การนำสิ่งของเข้า-ออกนอกประเทศ

การนำสิ่งของเข้า หรือ ออกนอกประเทศ

กรณี เดินทางออกนอกประเทศ

ข้อควรทราบเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบพิธีการศุลกากรสำหรับผู้เดินทางเข้าออก
นอกประเทศไทยทางท่าอากาศยานกรุงเทพฯ

การแจ้งนำของใช้ส่วนตัวไปต่างประเทศ

ถ้าต้องการนำของใช้ส่วนตัวออกไประหว่างการเดินทาง เช่น กล้องถ่ายวีดีโอ กล้องถ่ายรูป วิทยุ-เทป ฯลฯ และประสงค์จะนำกลับเข้ามาในประเทศจะต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อสิทธิในการยกเว้นภาษีอากรภายใต้เงื่อนไขดังนี้

**เป็นของเก่าใช้แล้วและมีจำนวน/ประมาณพอสมควรแก่ฐานะ
**มีเครื่องหมาย เลขหมายให้ตรวจสอบได้ง่าย

วิธีปฏิบัติ นำบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน หนังสือเดินทาง ตั๋วโดยสารและของที่จะนำติดตัวออกไปแสดงและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ที่ทำการศุลกากร (ขาออก) ประจำท่าอากาศยานกรุงเทพฯ
กรณีของที่มิใช่ของใช้ส่วนตัวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อนำไปปฏิบัติพิธีการศุลกากรก่อนเดินทาง

ของต้องห้ามในการนำออกนอกราชอาณาจักร

 1. ยาเสพติดให้โทษ
 2. วัตถุระเบิด

ของต้องจำกัดในการนำออกนอกราชอาณาจักร

สิ่งของบางชนิดที่มีกฎหมายควบคุมการส่งออกผู้ที่ประสงค์จะนำหรือส่งออกไปต้องได้รับอนุญาตเป็น หนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนำมาเสนอต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรขณะนำออกด้วย เช่น  พระพุทธรูป ศาสนวัตถุ โบราณวัตถุ (กรมศิลปากร)
สัตว์สงวนหรือสัตว์เลี้ยง เช่น นก ลิง แมว ฯลฯ (กรมป่าไม้หรือกรมปศุสัตว์)
พันธุ์พืช เช่น ทุเรียน ลำไย ฯลฯ (กรมวิชาการเกษตร)
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน (กรมตำรวจ)

กรณีเดินทางเข้าประเทศ

การนำกระเป๋าสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจเมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

ผู้เดินทางต้องกรอกรายการในแบบสำแดงสิ่งของติดตัวผู้โดยสารก่อนนำกระเป๋าสัมภาระผ่านเจ้าหน้าที่ศุลกากร  ผู้ไม่มีของต้องเสียภาษีอากรต้องห้าม ของต้องจำกัดให้ยื่นแบบสำแดงสิ่งของติดตัวผู้โดยสารแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร  ผู้ที่มีของต้องเสียภาษีอากรของต้องห้ามของต้องจำกัด หรือไม่แน่ใจว่าที่นำเข้ามานั้นต้องเสียภาษีอากรหรือไม่ ให้ยื่นแบบสำแดงสิ่งของติดตัวผู้โดยสารแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรช่องแดง ซึ่งมีป้ายเขียนไว้ว่า มีของต้องสำแดง
คำเตือน ผู้ลักลอบนำของต้องเสียภาษีอากร ของต้องห้าม หรือของต้องจำกัดผ่านออกทางช่องเขียว นอกจากจะถูกริบสิ่งของแล้วอาจจะต้องถูกปรับ 4 เท่า ของราคาสิ่งของรวมค่าภาษีอากร

ของยกเว้นภาษีอากรขาเข้า

 1. บุหรี่ไม่เกิน 200 มวน หรือซิการ์และยาเส้นน้ำหนักไม่เกิน 250 กรัม
 2. สุรา 1 ลิตร
 3. ของใช้ส่วนตัวสมควรแก่ฐานะ
 4. ของใช้ในบ้านเรือนเก่าใช้แล้วที่เจ้าของนำมาพร้อมกับตน เนื่องจากการย้ายภูมิลำเนา และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ

ของต้องห้าม ต้องจำกัดในการนำเข้า

ของต้องห้าม คือของที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าโดยเด็ดขาด เช่น

 1. วัตถุลามก สิ่งพิมพ์ลามก
 2. ยาเสพติดให้โทษ

ของต้องจำกัด คือของที่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้ามา เช่น

 1. เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคม และส่วนประกอย (กรมไปรษณีย์โทรเลข)
 2. อาวุธปืน กระสุนปืน (กรมตำรวจ )
 3. พืชและส่วนต่างๆของพืช (กรมวิชาการเกษตร)
 4. สัตว์และซากพืช (กรมปศุสัตว์)
 5. เครื่องสำอางสำเร็จรูป (กระทรวงสาธารณสุข)
 6. สัตว์น้ำ (กรมประมง)