วีซ่านักเรียน : ประเทศอังกฤษ

วีซ่านักเรียน : ประเทศอังกฤษ

สถานทูตอังกฤษจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยนำระบบไบโอเมตริค หรือ การบันทึกทางชีวภาพ (Biometrics Visa) เข้ามาใช้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนเป็นต้นไป

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS) เลขที่ 183 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าราชดำริ) โดยจะมีการจัดเก็บลายนิ้วมือและรูปถ่ายในระบบดิจิตอลของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ และ มีหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 1 แห่ง
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อน)
 3. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (รวมถึงหน้าต่ออายุหนังสือเดินทางหรือหน้าแก้ไขชื่อ-สกุล ถ้ามี)
 4. ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร จากสถาบันการศึกษาที่ท่านจบการศึกษาสูงสุด
 5. จดหมายตอบรับการเข้าเป็นนักเรียน-นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษ และหลักฐานการชำระเงินค่าเล่าเรียน ณ สถาบันนั้น
 6. หลักฐานการได้รับทุนการศึกษา (ในกรณีได้รับทุนการศึกษา)
 7. เอกสารเกี่ยวกับรายได้
  • กรณีสนับสนุนตัวเอง – สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัว พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed) ที่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพำนัก ณ ประเทศอังกฤษ
  • กรณีผู้ปกครองสนับสนุน – สมุดบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ผู้ปกครองท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed) ที่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพำนัก ณ ประเทศอังกฤษ
  • กรณีมีผู้สนับสนุน – สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ หรือ องค์กรที่สนับสนุน ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา พร้อมเอกสารที่แสดงถึงการได้รับทุนจากบริษัทฯ หรือองค์กรที่สนับสนุน
 8. เอกสารที่แสดงถึงการมีสถานที่พำนักที่แน่นอนระหว่างศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ จากเจ้าของที่พำนัก หรือ ผู้ให้การสนับสนุน
 9. สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี)
 10. เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศอังกฤษ ได้ที่นี่ 

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานฑูต ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่านักเรียน 6,435 บาท งดบริการ ผู้สมัครต้องยื่นคำร้องด้วยตัวเอง
เนื่องจากนโยบายการนำระบบไบโอเมตริคที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 21 มิ.ย. 50)
6,435 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษตั้งอยู่ที่ 183 อาคารรีเจนท์ เฮาส์ ชั้น 2 (ติดกับ AUA) ถนน ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
 2. เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-พฤหัสบดี : 08.00–12.00น./12:45–16:30 น. วันศุกร์ : 08:00–13:00 น. โทรศัพท์: 0-2305-8333 แฟ็ก : 0-2255-9278
 3. เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 15.00 น.
 4. เวลาในการรับหนังสือเดินทาง จันทร์ – ศุกร์: 15.00 – 16.30 น.
 5. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษยังทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2800-8050 หรืออีเมลล์ info@ukvac-th.com

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ชำระเป็นเงินบาทและเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสถานทูต

 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า จัดเก็บเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกวีซ่าถ้าใบสมัคร คำขอวีซ่า ถูกปฏิเสธ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินให้
 2. ศูนย์ยื่นคำร้องจะไม่รับเช็คทุกชนิดเพื่อการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือค่าบริการจัดส่ง
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องจ่ายเป็นเงินบาทในรูปของ ตั๋วแลกเงินธนาคาร เท่านั้นและสั่งจ่าย ในนาม“British Embassy Bangkok”หนึ่งท่านต่อหนึ่งใบ
 4. ในกรณีที่ท่านซื้อตั๋วแลกเงินต่างประเทศเพื่อมาสมัครวีซ่า ผู้สมัครจะต้องซื้อตั๋วแลกเงิน อีก 1 ใบเพื่อจ่ายค่าเครียริ่งตั๋วแลกเงินดังกล่าว เป็น 155 บาท ต่อตั๋วแลกเงินต่างประเทศ 1 ใบ โดยท่านอาจจะจ่ายเป็นเงินสด หรือซื้อตั๋วแลกเงินอีกหนึ่งใบโดย สั่งจ่าย “VFS (Thailand) LTD.”
 5. ท่านสามารถนำเงินสดมาซื้อตั๋วแลกเงินธนาคารได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร
 6. เว็บไซต์ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร

หมายเหตุ

 1. ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น ค่าบริการ ทั้งหมดไม่
  • สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 3. ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 4. อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นขอวีซ่านักเรียน มีดังนี้

 1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี
 2. กรอกแบบ Non-Settlement Form (VAF 1/2006 ) ให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
 3. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 1 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือนฉากหลังต้องเป็นสีขาว, สีขาวนวลเท่านั้น ขนาด 35 มม.x 45 มม.(1 นิ้วครึ่ง x 20 นิ้ว) 1 รูป
 4. สำเนา บัตรประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ)
 5. หลักฐานการเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรพร้อม Transcript หลักฐานที่เคยเรียนเพิ่มเติม หรือ เข้ารับการอบรมในขณะที่กำลังศึกษาหรือหลังจบการศึกษาแล้ว เช่น สำเนาประกาศนียบัตร พร้อมหลักฐานต่างๆว่าเคยเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษา
 6. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาในประเทศอังกฤษ ระบุ ชื่อหลักสูตร/ค่าเล่าเรียน/ ระยะเวลาเรียนทั้งหมด/จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์/วุฒิทางการศึกษาที่จะได้รับเมื่อเรียนสำเร็จแล้ว
 7. หลักฐานการเงินของผู้ที่จะรับผิดชอบจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ
  • ในกรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายมิใช่ บิดา-มารดา ต้องมี หลักฐานแสดงว่าท่านมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ออกค่าใช้จ่าย
  • เช่น สำเนาทะเบียนบ้านของท่าน และของผู้ออกค่าใช้จ่าย และจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ในรายละเอียด
  • สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีของผู้ออกค่าใช้จ่าย ( พร้อมสำเนาย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน )
  • หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย
  • ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้นำหลักฐานการประกอบธุรกิจ เช่น หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ บัญชีรายการทางการเงินของธุรกิจ สมุดบัญชีธนาคารของธุรกิจ
  • หนังสือรับรองการทำงาน
  • หลักฐานรายได้ เช่น ใบแสดงรายการเงินเดือน(pay slip ) หลักฐานการถือครองหุ้น ฯลฯ
  • หลักฐานทรัพย์สินที่มี เช่นโฉนดที่ดิน
  • หนังสือรับรองจากผู้ออกค่าใช้จ่าย รับรองว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้
 8. หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างศึกษา ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า ( ถ้ามี )ในกรณีที่ ญาติ เพื่อน หรือ Sponsor เป็นผู้รับรองให้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าของผู้รับรองหลักฐานการเงินของผู้รับรองหลักฐานการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของผู้รับรอง หรือสัญญาเช่าหลักฐานการติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรองเช่น จดหมาย ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย ฯลฯ
 9. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอวีซ่าท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการชำระเป็น “สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย” (ไม่รับเป็นเช็คส่วนบุคคล) สามารถชำเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มครอบครัวตั๋วแลกเงิน (banker’s draft) ในฉบับเดียวกันได้
 10. ใบรับรองการปลอดเชื้อวัณโรค (TB)

สำหรับเอกสารในข้อ 7 เอกสารที่จัดเป็นหลักฐานทางการเงิน และสามารถนำมายิ่นประกอบการขอวีซ่า ได้แก่

 1. หนังสือรับรองจากผู้ออกค่าใช้จ่าย รับรองว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้
 2. ในกรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายมิใช่ บิดา-มารดา ต้องมี หลักฐานแสดงว่าท่านมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ออก ค่าใช้จ่าย เช่น สำเนาทะเบียนบ้านของท่าน และของผู้ออกค่าใช้จ่าย และจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ อย่างละเอียด
 3. สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีของผู้ออกค่าใช้จ่าย ( พร้อมสำเนาย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน )
 4. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย
 5. ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้นำหลักฐานการประกอบธุรกิจ เช่น หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ บัญชีรายการทางการ เงินของธุรกิจ สมุดบัญชีธนาคารของธุรกิจ
 6. หนังสือรับรองการทำงาน
 7. หลักฐานรายได้ เช่น ใบแสดงรายการเงินเดือน(pay slip ) หลักฐานการถือครองหุ้น ฯลฯ
 8. หลักฐานทรัพย์สินที่มี เช่นโฉนดที่ดิน

สำหรับเอกสารในข้อ 8 เอกสารที่เป็นหลักฐานประกอบหลักฐานที่พัก กรณีที่ญาติ เพื่อน หรือสปอนเซอร์เป็นผู้ รับรองให้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน ได้แก่

 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าของผู้รับรอง
 • หลักฐานการเงินของผู้รับรอง
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของผู้รับรอง หรือสัญญาเช่า
 • หลักฐานการติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรองเช่น จดหมาย ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย ฯลฯ

TAG  : ข้อมูล วีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ