สถานฑูต http://www.austembassy.or.th และ www.immi.gov.au

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
เอกสารในการขอวีซ่าท่องเที่ยว (ประเทศออสเตรเลียใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า 10 วันทำการ)
 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 3. ท่านที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ต้องมีหนังสือรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาล และประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางด้วย
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)
 6. ใบรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
 7. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6เดือน
 8. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำหรือบัญชีออมทรัพย์จากทางธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย
 9. สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง หรือ ขอ STATEMENT จากทางธนาคาร // สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน
 10. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-9 แล้วทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 11. กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย
 12. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดาและบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 13. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 14. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 15. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯเมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

***ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก ***

เอกสารในการขอวีซ่าท่องเที่ยว  ประเทศออสเตรเลีย
 1. หนังสือเดินทางเล่มจริง และต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า  6 เดือน  และเหลือหน้าว่าง 6 หน้าขึ้นไป
 2. หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ต้องเป็น
 4. ภาพถ่ายที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้าอ่อนถ่ายภาพหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่ใช้ภาพถ่ายที่ถ่ายจากสตูดิโอที่มีการจัดท่าทางเอียงลำตัว
 5. อนุญาตให้เป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลได้แต่ต้องอัดจากกระดาษอัดรูปมาตรฐานเท่านั้น
เอกสารส่วนตัว  

 1. สำเนาบัตรประชาชน,  เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สูติบัตร
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารให้หน้าเลขที่บ้านและชื่อเจ้าตัว อยู่ในหน้าเดียวกัน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส  หรือ ใบหย่า  (ถ้ามี )
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี )
 5. สำเนาใบมรณะบัตร  (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
เอกสารการงาน  

 1. กรณีเป็นพนักงาน
  1. จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ  ฉบับจริงเท่านั้น
 2. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
  1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ที่คัดสำเนาใหม่ ไม่เกิน 90 วัน
  2. ทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์
 3. ข้าราชการ
  1. สำเนาบัตรข้าราชการ และจดหมายลางานจากต้นสังกัด ต้องมีตราครุฑและตราประทับที่ถูกต้องเท่านั้น
  2. หากเกษียรแล้ว จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการบำเหน็จบำนาญหน้า-หลัง
 4. นักเรียนหรือนักศึกษา
  1. สำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษา
  2. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนภาษาอังกฤษ ฉบับจริงเท่านั้น
เอกสารการเงิน  

 1. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำตัวจริง (ไม่ใช้บัญชีกระแสรายวัน-เดินสะพัด)
 2. ปรับรายการเคลื่อนไหวของบัญชีให้เป็นเดือนปัจจุบัน  แล้วถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนรวมทั้งหน้าชื่อเจ้าของบัญชี
 3. กรณีที่ขึ้นบัญชีเล่มใหม่ เดินบัญชีไม่ถึง 6 เดือน ให้ถ่ายสำเนาบัญชีเล่มเก่าย้อนหลังไปจนครบ 6 เดือน
เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี  

 1. กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา  หรือคนใดคนหนึ่ง  ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ระบุชื่อและความสัมพันธ์ของผู้ที่เด็กจะเดินทางไปด้วย โดยขอยื่นเรื่องได้ที่อำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา
 2. เด็กที่อยู่ในความปกครองของบิดา หรือมารดา เพียงคนเดียว ต้องมีหลักฐานว่าเด็กอยู่ในความปกครองของผู้นั้น
ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป  

 1. ต้องมีใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มของสถานทูตเท่านั้น)  ออกโดยโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกำหนด
 2. ใบประกันสุขภาพ (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพของผู้สูงอายุ ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ)
เบอร์โทรศัพท์  

 • หมายเลขโทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์มือถือ จำเป็นต้องใช้อย่างยิ่งทั้งสองหมายเลข เนื่องจากกรณีที่ทางสถานทูตต้องการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สมัครขอวีซ่า หากไม่สามารถติดต่อได้ จะมีผลต่อการพิจารณาการออกผลวีซ่าของท่านเอง

TAG :  ข้อมูลวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

“กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมชาวต่างชาติเข้าออกอาราจักรของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน” และข้อกำหนดว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ได้ระบุไว้ว่า เนื่องด้วยชาวต่างชาติที่เข้ามาในอาณาจักรไม่เหมือนกัน จึงได้มีการแยกแยะประเภทของวีซ่าที่แตกต่างกันออกไป โดยใช้ตัวอักษรพินอินเป็นสัญลักษณ์ มีทั้งหมด 9 ประเภท ดังนี้

(L)  หมายถึง Tourism Visa วีซ่าสำหรับท่องเที่ยว
(F)  หมายถึง Visit Visa วีซ่าสำหรับผู้เยี่ยมเยียนระยะสั้น
(G)  หมายถึง Transit Visa วีซ่าผู้ที่ผ่านแดนหรือเปลี่ยนเครื่องบิน
(C)  หมายถึง Crewmember Visa วีซ่าสำหรับพนักงานสายการบิน เช่น นักบิน แอร์โฮสเตส
(D)  หมายถึง Resident Visa วีซ่าสำหรับผู้มีถิ่นที่ยู่อาศัยในจีน
(Z)  หมายถึง Working Visa วีซ่าสำหรับผู้ทำงานในจีน
(X)  หมายถึง Student Visa วีซ่าสำหรับนักเรียน
(J -1)   Journalist Visa 1 วีซ่าสำหรับผู้สื่อข่าวที่มาประจำอยู่ในประเทศจีน
(J -2)   Journalist Visa 2 วีซ่าสำหรับผู้สื่อข่าวที่เข้ามาทำข่าวชั่วคราวในประเทศจีน

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อน)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศจีน ได้ที่นี่

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต ค่ารับส่งเอกสารยื่น  วีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
แบบรับภายใน 4 วันทำการ
ประเภทเข้าออกครั้งเดียว
1,000 บาท 500 บาท 1,500 บาท
แบบรับภายใน 2 วันทำการ
ประเภทเข้าออกครั้งเดียว
1,800 บาท 500 บาท 2,300 บาท
แบบรับภายใน 1 วันทำการ
ประเภทเข้าออกครั้งเดียว
2,200 บาท 500 บาท 2,700 บาท
แบบรับภายใน 4 วันทำการ
ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน
6 เดือน
3,000 บาท 500 บาท 3,500 บาท
แบบรับภายใน 2 วันทำการ
ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน
6 เดือน
3,800 บาท 500 บาท 4,300 บาท
แบบรับภายใน 1 วันทำการ
ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน
6 เดือน
4,200 บาท 500 บาท 4,700 บาท
แบบรับภายใน 4 วันทำการ
ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน
1 ปี
4,500 บาท 500 บาท 5,000 บาท
แบบรับภายใน 2 วันทำการ
ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน
1 ปี
5,300 บาท 500 บาท 5,800 บาท
แบบรับภายใน 1 วันทำการ
ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน
1 ปี
5,700 บาท 500 บาท 6,200 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ 09.00—11.30น. โทรศัพท์ : 02-2457033 หรือ 02-2457036
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
 • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
 • เวลารับเล่มยื่นด่วน จันทร์-ศุกร์ 15.00-15.40 น.
 • ชำระค่าวีซ่าให้สถานฑูต ณ วันยื่นวีซ่า
 • เว็บไซต์สถานฑูต www.chinaembassy.or.th

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

คำแนะนำวีซ่าจีน

1. วีซ่าจีน

วีซ่าจีนเป็นหนังสือที่อนุญาตเดินทางที่องค์กรวีซ่าของประเทศจีนออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้า-ออกหรือแวะผ่านประเทศจีน ระเบียบการที่ใช้เป็นหลักในการออกวีซ่าจีนคือ “ข้อกำหนดการควบคุมบริหารการเข้าและออกสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับชาวต่างชาติ” และระเบียบปลีกย่อยที่ใช้ในการดำเนินการคือ “ข้อกำหนดวีซ่าและหนังสือเดินทางของสาธาณรัฐประชาชนจีน” ข้อตกลงที่เกี่ยวกับวีซ่าประเภทต่างๆ ระหว่างรัฐบาลจีนกับต่างประเทศและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

2. องค์กรที่ออกวีซ่าจีน

องค์กรที่ออกวีซ่าจีนในต่างประเทศหมายถึงสถานฑูต สถานกงสุล สำนักงานของจีนประจำต่างประเทศ ภายในประเทศหมายถึงกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงาน ฝ่ายวิเทศประจำท้องถิ่นที่กระทรวงต่างประเทศมอบอำนาจให้และกระทรวงการสันติบาล องค์การสันติบาลประจำท้องถิ่นของกระทรวงการสันติบาลมอบอำนาจให้

3. ประเภทวีซ่า

วีซ่าจีนแบ่งออกเป็นวีซ่าการฑูต วีซ่าอัธยาศัยไมตรี วีซ่าราชการและวีซ่าธรรมดา วีซ่าธรรมดาแบ่งเป็น 8 ชนิด โดยใช้ตัวอักษรพินยินภาษาจีนตัวหนึ่งเป็นรหัสของแต่ละชนิด

3.1 วีซ่าชนิดท่องเที่ยว (วีซ่าชนิด L) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่มาจีนเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือกิจกรรมส่วนตัว คนที่มาท่องเที่ยวที่จีน ต้องยื่นใบจองโรงแรมที่จีนและตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมหลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร คนที่มาเยี่ยมญาติที่จีนต้องมีจดหมายรับรองจากญาติในประเทศจีนและตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

3.2 วีซ่ากิจธุระ (วีซ่าชนิด F) ออกให้แก่คนที่มาเยี่ยมเยือน ทำการวิจัย สอนหนังสือ ทำธุรกิจ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี อบรมระยะสั้น และฝึกงานตามคำเชิญโดยไม่เกิน 6 เดือน ผู้ขอต้องยื่นจดหมายเชิญฉบับจริงจากรัฐบาลจีน ใบจองโรงแรม และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

3.3 วีซ่านักเรียน (วีซ่าชนิด X) ออกให้ชาวต่างชาติที่มาศึกษา อบรมหรือฝึกงานในประเทศจีนมากกว่า 6 เดือน ผู้ขอต้องยื่นหนังสือรับรองจากโรงเรียนที่รับเข้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบฟอร์มการขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (JW 201 หรือ JW 202) ใบตอบรับเข้าเรียน และใบตรวจร่างกาย

3.4 วีซ่าทำงาน (วีซ่าชนิด Z) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่มาดำรงตำแหน่งหรือทำงานในประเทศจีนรวมทั้งญาติที่ติดตามไป ผู้ที่มาจัดงานแสดงสินค้าในประเทศจีน ในกรณีที่ขอต่างกัน ผู้ขอต้องยื่น “ใบขออนุญาตทำงานชาวต่างชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน” (โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดของจีนขอจากกรมแรงงานประจำมณฑลเขตปกครองตัวเองและนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางได้) หรือหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนประจำประเทศจีนและจดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน หนังสืออนุญาตของกระทรวงวัฒนธรรมและกรมวัฒนธรรมระดับมณฑล จดหมายขอวีซ่าจากสำนักงานฝ่ายวิเทศระดับมณฑล เขตปกครองตัวเองหรือนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางและใบตรวจร่างกาย

3.5 วีซ่าขอผ่าน (วีซ่าชนิด G) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางไปประเทศที่สามโดยผ่านประเทศจีน ผู้ขอต้องยื่นวีซ่าที่ยังมีอายุการใช้งานของประเทศที่จะไปและตั๋วเครื่องบินต่อไปประเทศที่สาม

3.6 วีซ่าลูกเรือ (วีซ่าชนิด C) ออกให้แก่พนักงานของรถไฟ เครื่องบินและเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศ พนักงานสายการบินและลูกเรือระหว่างประเทศ พร้อมกับญาติที่ติดตามไป ผู้ขอต้องยื่นหนังสือรับรองต่างๆ ตามข้อตกลงระหว่างสองประเทศหรือข้อตกลงของฝ่ายจีน

3.7 วีซ่านักข่าว (วีซ่าชนิด J) ออกให้แก่นักข่าว วีซ่า J-1 ออกให้แก่นักข่าวต่างชาติที่พำนักอยู่ประจำประเทศจีน วีซ่า J-2 ออกใหเแก่นักข่าวต่างชาติที่มาทำข่าวในประเทศจีนเป็นการชั่วคราว ผู้ขอต้องยื่นหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน

3.8 วีซ่าตั้งถิ่นฐาน (วีซ่าชนิด D) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่มาตั้งถิ่นฐานที่จีน ต้องยื่นแบบฟอร์มรับรองการตั้งถิ่นฐาน ผู้ขอสามารถขอด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ญาติที่อยู่ในจีนขอจากหน่วยงานควบคุมบริหารการเข้าและออกสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับชาวต่างชาติหรือสำนักงานสันติบาลระดับอำเภอหรือเมืองในเขตที่ตั้ง แผนกวีซ่าของจีนยึดถือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก โดยออกวีซ่าให้แก่ชาวต่างชาติตามสถานะวัตถุประสงค์ที่มาจีนและประเภทหนังสือเดินทาง

4. ตามกฎหมายมูลฐานเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและกฎหมายมูลฐานเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตั้งแต่เขตการปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊ากลับคืนแผ่นดินใหญ่แล้ว ได้ทำการควบคุมคนที่เข้าและออกเขตปกครองพิเศษด้วยตนเอง ชาวต่างชาติที่จะเดินทางไปฮ่องกง ต้องทำตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าเว็บไซต์ www.immd.gov.hk สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปมาเก๊า นอกจากผู้ที่ไม่ต้องทำวีซ่าตามข้อตกลงปลอดวีซ่าแล้ว สามารถขอวีซ่าได้ ที่หน้าด่าน รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเข้าเว็บไซต์ www.dsi.gov.m

TAG   :   ข้อมูลวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศสหรัฐอเมริกา

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับผู้ต้องการเดินทางเข้าสหรัฐฯ ซึ่งต้องมีวีซ่าเข้าประเทศ เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว ที่ประเทศสหรัฐฯ กำหนดให้ผู้ที่เดินทาง ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ ไม่ว่าเพื่อศึกษา ท่องเที่ยวหรือธุรกิจ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายวีซ่าประเทศสหรัฐฯ แต่ทว่าขั้นตอนการดำเนินการส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิม
คำเตือน: โปรดระวังมิจฉาชีพ เสนอโปรแกรมวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯพิเศษ และร้องข้อข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งค่าสมัครจากท่าน โปรดทราบว่าข้อมูลดังกล่าว ไม่ได้มาจากสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาแต่อย่างไร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ http://bangkok.usembassy.gov/news/press/2005/nrot063.htm
ประกาศผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้ทำงานด้านศาสนา (วีซ่าประเภทอาร์) ผู้ทำงานด้านศาสนา (วีซ่าประเภทอาร์) ต้องเลือกประเภทวีซ่าแบบ ผู้เข้าไปทำงานชั่วคราว และต้องมีแบบฟอร์ม ไอ-797 ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และ แบบฟอร์ม “Notice of Action/ Approval” จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น)
 • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ

 • กรณีลูกจ้าง จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต ระบุวันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง และระยะเวลาที่จะพำนักในสหรัฐอเมริกา
 • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองบริษัทฉบับจริง ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ

– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน,  สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา – มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร

– เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ ( จำเป็นมาก )
– แบบฟอร์มยื่นวีซ่า DS156 จำเป็นจะต้องกรอกผ่านระบบ Online กรอกได้ที่นี่ เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วให้ Print DS156 ออกมา 1 ชุด พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อ
– แบบฟอร์มวีซ่า DS157 กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

เอกสารเกี่ยวกับรายได้

 • กรณีลูกจ้าง สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัวฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
 • กรณีเจ้าของกิจการ รายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ฉบับจริง ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
 • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานแสดงที่พำนัก เช่น เอกสารการจองโรงแรม หรือ หนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน
 • ประกันการเดินทางวงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท (หรือ 30,000ยูโร)
 • ใบรับชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ ที่ทำการไปรษณีย์
 • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ที่นี่
หรือ กรอกแบบฟอร์มผ่านอินเตอร์เน็ตและปรินต์แบบฟอร์มจากเครื่องพิมพ์ของท่าน

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานทูต ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยว
แบบรับตั้งแต่ 30 วัน
ขึ้นไป
4,000 บาท
ชำระ ณ ที่ทำการไปรษณีย์
2,500 บาท
สำหรับผู้ที่เคยได้รับวีซ่า
ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเท่านั้น
6,500 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 07.00–15.00 น. โทรศัพท์: 0 2205 4000
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 07.00-09.00 น.
 • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 14.00-15.00น. หรือตามใบนัด
 • ชำระค่าวีซ่าให้สถานฑูต ณ ที่ทำการไปรษณีย์
 • เว็บไซต์สถานทูต www.bangkok.usembassy.gov

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
ตัดสินใจว่าจะสมัครที่ใด
การสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าส่วนใหญ่จะจัดที่สถานทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงเทพฯ (U.S. Embassy in Bangkok) ผู้ยื่นคำร้องที่อาศัยและทำงานใน 15 จังหวัดตอนเหนือสุดของประเทศ สามารถยื่นขอรับการสัมภาษณ์ของตนได้ที่ สถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่ (U.S. Consulate in Chiang Mai) หากอาศัยหรือทำงาน/ศึกษาเป็นเวลาอาศัยอย่างน้อย 3 เดือนในรอบปีปฏิทิน 12 เดือนก่อนหน้า ใน 15 จังหวัดต่อไปนี้:
เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา ตาก
เชียงราย แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุตรดิตถ์
กำแพงเพชร น่าน พิจิตร แพร่
ลำปาง เพชรบูรณ์ พิษณุโลก

 

ผู้ยื่นคำร้องที่ยื่นเอกสารในจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำเอกสารมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างเรื่องที่พำนักในจังหวัดเหล่านั้น การมีทะเบียนบ้านอยู่ 1 ใน 15 จังหวัดทางเหนือ ไม่เพียงพอที่จะทำให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการนัดสัมภาษณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ สถานกงสุลจะไม่ดำเนินการตามการนัดหมายกับคุณ หากไม่มีเอกสารมาแสดงว่า คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ในวันสัมภาษณ์ บุตร/นักเรียนที่อาศัยหรือเรียนอยู่นอกจังหวัดเหล่านี้ อาจยื่นคำร้องในจังหวัดเชียงใหม่ได้ หากผู้ปกครองทำงานหรืออาศัยอยู่ใน 1 ใน 15 จังหวัดที่กล่าวมาข้างต้น หากผู้ยื่นคำร้องไม่มีกำหนดนัดหมายในวันนั้น หรือไปถึงก่อนเวลาหลายชั่วโมง เขาหรือเธอจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปในสถานทูต
แบบฟอร์มคำร้องวีซ่า (ดีเอส-156, ดีเอส- 157, ดีเอส- 158)
แบบฟอร์มคำร้องวีซ่า แบบฟอร์มดังต่อไปนี้ จะถูกแสดงในรูปแบบ PDF ท่านสามารถเปิดดู โดยใช้ โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ถ้าท่านไม่มีโปรแกรมนี้ ท่านสามารถขอดาว์นโหลดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจาก เว็บไซต์ http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
 • ดีเอส-156 แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว
  แบบฟอร์มนี้สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว
 • ดีเอส- 157 แบบฟอร์มเสริมสำหรับวีซ่าชั่วคราว
  แบบฟอร์มนี้สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว
 • ดีเอส-158 ข้อมูลสำหรับ
  แบบฟอร์มนี้สำหรับนักเรียนทุกคน (เอฟ และ เอ็ม) และ ผู้ยื่นคำร้องในโครงการแลกเปลี่ยน (เจ)

 

วีซ่าท่องเที่ยวสำหรับคนไทย

วีซ่านักท่องเที่ยวเป็นตัวเลือกที่ดีในการนำคนรักชาวไทยไปประเทสสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาศวันหยุดพักผ่อน และเพื่อพบปะสมาชิกในครอบครัวในประเทศสหรัฐอเมริกา วีซ่านักท่องเที่ยวมักจะออกให้เป็นระยะเวลาสิบปี แต่ว่าในการพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ละครั้งนั้นจะสามารถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน ระยะเวลาในการได้รับอนุมัติวีซ่าประเภทนี้จะน้อยกว่าวีซ่าประเภทอื่นๆ

ภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่กงสุลจะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลใดที่ขอวีซ่าประเภทไม่อพยพนั้นมีเจตนาที่จะไปประเทศสหรัฐอเมริกาและคงพำนักอาศัยที่นั้น ดังนั้นคนไทยที่ต้องการวีซ่านักท่องเที่ยวจะต้องปลดข้อสันนิษฐานนี้โดยพิสูจน์ว่าจะกลับมายังประเทศไทยและจะไม่คงพำนักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักการข้อนี้เป็นข้อที่ควรจำใส่ในสำหรับคนไทยที่กำลังมองหาวีซ่านักท่องเที่ยวของประเทศสหรัฐอเมริกา

ในการจะขอวีซ่านักท่องเที่ยว คนไทยจะต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-156 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มขอวีซ่านักท่องเที่ยวพร้อมทั้งยื่นเอกสารตามที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานครได้แนะนำ นอกจากเอกสารสำคัญที่จำเป็น ผู้สมัครขอวีซ่านักท่องเที่ยวยังจตะต้องแสดงหลักฐานความมั่นคงทางการเงินละส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของบ้าน รถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ถ้าผู้สมัครชาวไทยมีงานที่มั่นคงพร้อมทั้งเงินเดือนพอสมควรข้อนี้ก็จะช่วยได้ม่ากเช่นเดียวกัน

ในอีกมุมมองหนึ่ง การขอวีซ่านักท่องเที่ยวให้คู่หมั้นชาวไทยเป็นความฝันของคนที่พยามจะนำคู่หมั้นชาวไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวไม่ได้มีขึ้นมาสำหรับคนที่จะนำคนรักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและอาศัยอยู่เป็นการถาวร อนึ่ง วีซ่าคู่หมั้นหรือวีซ่าคู่สมรสมีไว้สำหรับคนที่ต้องการนำคนรักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา การใช้วีซ่านักท่องเที่ยวพาคนรักชาวไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อขอกรีนการ์ดและคตงพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะถูกตั้งข้อหาฉ้อฉลทั้งในส่วนของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและคนไทย บริษัทอินทิกริตี้ ลีเกิ้ล ไม่แนะนำให้ใช้ประเภทวีซ่าแบบผิดๆ

หลังจากที่รวบรวมใบสมัครได้แล้ว ผู้สมัครขอวีซ่าชาวไทยจะต้องไปทำการสัมภาษณ์ที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพมหานคร อินทิกริตี้ ลีเกิ้ล สามารถช่วยเหลือผู้สมัครคนไทยโดยการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สมัครผ่านทางประสบการรืของผู้สมัครรายก่อนๆที่เคยได้รับการสัมภาษณ์ที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพมหานครมาแล้ว ติกต่อบริษัทอินทิกริตี้ ลีเกิ้ล เพื่อประเมินว่าวีซ่าประเภทใดที่เหมาะสมกับคุณที่สุดและจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้มันมา

TAG  :  ข้อมูลวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การขอวีซ่าและสถานทูตไทยในสวิตเซอร์แลนด์

เอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมีดังนี้ ใบรับรองหรือยืนยันการเป็นนักศึกษา หรือการเป็นพนักงาน ซึ่งจะต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หรือกรณีเป็นเจ้าของกิจการจะต้องขอสำเนาใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ด้วย และเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ไม่ได้เดินทางไปพร้อมบิดามารดา จะต้องมีการเซ็นยินยอมจากบิดาหรือมารดา หรืออาจจะมีสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมการประทับตราจากธนาคาร (ควรจะเลือกบัญชีที่มีการอัพเดทเงินเดือนปัจจุบัน และมีเงินเข้าออกอย่างสม่ำเสมอ) ซึ่งจะต้องมีเงินในสมุดเงินฝากจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงถึงการเงินที่เพียงพอ

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนาทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ทุกหน้า
 • รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
 • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
 • สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
 • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวหรือสีอ่อนเท่านั้นควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า
4. ใบรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็น ภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมประทับตรารับรองจากทางธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย
7. สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี
8. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-8 แล้วทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
9. กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย
10. กรณีที่เด็กอายต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดาและบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ชนิดวีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานทูต ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ
ท่องเที่ยว เข้าออกหลายครั้ง
(Multiple)
3,100 บาท 3-5 วันทำการ (โชว์ตัว)
อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าเล่มละ 700 บาท
(อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

 • ที่อยู่ี่ : 35 ถ.วิทยุ กทม. 10330
 • โทรศัพท์ : 02-2530156-60
 • วันเวลาทำการ : จันทร์ – พฤหัสฯ (07.45 น.- 16.30 น.) / ศุกร์ (07.45 – 13.00 น.)
 • วันและเวลาการยื่นวีซ่า : จันทร์ – ศุกร์ / 09.00 น.-11.30 น.
 • วันและเวลาการรับวีซ่า : จันทร์ – ศุกร์ / 09.00 น.-11.30 น.

หมายเหตุ

 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต
 • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเภทของวีซ่าและข้อกำหนดของวีซ่า

1. วีซ่านักท่องเที่ยว(Touristvisum)
ขอได้ไม่เกิน 90 วัน (3เดือน)  บางคนอาจจะขอมาได้ 6เดือน หรือ 1ปี ซึ่งแล้วแต่กรณี
– กรณีที่มีผู้เชิญมาจากสวิตเซอร์แลนด์ ผู้เดินทางถ้ามาถึงที่สวิตฯแล้ว ผู้เดินทางต้องไปขอรายงานตัวต่อสำนักงานทะเบียนราษฎร์(Gemeinde)ภายใน 14 วันหลังจากเดินทางเข้าประเทศสวิตฯเรียบร้อยแล้ว
– ถ้าคนขอวีซ่าท่องเที่ยวมาได้แค่ 3 เดือน ก่อนจะครบกำหนดวีซ่าหากมีความประสงค์อยากอยู่ต่อต้องรีบทำ ไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานทะเบียนราษฎร์ โดยมีผู้ค้ำประกันในประเทศสวิตฯไปด้วย  ผู้รับรองจากประเทศสวิตฯจะต้องเขียนจดหมายสั้นๆว่าขอให้อยู่ต่ออีก3เดือนแล้วจะกลับประเทศไทยแน่นอนและแสดงฐานะการเงินค้ำประกันหรือทำประกันเจ็บป่วยอุบัติเหตุ การอนุมัติขึ้นอยู่กับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองที่จะอนุมัติให้ออกวีซ่าต่ออายุ ซึ่งเมื่อรวมแล้วจะไม่ให้เกิน 6 เดือน
– ผู้เดินทางมาท่องเที่ยวไม่มีสิทธิรับจ้างทำงานในสวิตฯ  หากพบมีการลักลอบจะถูกจับดำเนินคดีซึ่งแล้วแต่การพิจารณา หลังจากนั้นจะถูกส่งกลับประเทศไทยทันที
– เมื่ออายุของวีซ่าหมดไม่ได้ทำต่อ แต่ยังหลบซ่อนอยู่ในสวิตฯถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมาย จะต้องถูกปรับหรือจำ หรือถูกห้ามเข้าประเทศสวิตฯในระยะเวลาที่ทางการกำหนด

2. วีซ่าสำหรับนักธุรกิจ(Geschaeftsvisum)
อนุญาตให้อยู่ได้ตั้งแต่ 10- 14วัน หรืออาจขอได้นานถึง 90 วัน โดยขอตามระเบียบข้างต้น

3. วีซ่าสำหรับผู้เดินทางมาทำงาน(Arbeitsbewilligung/B-Ausweis)
อายุของวีซ่าการทำงานขึ้นอยู่กับเจ้าของกิจการนายจ้าง บริษัท หรือห้างร้านว่าจะทำสัญญาจ้างนานแค่ไหน ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ดำเนินการขอวีซ่า เมื่อหมดอายุก็จะต้องเป็นผู้เดินเรื่องต่อวีซ่าให้ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากกรมแรงงานของประเทศสวิตฯด้วย

4. วีซ่าสำหรับศิลปินและนักเต้นต่างๆ(Carbaret,Taenzerinnen/L-Ausweis)
สิ่งสำคัญที่ศิลปินหรือนักเต้นคาบาเร่ต์ควรทราบ และเอกสารสำคัญสำหรับดำเนินการมีดังนี้
– สัญญาจ้างทำงานระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
– ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการขอวีซ่าให้
– อายุของผู้รับจ้างต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปี
– วีซ่าประเภทนี้มีกำหนด 8 เดือนเท่านั้น เมื่อครบกำหนดแล้ว  ต้องออกนอกประเทศ หากมีการว่าจ้างต่อต้องรออีก 2 เดือนจึงจะยื่นขอวีซ่าเข้าทำงานในประเทศสวิตกได้อีก 8 เดือน หากไม่มีการสัญญาจ้างหรือป่วยหรือด้วยสาเหตุใดๆที่ไม่สามารถทำงานได้เป็นเวลาเกินกว่า 1 เดือน ต้องเดินทางออกนอกประเทศ

5. วีซ่านักศึกษา(Studentenvisum/B-Ausweis)

– ติดต่อกับทางโรงเรียนในประเทศสวิตฯ ขอเอกสารรับรองจากทางโรงเรียนว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการศึกษาจริง
– นำหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนไปยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานฑูตสวิส ในประเทศไทย
– อายุของวีซ่าขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการศึกษาของโรงเรียนนั้นๆ
– ในบางกรณีทางโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาจะดำเนินการขอวีซ่าโดยตรงต่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศสวิตฯและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองจะติดต่อกับสถานฑูตสวิสในประเทศไทย เพื่ออนุมัติให้
นักศึกษาผู้นั้นได้รับวีซ่า โดยบุคคลนั้นต้องยื่นคำขอร้องไว้แล้วที่สถานทูตสวิสในประเทศไทย
– อาจต้องมีการแสดงสถานภาพทางทรัพย์สิน ซึ่งทางสถานทูตสวิสจะพิจารณาตามความเหมาะสม
– เมื่อจบหลักสูตรแล้วต้องกลับประเทศไทยทันที
– ในระหว่างที่ศึกษาในประเทศสวิตกสามารถทำงานได้จามที่ทางการแต่ละรัฐกำหนด

6. วีซ่าสำหรับพระ นักบวช หรือผู้เผยแพร่ศาสนา (Moench, Missionar, Rabi)

– ผู้ประสงค์จะเดินทางต้องดำเนินขอวีซ่าที่สถานทูตสวิสในประเทศไทยด้วยตนเองตามระเบียบการขอวีซ่าโดยทั่วๆไป
– อายุของวีซ่าขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ขอ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุผลหรือขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละรัฐซึ่งแตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน
– ทางวัดหรือสถาบันทางศาสนาอาจดำเนินเรื่องขอวีซ่าให้กับพระหรือผู้เผยแพร่ศาสนาด้วย

TAG : ข้อมูลวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศฝรั่งเศส

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศฝรั่งเศษ

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนาทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ทุกหน้า
 • รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
 • ใบสลิปเงินเดือน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
 • สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ชนิดวีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานทูต ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ
ท่องเที่ยว เข้าออกหลายครั้ง
(Single)
4,200 บาท 5-7 วันทำการ (โชว์ตัว)
อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าเล่มละ 700 บาท
(อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานทูตฝรั่งเศส

 • ที่อยู่่: ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
 • โทรศัพท์ : 02-6796669
 • วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ / 08.00 น – 17.00 น.
 • วันและเวลาการยื่นวีซ่า : จันทร์ – ศุกร์ / 08.30 น. – 11.30 น.
 • วันและเวลาการรับวีซ่า : จันทร์ – ศุกร์ / 08.30 น. – 16.30 น.

หมายเหตุ

 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต
 • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับคำร้องผ่านบริษัทตัวแทนสำหรับฝรั่งเศส

บริษัท TLScontact เปิดรับยื่นคำร้องเป็นวันแรกในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (*)

(* รายละเอียดที่อยู่และหมายเลขติดต่อสามารถหาได้ในเว็บไซต์ของ TLScontact )

สิ่งที่จะได้รับจากการร่วมมือกับบริษัท TLScontact

– ข้อมูลที่จำเป็น และข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้ยื่นขอวีซ่า
– การต้อนรับและความสะดวกในการยื่นคำร้องใช้เวลาเร็วขึ้น (สูงสุด 72 ชั่วโมง)
– สามารถติดตามผลการดำเนินเรื่องทางอินเตอร์เน็ต
– ท่านสามารถตรวจสอบผลทางอีเมลหรือ SMSโดยระบุข้อมูลของหนังสือเดินทาง

สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะยื่นคำร้องผ่านตัวแทน ท่านสามารถทำการนัดหมายกับทางบริษัท เพื่อมายื่นคำร้องด้วยตัวเองกับแผนกวีซ่าที่ 29 ถนนสาทรใต้

เงื่อนไขของสถานทูตฝรั่งเศสเกี่ยวกับถิ่นพำนักของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า

ตามกฎระเบียบเลขที่ 2008-1176 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2008  มาตราที่ 1 ตามกฎระเบียบ กำหนดให้หน่วยงานที่มีอำนาจออกวีซ่า สามารถรับคำร้องของ บุคคลต่างด้าวที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศที่ยื่นคำร้องเท่านั้น และสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศที่ยื่นคำร้อง ทางแผนกวีซ่าจะรับเอกสารการยื่นขอวีซ่าได้ในกรณี ที่บุคคลเหล่านั้นแสดงหลักฐานว่าไม่สามารถยื่นคำร้อง ณ ประเทศที่มีถิ่นพำนักได้ หรือในกรณี เร่งด่วนจำเป็นที่จะ ต้องขอวีซ่านอกประเทศ รวม ถึงบุคคลที่มีถิ่นพำนักนอกประเทศไทย (นักเรียนที่ไปศึกษาต่างประเทศ) สถานทูตสามารถ รับคำร้องขอวีซ่าเฉพาะกรณีที่สามารถแสดงหลักฐานว่า ไม่สามารถยื่นคำร้องณประเทศที่มี ถิ่นพำนักได้ หรือในกรณี เร่งด่วนจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่านอกประเทศ
ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าระยะยาวชนิดใช้แทนบัตรต่างด้าว
ตามกฎระเบียบเลขที่ 2009-477 วันที่ 27 เมษายน 2009  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2009 วีซ่าระยะยาวบางประเภท จะเป็นวีซ่าที่ใช้แทนบัตรต่างด้าว เช่นวีซ่าสำหรับคู่สมรส นักศึกษา ผู้ไปทำงาน และผู้ไปตั้งถิ่นฐาน วีซ่าประเภทนี้ อนุญาตให้ผู้เดินทาง สามารถพำนักในประเทศฝรั่งเศสได้ตามที่ระบุในอายุของวีซ่า โดยไม่ต้อง ขอบัตรต่างด้าว แต่จะต้องส่งแบบคำร้องไปที่หน่วยงาน OFII ในเมืองที่พำนัก เมื่อไปถึงประเทศฝรั่งเศส  แบบคำร้องนี้สามารถดาวโหลดจากเว็บไซต์ หัวข้อแบบคำร้องสำหรับดาวโหลด และจะต้องแนบคำร้องวีซ่าระยะยาวทุกประเภท แผนกวีซ่าจะต้องประทับตราที่เอกสารนี้ หลังจากออกวีซ่า

TAG :  ข้อมูลวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศฝรั่งเศส

 

 

 

 

 

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศเบลเยี่ยม

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศเบลเยี่ยม

การขอวีซ่า

สำหรับคนไทยผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา จะต้องติดต่อขอรับวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทยก่อนออกเดินทางค่ะ แต่ถ้านักท่องเที่ยวท่านใดต้องการไปเที่ยวประเทศอื่นในกลุ่ม Schengen ด้วย ท่านต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท Schengen Visa ด้วยนะคะ และจะต้องเดินทางเข้าประเทศที่ท่านได้ขอทำวีซ่าประเภทนี้ เป็นประเทศแรกอีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่า

การพำนักระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วันต่อครึ่งปี) การเดินทางเยี่ยมเยียน หรือไปธุรกิจ และการท่องเที่ยว โดยทั่วไปประเทศเบลเยี่ยมเป็นสมาชิกของประชาคมยุโรป (อียู) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 และได้บังคับใช้กฎข้อบังคับเชงเก้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2540 วีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้นได้ออกให้ในรูปแบบของวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเชงเก้นให้สิทธิในการเดินทางเข้าไปใน “กลุ่มประเทศเชงเก้น” ทุกประเทศ (เบลเยียม เดนมาร์ก เยอรมนี สาธารณรัฐเอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย สาธารณรัฐลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ออสเตรีย โปแลนด์ โปรตุเกส สวีเดน สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐสโลวีเนีย สเปน สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี) หากไม่มีรายการบันทึกในวีซ่าเป็นอย่างอื่น ใช้เดินทางเข้าได้ หนึ่งครั้ง สองครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง วีซ่าเชงเก้น (วีซ่าเพื่อเดินทางเข้า) ออกให้เพื่อใช้เดินทางเข้าและพำนักอาศัยได้มากที่สุด 3 เดือน โดยออกให้เป็น

 • วีซ่าเพื่อการเปลี่ยนเที่ยวบิน (วีซ่าเพื่อการพำนักอยู่ในสนามบิน วีซ่าประเภท เอ) หรือ
 • วีซ่าเพื่อการเดินทางผ่าน (วีซ่าประเภท บี) หรือ
 • วีซ่าเดินทางเข้า (วีซ่าสำหรับการพำนักระยะสั้น วีซ่าประเภท ซี) และไม่อนุญาตให้ทำงาน

สถานเอกอัครราชทูตที่รับผิดชอบได้แก่สถานเอกอัครราชทูตของกลุ่มประเทศเชงเก้นที่เป็นจุดหมายปลายทางหลักของการเดินทาง ในประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งไม่มีที่ทำการตัวแทนของประเทศออสเตรีย สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า เชงเก้นได้ที่สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีตามระเบียบปฏิบัติการทำหน้าที่แทนที่มีอยู่ การพิจารณาคำร้องวีซ่าจะดำเนินการได้หลังจากที่ได้รับเอกสารที่หน่วยราชการร้องขอครบถ้วนแล้ว ควรขอวีซ่าก่อนการเริ่มเดินทางอย่างน้อย 4 สัปดาห์

เวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียคือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 12.00 น. ในบางกรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเชิญผู้ยื่นคำร้องมาพูดคุยเป็นการส่วนตัว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
 • รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
 • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
 • สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
 • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานแสดงที่พำนัก เช่น เอกสารการจองโรงแรม หรือ หนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน
 • ประกันการเดินทาง
 • เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ชนิดวีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานทูต ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ
ท่องเที่ยว เข้าออกครั้งเดียว
(Single)
3,000 บาท 5-7 วันทำการ (โชว์ตัว)
อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าเล่มละ 700 บาท
(อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานทูตเบลเยี่ยม

 • ที่อยู่ : ชั้น 17 อาคารสาทรชิตี้ 175 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
 • โทรศัพท์ : 02-6795460-5
 • วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ / 08.00 – 16.00 น.
 • วันและเวลาการยื่นวีซ่า : จันทร์-ศุกร์ / 08.30-11.30 น.
 • วันและเวลาการรับวีซ่า : จันทร์-ศุกร์ / 08.30-11.30 น.

หมายเหตุ

 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต
 • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TAG :  ข้อมูลวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว ประเทศเบลเยี่ยม

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศนิวซีแลนด์

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศนิวซีแลนด์

เอกสารการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์

1) หนังสือเดินทาง

1.1 ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

1.2 ต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า

2) รูปถ่าย

2.1 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน

รูปโพลาลอยด์หรือรูปสติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้ และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป

3) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) และ สำเนาใบสูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

4) หลักฐานการเงิน

4.1 สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน (ย้อนหลัง 6 เดือนและควรปรับยอด สมุดเงินฝากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) หรือ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร และควรมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา หรือในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย

4.2 ทางสถานฑูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันเพื่อการพิจารณาวีซ่าในทุกกรณี

5) หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

5.1 กรณีเป็นพนักงาน

หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปนิวซีแลนด์ จากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา

5.2 กรณีเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

– หนังสือรับรองจากหน่วยงาน ระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปนิวซีแลนด์ หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา

5.3 กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

– หนังสือรับรองจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษา และสมุดพกหรือใบรบ.

5.4 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

– หลักฐานประกอบการค้า เช่น สำเนาใบทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า, หนังสือ บริคณห์สนธิที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตรา บริษัทฯ (คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน)

5.5 กรณีเป็นแม่บ้าน

– ต้องเตรียมหลักฐานของสามีตามข้อ 3-5 พร้อมสำเนาทะเบียนสมรส (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ทำ หนังสือรับรองชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ), สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

* ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 เอกสารการขอวีซ่า จะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้าเท่านั้น)
 • ใบรับรองการทำงาน ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจต้องแสดงใบจดทะเบียนการค้า
 • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมใบการันตีเงินงากจากธนาคาร
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานการจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทางวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานทูต ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่อง เที่ยว 2,620 บาท 1,000 บาท 3,620 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-16:00 น. โทรศัพท์: 0 2654 3444 แฟกซ์ : 0 2654 3445
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-16:00 น.
  • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-16:00 น.

  หมายเหตุ

  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
   ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
   เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
   ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
   อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  สถานที่ติดต่อขอวีซ่า

  EMBASSY OF NEW ZEALAND: สถานฑูตนิวซีแลนด์

  ที่ตั้ง: M Thai Tower, ชั้น 14 ตึก All Seasons Place 87 ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพ

  เบอร์โทร 0 – 2254 – 2530
  แฟ๊กซ์: 0 – 2253-9045
  เวลายื่น – รับ: 08.30 น. – 12.00 น.  และ เวลา : 14.00 น. – 15.00 น.

  TAG  :   ข้อมูลวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว ประเทศนิวซีแลนด์

  วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศไต้หวัน

  วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศไต้หวัน

  เอกสารที่ใช้ประกอบ สำหรับการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว

  1.พาสปอร์ตที่มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

  2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

  3.เอกสาร ทางการเงิน (สมุดบัญชี หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร) – ถ้าเคยได้วีซ่า อเมริกา, ออสเตรเลีย , แคนาดา,ญี่ปุ่น หรือนิวซีแลนด์แล้ว ไม่ต้องยื่นหลักฐานการเงินก็ได้ แต่ถ้า วีซ่าอยู่ในพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบเล่มเก่าไปได้วย

  4.หนังสือรับรองการทำงาน

  5.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้าเป็นพาสปอร์ตรุ่นใหม่ ที่มีชิพ ไม่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน)

  6.ค่า ธรรมเนียมการขอวีซ่า ครั้งเดียว 1800 หลายครั้ง 3500 บาท ยื่นขอวีซ่า ช่วงเช้า (9.30-11.30) รับเล่มคืนได้ช่วงบ่ายของวันถัดไป (12.30-15.00) กรณีต้องการแบบเร่งด่วน ยื่นเช้า แล้วรับตอนบ่ายในวันเดียวกัน มีค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 50เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลารอคิวค่อนข้างนาน ตอนที่ไป มีคิวก่อนหน้าประมาณ 10 กว่าคิว แต่ใช้เวลารอประมาณ 1 ชม. เป็นเพราะจะมีการสัมภาษณ์บ้างในบางคน

  7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

  * ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้ ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท สำหรับ Single entry และ 3,000 บาท สำหรับ Multiple entries ถ้าต้องการยื่นแบบเร่งด่วน ( ยื่นเช้า รับบ่ายวันเดียวกัน ) เสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 800 บาท สำหรับ Single entry และ 1,500 บาทสำหรับ Multiple entries

  เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

  • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังเรียบ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้เอกสารของบุคคลในครอบครัว)

  ในกรณียื่นวีซ่าครั้งแรกไม่ว่าจะไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้

  หลักฐานการประกอบอาชีพ

  • ผู้ เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการทั้งต้นฉบับและสำเนา 1 ชุด เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะคืนทันที
  • ผู้ที่รับราชการหรือพนักงานบริษัท โปรดแสดงหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัท

  หลักฐานการเงิน

  • สมุด บัญชีเงินฝากแสดงยอดย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ยื่นขอวีซ่าพร้อมสำเนา 1 ชุด เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะคืนสมุดบัญชีทันทีใน กรณีหลักฐานการเงินจากธนาคารไม่สมบูรณ์ ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจนำหลักฐานการชำระภาษีและสลิปเงินเดือนของตนเองมาเสนอเพื่อ ประกอบการพิจารณาได้
  • กรณีที่บริษัทสั่งซื้อเครื่องจักร จากไต้หวัน มีความจำเป็นต้องส่งช่างเทคนิคไปเรียนวีธีการติดตั้งหรือรับการฝึกอบรมที่ ไต้หวันระยะสั้น (ไม่เกิน 1 เดือน) โปรดแสดง L/C การสั่งซื้อเครื่องจักร เอกสารการติดต่อซื้อขาย หนังสือรับรองของบริษัทพร้อมจดหมายชี้แจงแผนการอบรมและรับรองว่าพนักงานจะ ไม่ไปทำงานอื่นใดนอกเหนือแผนการอบรม พร้อมแนบทะเบียนการค้าจากบริษัทไต้หวัน
  • สำหรับผู้ที่ได้รับการว่าจ้างให้ไปทำงาน โปรดแสดงสัญญาว่าจ้างและหนังสืออนุมัติจากสภาแรงงาน
  • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

  ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศไต้หวัน ได้ที่นี่

   อัตราค่าบริการ

   ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานทูต ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
   วีซ่าแบบอยู่ชั่วคราว เข้าออกครั้งเดียว 1,800 บาท 1,000 บาท 2,800 บาท
   วีซ่าแบบอยู่ชั่วคราว เข้าออกหลายครั้ง 3,500 บาท 1,000 บาท 4,500 บาท
   วีซ่าแบบอยู่ชั่วคราว เข้าออกครั้งเดียว
   รับภายใน 1 วันทำการ
   2,700 บาท 1,000 บาท 3,700 บาท
   วีซ่าแบบอยู่ชั่วคราว เข้าออกหลายครั้ง
   รับภายใน 1 วันทำการ
   5,300 บาท 1,000 บาท 6,300 บาท
   วีซ่าแบบถาวร เข้าออกครั้งเดียว 2,300 บาท 1,000 บาท 3,300 บาท
   วีซ่าแบบถาวร คราวเข้าออกหลายครั้ง 4,600 บาท 1,000 บาท 5,600 บาท
   วีซ่าแบบถาวร เข้าออกครั้งเดียว
   รับภายใน 1 วันทำการ
   3,500 บาท 1,000 บาท 4,500 บาท
   วีซ่าแบบถาวร เข้าออกหลายครั้ง
   รับภายใน 1 วันทำการ
   6,900 บาท 1,000 บาท 7,900 บาท

    ข้อมูลเพิ่มเติม

    • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 09.00—15.00น.
    • โทรศัพท์: 0 2670 0200 ต่อ 342, 347, 348 แฟกซ์: 0 2670 0217
    • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
    • เวลารับเล่มวีซ่า วันทำการถัดไป 1.30-15.00 น.
    • กรณี ต้องโทรเลขขออนุมัติจากสำนักงานใหญ่นั้นต้องใช้เวลารอคอยผลประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับรองและต้องชำระค่าธรรมเนียมโทรเลขขั้นต่ำ250 บาท
    • ชำระค่าวีซ่าด้วยเงินสดให้สถานทูต ณ วันยื่นวีซ่า

    หมายเหตุ

    • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
    • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
    • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
    • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
    • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

    เนื่องจากไม่มีสถานฑูตไต้หวันในประเทศไทย แต่จะมีเป็นสำนักงานที่ชื่อว่า “สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป” (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand) การขอวีซ่าไต้หวัน จึงต้องไปที่สำนักงานแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 20 ตึก เอ็มไพร์ ถนนสาทรใต้ (River wing) ถ้ามาจากทางถนนพระราม 4 เข้ามาตามถนนสาทร ตึกเอ็มไพร์จะอยู่หัวมุมถนนฝั่งซ้ายมือ หลังจากเลยสาทรใต้ตัดนราธิวาสราชนครินทร์ ถ้าไปด้วยรถไฟฟ้าก็ลงสถานีช่องนนทรีย์ ขึ้นไปชั้น 20 ฝั่งริเวอร์ (ตึกเอ็มไพร์ มี 2 ตึก ถ้าขึ้นลิฟท์ผิดตัว ก็ต้องลงมาใหม่) แบบฟอร์มขอวีซ่า จะไปรับแล้วเขียนที่ สำนักงาน ฯ เลย หรือจะดาวน์โหลด จากเวบมาเขียนไปก่อนก็ได้ กรอกแบบฟอร์มเสร็จก็ไปรับบัตรคิว รอเรียก

    สำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

    ที่ตั้ง : ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
    เบอร์โทร : 0-2670-0200-9
    แฟ๊กซ์ : 0-2670-0220
    เวลาทำการแผนกวีซ่า : 09.00 น. – 12.00 น.

    วันหยุดประจำปี 2554 สถานทูตไต้หวัน
    – วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม
    – วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม
    – วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม
    – วันจันทร์ที่ 05 ธันวาคม
    – วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม

    TAG  :  ข้อมูลวีซ่าเพื่อ การท่องเที่ยว ประเทศไต้หวัน

    วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศญี่ปุ่น

    วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศญี่ปุ่น

    สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมีความยินดีที่จะประกาศเรื่องการเปิดเคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (Japan Visa Intake Centre) ซึ่งดำเนินงานโดย บริษัท VFS (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ และเว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการจะยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น  ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) กรุงเทพฯ จะดำเนินการรับยื่นวีซ่าทุกประเภทให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อความสะดวกของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ทาง JVACจะรับคำร้องขอวีซ่าและรับค่าธรรมเนียมวีซ่าตลอดจนมีการให้บริการ Courier  ส่งหนังสือเดินทางคืนให้กับผู้ยื่นคำร้องทั่วไปผ่านเคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอ วีซ่า ณ. ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั้ง 6 สาขาโดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 23 กันยายน 2553 ที่ภูเก็ตและศรีราชา วันที่ 27 กันยายน 2553 ที่อยุธยาและระยอง และวันที่ 29 กันยายน 2553 ที่นครราชสีมาและพิษณุโลกตามลำดับ  สถานทูตญี่ปุ่นยังคงดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทาง ฑูตหนังสือเดินทางข้าราชการ และผู้ยื่นที่ต้องการขอวีซ่าในกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรมตาม เหตุผลสมควร

    อนึ่งผู้ที่ พำนักอยู่ในเขตภาคเหนือครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด (ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนแพร่น่านและอุตรดิตถ์) ยังคงยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลญี่ปุ่นในเชียงใหม่เท่านั้น

    ประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า

    ประเทศญี่ปุ่นมีข้อตกลงที่จะยกเว้นวีซ่าให้กับบางประเทศหรือภูมิภาค ผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศหรือภูมิภาค ดังกล่าวนี้จะต้องมีจุดประสงค์ในการเดินทาง เพื่อธุรกิจ การประชุม ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือเพื่อนนั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ถ้าผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์ในการ เดินทางเพื่อทำงานซึ่งก่อให้เกิดรายได้ระหว่างอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น หรือต้องการพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกินกว่าระยะเวลาตามข้อตกลงที่มีระหว่าง ประเทศ จำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น กรุณาคลิก www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa

    สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น

    กรุณาอ่านข้อมูลในหน้าเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด คำแนะนำนี้เป็นแนวทางเพื่อให้ท่านสามารถเตรียมเอกสารได้ถูกต้องมากที่สุดทั้งนี้หากผู้ยื่นเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อาจจะส่งผลต่อระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า

    ระยะเวลาการพิจารณา

    ในการพิจารณาวีซ่าปกติจะใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นคำร้องที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ณ. กรุงเทพมหานคร  สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ณ. ที่ทำการไปรษณีย์ไทยใน 6 สาขานั้นจะใช้เวลา 7-8 วันทำการ อนึ่งระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่านั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการ พิจารณาของ สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

    เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

    • หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและมีหน้าว่าง ที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
    • ใบคำร้องขอวีซ่า (แบบฟอร์มของสถานทูตฯหรือพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย) 1 ใบ
    • แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า
    • รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 2ใบทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

    เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ

    • กรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน ที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)
    • กรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็น นักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือ ทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ

    • กรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการ ทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
    • เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพ ที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือ ทะเบียนการค้าได้กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้โดยละเอียด ฉบับจริง 1 ชุด

    • ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจาก เดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

    • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคำร้องหรือของผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา (ทุกหน้า) 1 ชุด

    • ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นสำหรับ ผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไปและสามารถตรวจสอบได้ จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัว ในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย

    กรณีไปเยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

    • เอกสารรับรองเหตุผลในการเดินทาง  อนึ่ง ผู้ที่เคยไปญี่ปุ่นแล้วภายในเวลา 3 ปี สามารถ ยกเว้นเอกสารเหล่านี้
    • จดหมายรับรองความสัมพันธ์ (กรุณาเขียนอธิบาย ประวัติความเป็นมาและช่วงเวลาที่ได้รู้จักกัน), รูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกัน, จดหมาย, สำเนาหนังสือเดินทางของเพื่อนหรือคนรู้จักที่ญี่ปุ่น (ถ่ายสำเนา หน้าที่มีชื่อสกุลและรูป และหน้าที่มีตราอนุญาตการพำนักอาศัย) เป็นต้น
    • กรณีที่เพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ใช้หนังสือรับรองต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ของเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น (เช่น หนังสือรับรองการเสียภาษี, หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร, สำเนาแบบแสดง รายการยื่นภาษีเงินได้,หนังสือรับรองรายได้)  อนึ่ง สำหรับหนังสือค้ำประกัน จะยื่นด้วยหรือไม่ก็ได้ เอกสารเหล่านี้ไม่มีกำหนดแบบฟอร์ม ของเอกสาร สามารถดูจากโฮมเพจของกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น หัวข้อ [ ข้อแนะนำในการยื่นวีซ่า แยกตามสัญชาติต่างๆ ] http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/kokuseki.html ซึ่งจะมีตัวอย่างของแบบฟอร์ม ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้
    • ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ได้ที่นี่ 
    • ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า ได้ที่นี่
     ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย 
     ท่านสามารถศึกษาข้อควรระวังในการขอวีซ่าญี่ปุ่น ที่นี่
     ท่านสามารถศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลใบสมัครวีซ่าญี่ปุ่น ที่นี่

    เอกสารที่แสดงถึงภารกิจที่ญี่ปุ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

    • หนังสือเชิญ / หนังสือแสดงเหตุผลในการตอบรับ (ระบุจุดประสงค์ในการเชิญ /ตอบรับ และ ระยะเวลาในการติดต่อธุรกิจ โดยละเอียด)

    • หนังสือ แสดงเหตุผลที่ให้เดินทาง ออกโดยบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด (ระบุกำหนดการเดินทาง, ที่อยู่ของบริษัทที่จะไป, รายละเอียดของภารกิจที่จะทำที่ญี่ปุ่น โดยละเอียดพร้อมทั้งระบุว่าบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้ชัดเจน)

    • กรณีการไปฝึกอบรมระยะสั้น กรุณายื่นหนังสือยินยอมการรับฝึกงานจากบริษัทผู้รับฝึกงาน และหนังสือแสดงแผนการฝึกงาน (ระบุระยะเวลาและกำหนดการฝึกอบรม, สถานที่ดำเนินการ ฝึกอบรม, ผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม, เป็นการฝึกงานแบบปฎิบัติงานจริงหรือไม่, บริษัทผู้รับ ฝึกงานมีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานที่ไปฝึกงานหรือไม่โดยระบุให้ ชัดเจน อนึ่งเกี่ยวกับ การขอวีซ่าพำนักระยะสั้นเพื่อการฝึกอบรม ขอให้อ่านคำอธิบายเพิ่มเติมในหมายเหตุข้อ 4 ด้านหลังที่จะกล่าวต่อไป) 1 ชุด (เอกสารจากญี่ปุ่นเป็นสำเนาได้)

    • ผู้ที่เดิน ทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจากเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด สำหรับการขอ
    • วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจแบบ multiple (เดินทางหลายครั้ง) กรุณาดูจากเอกสารแนะนำระเบียบการขอวีซ่า หมายเลข 4 โดย คลิกที่นี
    • ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ได้ที่นี่ 
    • ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า ได้ที่นี่

    • ท่านสามารถศึกษาข้อควรระวังในการขอวีซ่าญี่ปุ่น ที่นี่
    • ท่านสามารถศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลใบสมัครวีซ่าญี่ปุ่น

    อัตราค่าบริการ

    ประเภทวีซ่า ชนิดวีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานทูต ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ
    ท่องเที่ยว เข้าออกครั้งเดียว
    (Single )
    1,100 บาท 3 วันทำการ (โชว์ตัว)
    ท่องเที่ยว เข้าออกหลายครั้ง
    (Multiple)
    2,000 บาท 3 วันทำการ
    ท่องเที่ยว เข้าออกครั้งเดียว
    (Single )
    240 บาท 3 วันทำการ (Transit)
    อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าเล่มละ 500 บาท
    (อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

     ***การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว เฉพาะจังหวัดโอกินาวา

     ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่อขอวีซ่าญี่ปุ่น

     • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ รับคำร้องขอวีซ่า ระหว่างเวลา 08.30 น. — 11.15 น. ที่ช่องหมายเลข 1 และ 2
     • หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น หรือเดินทางเกิน 5 ปีแล้ว ต้องยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง
     • สามารถออกเป็น Electronic Visa ได้
     • ใช้เวลา 3 วันทำการ ขอรับได้ในเวลา 13.00 น. – 16.00 น.
     • เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
     • พาสปอร์ตข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่า แต่ต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากหน่วยงาน และจดหมายเชิญ อยู่ได้ 90 วัน
     • ข้อแนะนำในการยื่นวีซ่าญี่ปุ่น

     ข้อมูลเพิ่มเติมสถานทูตญี่ปุ่น

     • ที่อยู่ : 177 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10330
     • โทรศัพท์ : 02-2078503,02-6963003
     • เว็บไซต์ : www.th.emb-japan.go.jp
     • วันเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ / 08.30 น – 12.00 น.
     • วันและเวลาการยื่นวีซ่า : จันทร์ – ศุกร์ / 08.30 น.-11.15 น.
     • วันและเวลาการรับวีซ่า : จันทร์ – ศุกร์ / 13.30 น.-16.00 น.

     หมายเหตุ

     • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
     • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
     • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
     • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
     • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

     เอกสารประกอบการยื่น

     1. หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
     2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)PDF 1ใบ
     3. รูป ถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ
     4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)  ภาษาอังกฤษ PDFภาษาไทย PDF
      (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง) 1ใบ
     5. หนังสือ รับรองการทำงานจากบริษัทที่สังกัด (ระบุตำแหน่งปัจจุบัน วันที่เริ่มงาน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง บริษัทที่ติดต่อ และหนังสือแสดงเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple เอกสารจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน) ฉบับจริง 1 ชุด
     6. กรณีที่บริษัทผู้ยื่นมีคุณสมบัติตามข้อ (a)–(f)ให้แสดงเอกสารยืนยันดังต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ชุด
      กรณี (a) ให้แสดงหนังสือรับรองจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
      กรณี (b) ไม่ต้องแสดงเอกสารยืนยัน
      กรณี (c) ให้แสดงเอกสารที่ระบุชื่อบริษัทที่ญี่ปุ่น เงินร่วมลงทุน และหลักฐานการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น
      กรณี (d) ให้แสดงหนังสือแสดงเหตุผลในการเชิญจากบริษัทที่ญี่ปุ่นที่ติดต่อธุรกิจ (อธิบายความจำเป็นที่ต้องเชิญผู้ยื่นไปญี่ปุ่นหลายครั้ง) และเอกสารที่ระบุว่าบริษัทที่ญี่ปุ่นที่ติดต่อธุรกิจได้จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์
      กรณี (e) ให้แสดงหลักฐานยืนยันการเป็นสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย (JCC) และที่ติดต่อของสำนักงานในประเทศญี่ปุ่น
      กรณี (f) ให้แสดงสำเนาเอกสารยืนยันการเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และเอกสารที่ยืนยันแผนการดำเนินธุรกิจกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น (เช่น หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า หรือเอกสารที่ยืนยันว่ามีการดำเนินธุรกิจจริง เช่น ใบกำกับสินค้า เป็นต้น)
      ตัวอย่างเอกสารยืนยันการเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออกPDF

     สำหรับผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรสและบุตร ให้เตรียมเอกสารตามข้อ 1-4 และแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

     1. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
     2. ใบสำคัญการสมรส(สำหรับคู่สมรส) หรือสูติบัตร(สำหรับบุตร) ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
     3. หนังสือแสดงเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple 1 ชุด
     4. สำหรับ ผู้ติดตามที่มาแยกยื่นภายหลัง ให้เตรียมสำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส(หน้าที่มีชื่อ และรูป และหน้าที่มีวีซ่าMultiple ของประเทศญี่ปุ่น) 1 ชุด

     หมายเหตุ

     1. กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ ด้วยว่าท่านมีจุดประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าแบบ Multiple
     2. หาก เอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตฯจะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
     3. สำหรับ วันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) กรุณาตรวจยืนยันวันที่คืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผล โดยที่ศูนย์ JVAC จะคืนหนังสือเดินทางให้ได้เร็วที่สุดคือ 5 วันทำการ ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ยื่นที่ทางสถานทูตฯ พิจารณาแล้วว่าอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการ เช่น ผู้ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้ง แรก หรือตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือแล้วแต่สถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น หลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วทางศูนย์ JVAC จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ ซึ่งในบางกรณีไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆ วันก่อนการเดินทาง กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากศูนย์ JVAC หลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 10 วัน ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ โดยแจ้งหมายเลขใบนัดฟังผล (ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลข 6 หลัก ) และหมายเลขบาร์โค๊ด ( ตัวเลข 8 หลัก ) อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ จึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วก่อนกำหนดตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ

     * กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ

     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-8503 0-2696-3003
     (โฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย http://www.th.emb-japan.go.jp/)

     หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) กรุงเทพฯ
     TEL: 02-632-1541-4
     FAX: 02-231-3671
     E-mail: info.jpth@vfshelpline.com
     Website: http://www.jp-vfsglobal-th.com/

     การติดตามการยื่นคำร้องของท่าน

     หาก ท่านได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ณ.กรุงเทพฯหรือที่เคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ณ. ที่ทำการไปรษณีย์ทั้ง 6 สาขา  ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของการยื่นคำร้องได้ที่นี่ ท่านสามารถติดตามการยื่นคำร้องของท่านได้โดยการใส่ หมายเลขใบนัดฟังผลหรือหมายเลขบาร์โคดของ EMS ที่ท่านได้รับ ณ วันที่ยื่นคำร้อง และ วันเดือนปีเกิดของผู้ยื่นคำร้อง กรุณาคลิกที่นี่

     TAG :  ข้อมูลวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น