วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศสหรัฐอเมริกา

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับผู้ต้องการเดินทางเข้าสหรัฐฯ ซึ่งต้องมีวีซ่าเข้าประเทศ เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว ที่ประเทศสหรัฐฯ กำหนดให้ผู้ที่เดินทาง ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ ไม่ว่าเพื่อศึกษา ท่องเที่ยวหรือธุรกิจ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายวีซ่าประเทศสหรัฐฯ แต่ทว่าขั้นตอนการดำเนินการส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิม
คำเตือน: โปรดระวังมิจฉาชีพ เสนอโปรแกรมวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯพิเศษ และร้องข้อข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งค่าสมัครจากท่าน โปรดทราบว่าข้อมูลดังกล่าว ไม่ได้มาจากสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาแต่อย่างไร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ http://bangkok.usembassy.gov/news/press/2005/nrot063.htm
ประกาศผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้ทำงานด้านศาสนา (วีซ่าประเภทอาร์) ผู้ทำงานด้านศาสนา (วีซ่าประเภทอาร์) ต้องเลือกประเภทวีซ่าแบบ ผู้เข้าไปทำงานชั่วคราว และต้องมีแบบฟอร์ม ไอ-797 ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และ แบบฟอร์ม “Notice of Action/ Approval” จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น)
 • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ

 • กรณีลูกจ้าง จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต ระบุวันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง และระยะเวลาที่จะพำนักในสหรัฐอเมริกา
 • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองบริษัทฉบับจริง ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ

– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน,  สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา – มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร

– เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ ( จำเป็นมาก )
– แบบฟอร์มยื่นวีซ่า DS156 จำเป็นจะต้องกรอกผ่านระบบ Online กรอกได้ที่นี่ เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วให้ Print DS156 ออกมา 1 ชุด พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อ
– แบบฟอร์มวีซ่า DS157 กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

เอกสารเกี่ยวกับรายได้

 • กรณีลูกจ้าง สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัวฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
 • กรณีเจ้าของกิจการ รายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ฉบับจริง ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
 • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานแสดงที่พำนัก เช่น เอกสารการจองโรงแรม หรือ หนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน
 • ประกันการเดินทางวงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท (หรือ 30,000ยูโร)
 • ใบรับชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ ที่ทำการไปรษณีย์
 • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ที่นี่
หรือ กรอกแบบฟอร์มผ่านอินเตอร์เน็ตและปรินต์แบบฟอร์มจากเครื่องพิมพ์ของท่าน

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานทูต ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
วีซ่าท่องเที่ยว
แบบรับตั้งแต่ 30 วัน
ขึ้นไป
4,000 บาท
ชำระ ณ ที่ทำการไปรษณีย์
2,500 บาท
สำหรับผู้ที่เคยได้รับวีซ่า
ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเท่านั้น
6,500 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 07.00–15.00 น. โทรศัพท์: 0 2205 4000
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 07.00-09.00 น.
 • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 14.00-15.00น. หรือตามใบนัด
 • ชำระค่าวีซ่าให้สถานฑูต ณ ที่ทำการไปรษณีย์
 • เว็บไซต์สถานทูต www.bangkok.usembassy.gov

หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
ตัดสินใจว่าจะสมัครที่ใด
การสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าส่วนใหญ่จะจัดที่สถานทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงเทพฯ (U.S. Embassy in Bangkok) ผู้ยื่นคำร้องที่อาศัยและทำงานใน 15 จังหวัดตอนเหนือสุดของประเทศ สามารถยื่นขอรับการสัมภาษณ์ของตนได้ที่ สถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่ (U.S. Consulate in Chiang Mai) หากอาศัยหรือทำงาน/ศึกษาเป็นเวลาอาศัยอย่างน้อย 3 เดือนในรอบปีปฏิทิน 12 เดือนก่อนหน้า ใน 15 จังหวัดต่อไปนี้:
เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา ตาก
เชียงราย แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุตรดิตถ์
กำแพงเพชร น่าน พิจิตร แพร่
ลำปาง เพชรบูรณ์ พิษณุโลก

 

ผู้ยื่นคำร้องที่ยื่นเอกสารในจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำเอกสารมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างเรื่องที่พำนักในจังหวัดเหล่านั้น การมีทะเบียนบ้านอยู่ 1 ใน 15 จังหวัดทางเหนือ ไม่เพียงพอที่จะทำให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการนัดสัมภาษณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ สถานกงสุลจะไม่ดำเนินการตามการนัดหมายกับคุณ หากไม่มีเอกสารมาแสดงว่า คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ในวันสัมภาษณ์ บุตร/นักเรียนที่อาศัยหรือเรียนอยู่นอกจังหวัดเหล่านี้ อาจยื่นคำร้องในจังหวัดเชียงใหม่ได้ หากผู้ปกครองทำงานหรืออาศัยอยู่ใน 1 ใน 15 จังหวัดที่กล่าวมาข้างต้น หากผู้ยื่นคำร้องไม่มีกำหนดนัดหมายในวันนั้น หรือไปถึงก่อนเวลาหลายชั่วโมง เขาหรือเธอจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปในสถานทูต
แบบฟอร์มคำร้องวีซ่า (ดีเอส-156, ดีเอส- 157, ดีเอส- 158)
แบบฟอร์มคำร้องวีซ่า แบบฟอร์มดังต่อไปนี้ จะถูกแสดงในรูปแบบ PDF ท่านสามารถเปิดดู โดยใช้ โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ถ้าท่านไม่มีโปรแกรมนี้ ท่านสามารถขอดาว์นโหลดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจาก เว็บไซต์ http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
 • ดีเอส-156 แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว
  แบบฟอร์มนี้สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว
 • ดีเอส- 157 แบบฟอร์มเสริมสำหรับวีซ่าชั่วคราว
  แบบฟอร์มนี้สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว
 • ดีเอส-158 ข้อมูลสำหรับ
  แบบฟอร์มนี้สำหรับนักเรียนทุกคน (เอฟ และ เอ็ม) และ ผู้ยื่นคำร้องในโครงการแลกเปลี่ยน (เจ)

 

วีซ่าท่องเที่ยวสำหรับคนไทย

วีซ่านักท่องเที่ยวเป็นตัวเลือกที่ดีในการนำคนรักชาวไทยไปประเทสสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาศวันหยุดพักผ่อน และเพื่อพบปะสมาชิกในครอบครัวในประเทศสหรัฐอเมริกา วีซ่านักท่องเที่ยวมักจะออกให้เป็นระยะเวลาสิบปี แต่ว่าในการพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ละครั้งนั้นจะสามารถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน ระยะเวลาในการได้รับอนุมัติวีซ่าประเภทนี้จะน้อยกว่าวีซ่าประเภทอื่นๆ

ภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่กงสุลจะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลใดที่ขอวีซ่าประเภทไม่อพยพนั้นมีเจตนาที่จะไปประเทศสหรัฐอเมริกาและคงพำนักอาศัยที่นั้น ดังนั้นคนไทยที่ต้องการวีซ่านักท่องเที่ยวจะต้องปลดข้อสันนิษฐานนี้โดยพิสูจน์ว่าจะกลับมายังประเทศไทยและจะไม่คงพำนักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักการข้อนี้เป็นข้อที่ควรจำใส่ในสำหรับคนไทยที่กำลังมองหาวีซ่านักท่องเที่ยวของประเทศสหรัฐอเมริกา

ในการจะขอวีซ่านักท่องเที่ยว คนไทยจะต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-156 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มขอวีซ่านักท่องเที่ยวพร้อมทั้งยื่นเอกสารตามที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานครได้แนะนำ นอกจากเอกสารสำคัญที่จำเป็น ผู้สมัครขอวีซ่านักท่องเที่ยวยังจตะต้องแสดงหลักฐานความมั่นคงทางการเงินละส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของบ้าน รถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ถ้าผู้สมัครชาวไทยมีงานที่มั่นคงพร้อมทั้งเงินเดือนพอสมควรข้อนี้ก็จะช่วยได้ม่ากเช่นเดียวกัน

ในอีกมุมมองหนึ่ง การขอวีซ่านักท่องเที่ยวให้คู่หมั้นชาวไทยเป็นความฝันของคนที่พยามจะนำคู่หมั้นชาวไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวไม่ได้มีขึ้นมาสำหรับคนที่จะนำคนรักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและอาศัยอยู่เป็นการถาวร อนึ่ง วีซ่าคู่หมั้นหรือวีซ่าคู่สมรสมีไว้สำหรับคนที่ต้องการนำคนรักไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา การใช้วีซ่านักท่องเที่ยวพาคนรักชาวไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อขอกรีนการ์ดและคตงพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะถูกตั้งข้อหาฉ้อฉลทั้งในส่วนของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและคนไทย บริษัทอินทิกริตี้ ลีเกิ้ล ไม่แนะนำให้ใช้ประเภทวีซ่าแบบผิดๆ

หลังจากที่รวบรวมใบสมัครได้แล้ว ผู้สมัครขอวีซ่าชาวไทยจะต้องไปทำการสัมภาษณ์ที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพมหานคร อินทิกริตี้ ลีเกิ้ล สามารถช่วยเหลือผู้สมัครคนไทยโดยการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สมัครผ่านทางประสบการรืของผู้สมัครรายก่อนๆที่เคยได้รับการสัมภาษณ์ที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพมหานครมาแล้ว ติกต่อบริษัทอินทิกริตี้ ลีเกิ้ล เพื่อประเมินว่าวีซ่าประเภทใดที่เหมาะสมกับคุณที่สุดและจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้มันมา

TAG  :  ข้อมูลวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา