วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศญี่ปุ่น

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศญี่ปุ่น

สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมีความยินดีที่จะประกาศเรื่องการเปิดเคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (Japan Visa Intake Centre) ซึ่งดำเนินงานโดย บริษัท VFS (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ และเว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการจะยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น  ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) กรุงเทพฯ จะดำเนินการรับยื่นวีซ่าทุกประเภทให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อความสะดวกของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ทาง JVACจะรับคำร้องขอวีซ่าและรับค่าธรรมเนียมวีซ่าตลอดจนมีการให้บริการ Courier  ส่งหนังสือเดินทางคืนให้กับผู้ยื่นคำร้องทั่วไปผ่านเคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอ วีซ่า ณ. ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั้ง 6 สาขาโดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 23 กันยายน 2553 ที่ภูเก็ตและศรีราชา วันที่ 27 กันยายน 2553 ที่อยุธยาและระยอง และวันที่ 29 กันยายน 2553 ที่นครราชสีมาและพิษณุโลกตามลำดับ  สถานทูตญี่ปุ่นยังคงดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทาง ฑูตหนังสือเดินทางข้าราชการ และผู้ยื่นที่ต้องการขอวีซ่าในกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรมตาม เหตุผลสมควร

อนึ่งผู้ที่ พำนักอยู่ในเขตภาคเหนือครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด (ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนแพร่น่านและอุตรดิตถ์) ยังคงยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลญี่ปุ่นในเชียงใหม่เท่านั้น

ประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า

ประเทศญี่ปุ่นมีข้อตกลงที่จะยกเว้นวีซ่าให้กับบางประเทศหรือภูมิภาค ผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศหรือภูมิภาค ดังกล่าวนี้จะต้องมีจุดประสงค์ในการเดินทาง เพื่อธุรกิจ การประชุม ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือเพื่อนนั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ถ้าผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์ในการ เดินทางเพื่อทำงานซึ่งก่อให้เกิดรายได้ระหว่างอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น หรือต้องการพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกินกว่าระยะเวลาตามข้อตกลงที่มีระหว่าง ประเทศ จำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น กรุณาคลิก www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa

สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น

กรุณาอ่านข้อมูลในหน้าเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด คำแนะนำนี้เป็นแนวทางเพื่อให้ท่านสามารถเตรียมเอกสารได้ถูกต้องมากที่สุดทั้งนี้หากผู้ยื่นเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อาจจะส่งผลต่อระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า

ระยะเวลาการพิจารณา

ในการพิจารณาวีซ่าปกติจะใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นคำร้องที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ณ. กรุงเทพมหานคร  สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ณ. ที่ทำการไปรษณีย์ไทยใน 6 สาขานั้นจะใช้เวลา 7-8 วันทำการ อนึ่งระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่านั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการ พิจารณาของ สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและมีหน้าว่าง ที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
 • ใบคำร้องขอวีซ่า (แบบฟอร์มของสถานทูตฯหรือพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย) 1 ใบ
 • แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า
 • รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 2ใบทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ

 • กรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน ที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)
 • กรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็น นักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือ ทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ

 • กรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการ ทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
 • เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพ ที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือ ทะเบียนการค้าได้กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้โดยละเอียด ฉบับจริง 1 ชุด

 • ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจาก เดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคำร้องหรือของผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา (ทุกหน้า) 1 ชุด

 • ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นสำหรับ ผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไปและสามารถตรวจสอบได้ จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัว ในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย

กรณีไปเยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 • เอกสารรับรองเหตุผลในการเดินทาง  อนึ่ง ผู้ที่เคยไปญี่ปุ่นแล้วภายในเวลา 3 ปี สามารถ ยกเว้นเอกสารเหล่านี้
 • จดหมายรับรองความสัมพันธ์ (กรุณาเขียนอธิบาย ประวัติความเป็นมาและช่วงเวลาที่ได้รู้จักกัน), รูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกัน, จดหมาย, สำเนาหนังสือเดินทางของเพื่อนหรือคนรู้จักที่ญี่ปุ่น (ถ่ายสำเนา หน้าที่มีชื่อสกุลและรูป และหน้าที่มีตราอนุญาตการพำนักอาศัย) เป็นต้น
 • กรณีที่เพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ใช้หนังสือรับรองต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ของเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น (เช่น หนังสือรับรองการเสียภาษี, หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร, สำเนาแบบแสดง รายการยื่นภาษีเงินได้,หนังสือรับรองรายได้)  อนึ่ง สำหรับหนังสือค้ำประกัน จะยื่นด้วยหรือไม่ก็ได้ เอกสารเหล่านี้ไม่มีกำหนดแบบฟอร์ม ของเอกสาร สามารถดูจากโฮมเพจของกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น หัวข้อ [ ข้อแนะนำในการยื่นวีซ่า แยกตามสัญชาติต่างๆ ] http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/kokuseki.html ซึ่งจะมีตัวอย่างของแบบฟอร์ม ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ได้ที่นี่ 
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า ได้ที่นี่
  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย 
  ท่านสามารถศึกษาข้อควรระวังในการขอวีซ่าญี่ปุ่น ที่นี่
  ท่านสามารถศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลใบสมัครวีซ่าญี่ปุ่น ที่นี่

เอกสารที่แสดงถึงภารกิจที่ญี่ปุ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • หนังสือเชิญ / หนังสือแสดงเหตุผลในการตอบรับ (ระบุจุดประสงค์ในการเชิญ /ตอบรับ และ ระยะเวลาในการติดต่อธุรกิจ โดยละเอียด)

 • หนังสือ แสดงเหตุผลที่ให้เดินทาง ออกโดยบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด (ระบุกำหนดการเดินทาง, ที่อยู่ของบริษัทที่จะไป, รายละเอียดของภารกิจที่จะทำที่ญี่ปุ่น โดยละเอียดพร้อมทั้งระบุว่าบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้ชัดเจน)

 • กรณีการไปฝึกอบรมระยะสั้น กรุณายื่นหนังสือยินยอมการรับฝึกงานจากบริษัทผู้รับฝึกงาน และหนังสือแสดงแผนการฝึกงาน (ระบุระยะเวลาและกำหนดการฝึกอบรม, สถานที่ดำเนินการ ฝึกอบรม, ผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม, เป็นการฝึกงานแบบปฎิบัติงานจริงหรือไม่, บริษัทผู้รับ ฝึกงานมีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานที่ไปฝึกงานหรือไม่โดยระบุให้ ชัดเจน อนึ่งเกี่ยวกับ การขอวีซ่าพำนักระยะสั้นเพื่อการฝึกอบรม ขอให้อ่านคำอธิบายเพิ่มเติมในหมายเหตุข้อ 4 ด้านหลังที่จะกล่าวต่อไป) 1 ชุด (เอกสารจากญี่ปุ่นเป็นสำเนาได้)

 • ผู้ที่เดิน ทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจากเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด สำหรับการขอ
 • วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจแบบ multiple (เดินทางหลายครั้ง) กรุณาดูจากเอกสารแนะนำระเบียบการขอวีซ่า หมายเลข 4 โดย คลิกที่นี
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ได้ที่นี่ 
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า ได้ที่นี่

 • ท่านสามารถศึกษาข้อควรระวังในการขอวีซ่าญี่ปุ่น ที่นี่
 • ท่านสามารถศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลใบสมัครวีซ่าญี่ปุ่น

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ชนิดวีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานทูต ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ
ท่องเที่ยว เข้าออกครั้งเดียว
(Single )
1,100 บาท 3 วันทำการ (โชว์ตัว)
ท่องเที่ยว เข้าออกหลายครั้ง
(Multiple)
2,000 บาท 3 วันทำการ
ท่องเที่ยว เข้าออกครั้งเดียว
(Single )
240 บาท 3 วันทำการ (Transit)
อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าเล่มละ 500 บาท
(อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

  ***การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว เฉพาะจังหวัดโอกินาวา

  ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่อขอวีซ่าญี่ปุ่น

  • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ รับคำร้องขอวีซ่า ระหว่างเวลา 08.30 น. — 11.15 น. ที่ช่องหมายเลข 1 และ 2
  • หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น หรือเดินทางเกิน 5 ปีแล้ว ต้องยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง
  • สามารถออกเป็น Electronic Visa ได้
  • ใช้เวลา 3 วันทำการ ขอรับได้ในเวลา 13.00 น. – 16.00 น.
  • เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • พาสปอร์ตข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่า แต่ต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากหน่วยงาน และจดหมายเชิญ อยู่ได้ 90 วัน
  • ข้อแนะนำในการยื่นวีซ่าญี่ปุ่น

  ข้อมูลเพิ่มเติมสถานทูตญี่ปุ่น

  • ที่อยู่ : 177 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10330
  • โทรศัพท์ : 02-2078503,02-6963003
  • เว็บไซต์ : www.th.emb-japan.go.jp
  • วันเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ / 08.30 น – 12.00 น.
  • วันและเวลาการยื่นวีซ่า : จันทร์ – ศุกร์ / 08.30 น.-11.15 น.
  • วันและเวลาการรับวีซ่า : จันทร์ – ศุกร์ / 13.30 น.-16.00 น.

  หมายเหตุ

  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  เอกสารประกอบการยื่น

  1. หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
  2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)PDF 1ใบ
  3. รูป ถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ
  4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)  ภาษาอังกฤษ PDFภาษาไทย PDF
   (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง) 1ใบ
  5. หนังสือ รับรองการทำงานจากบริษัทที่สังกัด (ระบุตำแหน่งปัจจุบัน วันที่เริ่มงาน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง บริษัทที่ติดต่อ และหนังสือแสดงเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple เอกสารจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน) ฉบับจริง 1 ชุด
  6. กรณีที่บริษัทผู้ยื่นมีคุณสมบัติตามข้อ (a)–(f)ให้แสดงเอกสารยืนยันดังต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ชุด
   กรณี (a) ให้แสดงหนังสือรับรองจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   กรณี (b) ไม่ต้องแสดงเอกสารยืนยัน
   กรณี (c) ให้แสดงเอกสารที่ระบุชื่อบริษัทที่ญี่ปุ่น เงินร่วมลงทุน และหลักฐานการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น
   กรณี (d) ให้แสดงหนังสือแสดงเหตุผลในการเชิญจากบริษัทที่ญี่ปุ่นที่ติดต่อธุรกิจ (อธิบายความจำเป็นที่ต้องเชิญผู้ยื่นไปญี่ปุ่นหลายครั้ง) และเอกสารที่ระบุว่าบริษัทที่ญี่ปุ่นที่ติดต่อธุรกิจได้จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์
   กรณี (e) ให้แสดงหลักฐานยืนยันการเป็นสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย (JCC) และที่ติดต่อของสำนักงานในประเทศญี่ปุ่น
   กรณี (f) ให้แสดงสำเนาเอกสารยืนยันการเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และเอกสารที่ยืนยันแผนการดำเนินธุรกิจกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น (เช่น หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า หรือเอกสารที่ยืนยันว่ามีการดำเนินธุรกิจจริง เช่น ใบกำกับสินค้า เป็นต้น)
   ตัวอย่างเอกสารยืนยันการเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออกPDF

  สำหรับผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรสและบุตร ให้เตรียมเอกสารตามข้อ 1-4 และแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

  1. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
  2. ใบสำคัญการสมรส(สำหรับคู่สมรส) หรือสูติบัตร(สำหรับบุตร) ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
  3. หนังสือแสดงเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple 1 ชุด
  4. สำหรับ ผู้ติดตามที่มาแยกยื่นภายหลัง ให้เตรียมสำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส(หน้าที่มีชื่อ และรูป และหน้าที่มีวีซ่าMultiple ของประเทศญี่ปุ่น) 1 ชุด

  หมายเหตุ

  1. กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ ด้วยว่าท่านมีจุดประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าแบบ Multiple
  2. หาก เอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตฯจะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
  3. สำหรับ วันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) กรุณาตรวจยืนยันวันที่คืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผล โดยที่ศูนย์ JVAC จะคืนหนังสือเดินทางให้ได้เร็วที่สุดคือ 5 วันทำการ ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ยื่นที่ทางสถานทูตฯ พิจารณาแล้วว่าอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการ เช่น ผู้ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้ง แรก หรือตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือแล้วแต่สถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น หลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วทางศูนย์ JVAC จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ ซึ่งในบางกรณีไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆ วันก่อนการเดินทาง กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากศูนย์ JVAC หลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 10 วัน ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ โดยแจ้งหมายเลขใบนัดฟังผล (ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลข 6 หลัก ) และหมายเลขบาร์โค๊ด ( ตัวเลข 8 หลัก ) อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ จึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วก่อนกำหนดตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ

  * กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ

  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-8503 0-2696-3003
  (โฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย http://www.th.emb-japan.go.jp/)

  หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) กรุงเทพฯ
  TEL: 02-632-1541-4
  FAX: 02-231-3671
  E-mail: info.jpth@vfshelpline.com
  Website: http://www.jp-vfsglobal-th.com/

  การติดตามการยื่นคำร้องของท่าน

  หาก ท่านได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ณ.กรุงเทพฯหรือที่เคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ณ. ที่ทำการไปรษณีย์ทั้ง 6 สาขา  ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของการยื่นคำร้องได้ที่นี่ ท่านสามารถติดตามการยื่นคำร้องของท่านได้โดยการใส่ หมายเลขใบนัดฟังผลหรือหมายเลขบาร์โคดของ EMS ที่ท่านได้รับ ณ วันที่ยื่นคำร้อง และ วันเดือนปีเกิดของผู้ยื่นคำร้อง กรุณาคลิกที่นี่

  TAG :  ข้อมูลวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น