วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศเบลเยี่ยม

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศเบลเยี่ยม

การขอวีซ่า

สำหรับคนไทยผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา จะต้องติดต่อขอรับวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทยก่อนออกเดินทางค่ะ แต่ถ้านักท่องเที่ยวท่านใดต้องการไปเที่ยวประเทศอื่นในกลุ่ม Schengen ด้วย ท่านต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท Schengen Visa ด้วยนะคะ และจะต้องเดินทางเข้าประเทศที่ท่านได้ขอทำวีซ่าประเภทนี้ เป็นประเทศแรกอีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่า

การพำนักระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วันต่อครึ่งปี) การเดินทางเยี่ยมเยียน หรือไปธุรกิจ และการท่องเที่ยว โดยทั่วไปประเทศเบลเยี่ยมเป็นสมาชิกของประชาคมยุโรป (อียู) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 และได้บังคับใช้กฎข้อบังคับเชงเก้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2540 วีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้นได้ออกให้ในรูปแบบของวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเชงเก้นให้สิทธิในการเดินทางเข้าไปใน “กลุ่มประเทศเชงเก้น” ทุกประเทศ (เบลเยียม เดนมาร์ก เยอรมนี สาธารณรัฐเอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย สาธารณรัฐลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ออสเตรีย โปแลนด์ โปรตุเกส สวีเดน สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐสโลวีเนีย สเปน สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี) หากไม่มีรายการบันทึกในวีซ่าเป็นอย่างอื่น ใช้เดินทางเข้าได้ หนึ่งครั้ง สองครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง วีซ่าเชงเก้น (วีซ่าเพื่อเดินทางเข้า) ออกให้เพื่อใช้เดินทางเข้าและพำนักอาศัยได้มากที่สุด 3 เดือน โดยออกให้เป็น

 • วีซ่าเพื่อการเปลี่ยนเที่ยวบิน (วีซ่าเพื่อการพำนักอยู่ในสนามบิน วีซ่าประเภท เอ) หรือ
 • วีซ่าเพื่อการเดินทางผ่าน (วีซ่าประเภท บี) หรือ
 • วีซ่าเดินทางเข้า (วีซ่าสำหรับการพำนักระยะสั้น วีซ่าประเภท ซี) และไม่อนุญาตให้ทำงาน

สถานเอกอัครราชทูตที่รับผิดชอบได้แก่สถานเอกอัครราชทูตของกลุ่มประเทศเชงเก้นที่เป็นจุดหมายปลายทางหลักของการเดินทาง ในประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งไม่มีที่ทำการตัวแทนของประเทศออสเตรีย สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า เชงเก้นได้ที่สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีตามระเบียบปฏิบัติการทำหน้าที่แทนที่มีอยู่ การพิจารณาคำร้องวีซ่าจะดำเนินการได้หลังจากที่ได้รับเอกสารที่หน่วยราชการร้องขอครบถ้วนแล้ว ควรขอวีซ่าก่อนการเริ่มเดินทางอย่างน้อย 4 สัปดาห์

เวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียคือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 12.00 น. ในบางกรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเชิญผู้ยื่นคำร้องมาพูดคุยเป็นการส่วนตัว

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
 • รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
 • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
 • สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
 • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานแสดงที่พำนัก เช่น เอกสารการจองโรงแรม หรือ หนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน
 • ประกันการเดินทาง
 • เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ชนิดวีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานทูต ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ
ท่องเที่ยว เข้าออกครั้งเดียว
(Single)
3,000 บาท 5-7 วันทำการ (โชว์ตัว)
อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าเล่มละ 700 บาท
(อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ข้อมูลเพิ่มเติมสถานทูตเบลเยี่ยม

 • ที่อยู่ : ชั้น 17 อาคารสาทรชิตี้ 175 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
 • โทรศัพท์ : 02-6795460-5
 • วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ / 08.00 – 16.00 น.
 • วันและเวลาการยื่นวีซ่า : จันทร์-ศุกร์ / 08.30-11.30 น.
 • วันและเวลาการรับวีซ่า : จันทร์-ศุกร์ / 08.30-11.30 น.

หมายเหตุ

 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต
 • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TAG :  ข้อมูลวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว ประเทศเบลเยี่ยม