วีซ่านักเรียน : ประเทศออสเตรเลีย

วีซ่านักเรียน : ประเทศออสเตรเลีย

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อน)
 • สำเนาบัตรประชาชน และ/หรือสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารเกี่ยวกับรายได้ หลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวเพียงพอ หรือสามารถหาทุนทรัพย์เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเองในระยะเวลา 12 เดือนแรกของการศึกษา และอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับประเทศออสเตรเลีย ค่าเรียน และค่าครองชีพโดยประมาณ
  – 12,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อบุคคล/ต่อปี
  – 4,200 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ต่อปี สำหรับคู่สมรส
  – 10,400 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ต่อปี สำหรับบุตรคนแรกที่มีอายุระหว่าง 5 – 18 ปี
  – 9,800 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ต่อปี ในกรณีของเด็กอายุระหว่าง 5 – 18 ปีสำหรับบุตรคนต่อไปการแสดงหลักฐานด้านการเงินเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นในรูปแบบใดก็ได้ยกเว้นเงินสดผู้สมัครที่แสดงสมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากตัวจริงซึ่งจะได้คืนพร้อมหนังสือเดินทางภายหลัง
 • เอกสารแสดงการรับราชการทหาร และ/หรือรับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร
 • เอกสารตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา (COE)
 • ผลการตรวจสุขภาพ จะต้องกระทำโดยแพทย์/โรงพยาบาลที่อยู่ในรายชื่อที่อนุมัติโดยแผนกวีซ่าของสถานทูตออสเตรเลียเท่านั้น ท่านสามารถตรวจดูรายนามแพทย์ และโรงพยาบาลเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตออสเตรเลีย www.austembassy.or.th
 • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศออสเตรเลียได้ที่นี่
อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต ค่ารับเรื่องชำระ VFS ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่านักเรียน 3,220 บาท (แคชเชียร์เช็ค) 428 บาท งดบริการ ผู้สมัครต้องยื่น
คำร้องด้วยตัวเอง
3,648 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น. 15:30-17:00 น. โทรศัพท์: 0 2672 3476-79 แฟกซ์ : 0 2344 6341
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
 • เวลารับเล่มกรณียื่นด่วน 1 วัน จันทร์-ศุกร์ 15.00-15.40 น.
 • ชำระค่าวีซ่าให้สถานฑูต ณ วันยื่นวีซ่า กรุณาซื้อแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย “สถานฑูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ” เท่านั้น
 • เว็บไซต์สถานฑูต http://www.austembassy.or.th และ www.immi.gov.au

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

เอกสารเพื่อขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย


1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า 157A ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/157a.pdf

2. รูปถ่าย  2 นิ้ว  จำนวน 3 รูป ( 2 รูปสำหรับแบบฟอร์มทางการแพทย์)

3. หนังสือเดินทาง (เล่มจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด) ต้องมีอายุครอบคลุมตลอดระยะเวลาทั้งหมดของการพำนักอยู่ในออสเตรเลีย หรืออย่างน้อยต้องมีอายุใช้การได้อีก 6เดือน (หากมีการต่ออายุให้นำเล่มเก่ามาด้วย)

4. เอกสารตอบรับจากทางสถาบัน (Confirmation of Enrolment – COE)

5. หลักฐานส่วนตัวของนักเรียน

 • ผลการเรียนหรือ Transcript (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 • ผลภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL หรือใบรับรองจากสถาบันที่เรียนเพิ่มเติม (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด)
 • ใบรับรองการทำงาน (ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด) จากที่ทำงานทุกแห่งที่เคยทำระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเริ้มต้น และวันสิ้นสุดของการทำงาน กรณีที่ทำงานในธุรกิจของครอบครัว นำจดหมายจากผู้ปกครองซึ่งได้ระบุว่าช่วยเหลือกิจการครอบครัว พร้อมทั้งหนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชน ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนาสูติบัตร ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนการหย่า ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ใบผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

6. เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน (Bank Statement) บัญชีเงินออมทรัพย์จะดีที่สุด และใบรับรองฐานะด้านการเงินของลูกค้าจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน เป็นภาษาอังกฤษ (รับรองสำเนาจากทางธนาคาร)

7. หลักฐานของสปอนเซอร์

 • จดหมายรับรองความสัมพันธ์ (กรณีที่สปอนเซอร์ไม่ใช่บิดาหรือมารดา)
 • ใบรับรองการทำงานของสปอนเซอร์ (ตัวจริง)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาบัตรประชาชน ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและ/หรือสำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

8. ฟอร์มตรวจสุขภาพ (Form 26, 160)  ตรวจได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ(ซอยศูนย์วิจัย) โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ หรือโรงพยาบาลบีเอ็นเอช  (Bangkok Nursing Home)
* ฟิล์มX-Rayพร้อมฟอร์มตรวจสุขภาพทางโรงพยาบาลจะยื่นเข้าสถานฑูตเองโดยตรง
* นำPassport ตัวจริงพร้อมสำเนาไปด้วย

9. ใบเสร็จรับเงินค่าตรวจสุขภาพตัวจริงจากโรงพยาบาล

10. ค่าวีซ่านักเรียน ชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค (ซื้อในเขตกรุงเทพ ,นนทบุรี และสมุทรปราการ) หรือ   แบงค์ดราฟท์ (นอกเขตปริมณฑล) สั่งจ่าย “สถานฑูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ” จำนวน 18,750 บาท และค่าธรรมเนียมของ VFS 600 บาท(เงินสด)

กฎทั่วไปของวีซ่านักเรียน ประเทศออสเตรเลีย

 • น.ร. ที่สมัครวีซ่านักเรียนต้องลงทะเบียนเรียน Full time เท่านั้น คือ อย่างน้อย ต้องลงเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ต้องเข้าเรียนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 80% โดยในการขาดเรียนแต่ละครั้งต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้อง มายืนยัน และไม่ควรไปเรียนสายเพราะโดยส่วนใหญ่โรงเรียน จะถือว่าเป็นการขาดเรียนทันที ถ้านักเรียนขาดเรียน และ มี Attendent ไม่ถึง 80% จะมีผลต่อการต่อวีซ่าครั้งต่อไป หรืออาจถูกพิจราณาส่งกลับประเทศก่อนจบคอรส์เรียน
 • วีซ่านักเรียนที่ออกในครั้งแรกจะระบุห้ามทำงาน แต่เมื่อเดินทางไปถึง และหลังวันเปิดเรียน 24 ชั่วโมง นักเรียนสามารถยื่นขอ Workpermit online ได้ หรือคนแนะนำให้ก่อนเดินทางหลังจากได้รับการอนุมัติ แล้วก็สามารถเริ่มทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อย่างถูกต้องตามกฎหมายทันที
 • ในกรณีที่ไม่ได้จองที่พักกับโรงเรียน ต้องแจ้งที่อยู่ที่จะไปพำนักในออสเตรเลียให้สถาบันเรียนทราบ ก่อนเดินทางมาถึงและต้องแจ้งให้ทราบทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่
 • ภายใน 1 ปี ไม่สามารถเปลี่ยนสถาบันเรียนได้ นอกจากมีเหตุผลอันควรเท่านั้นและต้องมีจดหมาย อนุญาตลาออกมายืนยัน
 • ต้องมีประกันสุขภาพ ตามระยะเวลาที่อนุมัติวีซ่า
 • ต้องเข้าเรียนตามคอร์สที่ลงทะเบียน และสอบจบหลักสูตรตามกำหนด ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้ใบรับรองจบจากสถาบันเมื่อการต่อวีซ่าครั้งต่อไป
 • ผู้ถือวีซ่านักเรียน เมื่อจบแล้วจะเรียนต่อในสาขาอื่นๆ สามารถยื่นขอต่อวีซ่าที่ออสเตรเลียได้ โดยไม่ต้องเดินทางกลับมาเมืองไทย หรือขอต่อวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อพำนักต่อได้ไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีต้องการท่องเที่ยวก่อนกลับ

TAG  :  ข้อมูลวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย