กระซิบรัก..เสมอดาว น่านไง 3 วัน 2 คืน

กระซิบรัก..เสมอดาว น่านไง 3 วัน 2 คืน

เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์..แบบกินดี..อยู่ดี..มีมัคคุเทศก์ดูแล

พัก.. ศศิดารา รีสอร์ท 2 คืน

TOUR CODE : JG-NTH5-CTG

วันแรก

วัดภูมินทร์ - นั่งรถรางชมเมือง  -  วัดช้างค้ำ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ -

พระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดิน

     05.20 น. คณะพร้อมกันที่สนามสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยสไมล์ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
Consortium Trip คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
     07.20 น. เหินฟ้าสู่ จ.น่าน โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 4310 บริการอาหารว่าง
และเครื่องดื่มบนเครื่อง
     08.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินน่าน รถตู้ปรับอากาศรอรับคณะ จังหวัดน่าน

     09.00 น. ท่านชมความงามของ วัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวงตั้งอยู่ในเมืองน่าน ความพิเศษของวัดนี้คือเป็น
วัดแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างทรงจัตุรมุข ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และมีจิตรกรรมฝาผนัง  ชื่อดังคือ ภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หรือกระซิบรัก ผลงานของหนานบัวผัน ไปวัดภูมินทร์แล้วต้องไม่พลาดถ่ายรูปท่ากระซิบรัก นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ภาพโมนาลิซ่าเมืองน่าน ภาพแสดงตำนานพื้นบ้านและวิถีชีวิตของคนน่านสมัยก่อน

     10.00 น. นำท่าน นั่งรถราง ชมความเป็นอยู่ของชาวเมืองน่าน บรรยากาศการนั่งในรถราง

ท่านจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ของน่านเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะการนำเสนอที่แสนจะสนุกสนานโดยมัคคุเทศก์ประจำรถที่มีทั้งมุกตลกทั้งความรู้ในความเป็นมาในสถานที่ต่าง ๆ โดยการสรุปที่ได้ใจความ ฟังได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงอารมณ์ในบรรยากาศของเมืองเล็ก ๆ ที่มีอัตลักษณ์ สองข้างทางที่สะอาดตากับวิถีของผู้คนที่ไม่รีบเร่ง ทำให้เราซึมซับและหลงเสน่ห์ของเมืองน่านเข้าไปอีกมากโข จุดจอดแวะในสถานที่ต่าง ๆก็ได้ถูกเลือกสรรมาให้ท่านแล้วเป็นอย่างดี ว่าที่นี่คือไฮไลท์ หรือ แลนด์มาร์คของเมืองน่าน อาทิเช่น เลี้ยวผ่านทางพิพิธภัณฑ์ ตลาด ศาลหลักเมืองวัดศรีพันต้น คุ้มเจ้าเทพมาลา  วัดพระธาตุช้างค้ำ  คุ้มเจ้าราชบุตร วัดสวนตาล

     11.00 น. นำท่านชมความงามนำท่านเดินชม วัดมิ่งเมือง ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของ
พระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมากภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน และในบริเวณวัดยังเป็นที่ ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึ่งอยู่ในศาลาจัตุรมุข ด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสา

แกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  และที่วัดนี้ยังเป็นที่ประดิษฐาน เสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน เสาหลักเมืองน่าน ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า “เสามิ่งเมือง” เดิมเป็น ไม้สักทองขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นเสาทรงกลมส่วนหัวเสาเกลาเป็น ดอกบัวตูมฝังไว้กับพื้นที่ดินโดยตรง ไม่มีศาลหรืออาคารครอบ แต่อย่างใด สันนิษฐานว่าอาจจะสร้างขึ้นในสมัยเจ้าอัตถวรปัญโญ เป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน เหตุเพราะแต่ก่อนมานั้นเมืองน่านไม่มีคติการสร้าง เสาหลักเมืองนำท่านชม พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร  อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนีย์สถานสำคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน 

เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัว ประดับอยู่  โดยรอบ พระธาตุเจดีย์สร้าง ด้วยอิฐถือปูน มีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน 3 ชั้น ฐานจากชั้นแรกสูงถึงชั้นสองมีรูปช้างค้ำอยู่ในลักษณะ เหมือนฐาน รองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก ช้างแต่ละตัวโผล่ส่วนหัวลอย ออกมาครึ่งตัวขาหน้าทั้งคู่ยื่นพ้นออกมาจาก เหลี่ยมฐาน เหนือขึ้นไปเป็นฐานปัทม์ (ฐานบัว) ซ้อนกัน 3 ชั้น และเป็น องค์ระฆังแบบลังกา ต่อจากองค์ระฆังทำเป็นฐานเขียงรองรับ มาลัยลูกแก้ว      ลดหลั่นกันไปเป็นส่วนยอด ปัจจุบันพระธาตุเจดีย์ช้างค้ำได้รับการบูรณะซ่อมแซม และหุ้นด้วยแผ่นทองเหลืองทั้งองค์มีความสวยงามมา

     12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม(1)
         บ่าย นำท่านแวะพักผ่อน ณ  คาเฟ่ สุดกองดี ริมแม่น้ำน่าน ก่อนนำท่านเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  เดิมเป็นที่ประทับของ เจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า "หอคำ" ภายในจัดแสดง ศิลปะ โบราณวัตถุ ต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ "งาช้างดำ" ซึ่งไม่ทราบประวัติ ความเป็นมา สันนิษฐานว่า เป็นงาข้างซ้าย มีสีน้ำตาลเข้มไปทางดำ งาช้างดำนี้ ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ มี ซุ้มต้นลีลาวดี  ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้ง โน้มเอียงเข้าหา กันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม  เรียกได้ว่าเป็น           ซิกเนอเจอร์อีก 1 จุดของ จังหวัดน่าน ก่อนนำท่านเดินทางเข้าสักการะ

พระธาตุแช่แห้ง พระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน พระบรมธาตุแช่แห้งเป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือที่เป็นศิลปะการก่อสร้างที่ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลักษณะโดยรอบ ๆ ของ องค์พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโกในส่วน ของทางเดิน ขึ้นสู่องค์พระธาตุนั้น จะเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมือและของ ศิลปะ ของจังหวัดน่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่าการ ได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะทำได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า

     18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารนฤมล (2) หลังอาหาร *อิสระในการเดินเที่ยวถนนคนเดิน
บริเวณวัดภูมินทร์ จะเลือกซื้อ เลือกช้อป หรือเลือกชิมอาหารพื้นเมืองของน่าน ผลิตภัณฑ์ของฝากได้ตามชอบใจ นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก ที่พัก..ศศิดารา รีสอร์ท

   วันที่สอง

เดอะวิว @ กิ่วลม – บ่อเกลือ – จุดชมวิว 1715 – ดอยภูคา - วัดภูเก็ต – 

 

ร้านกาแฟไทลื้อ - วัดศรีมงคล

     07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของพี่พัก (3)
     08:00 น. นำท่านเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 3 สู่บ่อเกลือ
ระหว่างทางแวะ ร้านกาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟหลัก 100 แต่วิวหลักล้านทางทีมงานจัดกาแฟ ชา บริการทุกท่าน ท่านละ 1 แก้ว

     10.30 น. นำท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์ มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขา
ที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณและนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต้ ปัจจุบันการจะนำเกลือจากบ่อขึ้นมาต้มทำเกลือใช่ว่าจะกระทำกันได้ง่าย ๆชาวบ้านจะต้องทำพิธีเลี้ยงผีเมืองและเจ้ารักษาบ่อเกลือคือ เจ้าซางคำ กันก่อน โดยจะทำทุกปีในวันแรม 8 ค่ำเดือน 5 หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "งานแก้ม" ในสมัยก่อนเคยทำกันถึง 7 วัน แต่ปัจจุบันลดลงมา เหลือเพียง 3 วันเท่านั้นในอดีตชาวบ้านอำเภอบ่อเกลือจะ ทำ เกลือขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือน แต่เมื่อปัจจุบันถนนหนทางสะดวกมากขึ้น การเดินทางเข้าเมือง ก็ง่าย ชาวบ้านจึงได้ นำเกลือจากที่นี่ออกไป จำหน่ายยังหมู่บ้านต่าง ๆ รวมถึงต่างอำเภอก็มีปัจจุบัน
     12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบ่อเกลือวิว (4)

       บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา  เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญ
ต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน และยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เป็นที่เชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่าของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน ระหว่างทางแวะจุดชมวิว 1715 จุดชมวิวที่สวยงามและเป็นจุด Check In ที่ไม่ควรพลาด สมควรแก่เวลาแวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อภูคา  บริเวณนี้ยังมี ต้นภูคา (Brettschneider sines)   พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบใน  มณฑลยูนาน  ของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย ในรอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นซึ่ง เป็นช่วง เวลาที่ดีที่สุด และบนดอยภูคายังมีทิวทัศน์และธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง ก่อนนำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้านล่างมีแม่น้ำไหลผ่าน ทางวัดได้จัดให้เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารจากลานข้างบน ผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้และนำท่าน สัมผัส"ต้นดิกเดียม" ต้นไม้อารมณ์ขัน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของร้าน ลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้านที่มีของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณต่าง ๆ สำหรับโซนร้านกาแฟสไตล์ของชุมชนชาวไทลื้อผสมล้านนา ภายในร้านมีเรือนไม้เก่าที่จัดโชว์เครื่องไม้เครื่องมือเก่าแก่ของชาวไทลื้อมาประดับตกแต่งสวยงาม จะมีมุมนั่งจิบกาแฟเป็นกระท่อมมุงด้วยหลังคาจาก สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์  ทุ่งนา สามารถเลือกนั่งชิล ๆ บรรยากาศอันเงียบสงบได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน

    19.00 น.  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารเฮือนเจ้านาง (5)
  หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับที่พักศศิดารา รีสอร์ท

   วันที่สาม

อุทยานศรีน่าน – ดอยเสมอดาว – พระธาตุเขาน้อย - สนามบินน่าน – กรุงเทพฯ

     04.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับบรรยากาศอันเย็นสดชื่น นำท่านเดินทางขึ้นสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติศรีน่านได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 104 ของประเทศไทย พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ทอดยาววางตัวในแนวเหนือใต้ โดยมีเทือกเขาที่สำคัญคือ ดอยแปรเมือง ดอยขุนห้วยฮึก ดอยขุนห้วยหญ้าไทร และดอยหลวง มียอดเขาขุนห้วยฮึกอยู่ทางทิศเหนือของพื้นที่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด คือ 1,234 เมตร ซึ่งเทือกเขาเหล่านี้ล้วนเป็นต้นน้ำของลำน้ำน่านทั้งสิ้น สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ตามลำน้ำน่าน และยอดดอยสูง ดอยเสมอดาวเป็นภูเขาที่มีลานให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนกางเต็นท์ และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกและชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่วิวดีอีกที่หนึ่งเลยที่เดี๋ยว ในช่วงหน้าหนาวและฝนยังสามารถเห็นทะเลหมอกในตอนเข้า สำหรับผู้ที่มากางเต็นท์นอนกลางคืนยังมีโอกาสที่จะพบหิ้งห้อยอีกด้วย ยอดดอยอีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามไม่แพ้ดอยอื่น ๆ คือ  ดอยเสมอดาว และผาหัวสิงห์ เป็นลานกว้างตามสันเขาที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ในจุดเดียวกัน ยามค่ำคืนยังเปลี่ยนเป็นลานดูดาวได้ด้วยและเป็นจุดกางเต็นท์พักแรมของอุทยานฯมองเห็นหน้าผาหัวสิงห์อยู่ปลายสันเขา

    08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (6)
    09.00 น. คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี้ คณะทำการ Check Out นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
เดินทางสักการะ พระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ณ วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนีย์สถานที่สำคัญ และ  เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่บนดอยเบาน้อย หน้าวัดมีทางขึ้นเป็นบันไดนาคขึ้นไปยังด้านบน และทางรถขึ้นถึงตัววัดได้ เมื่อขึ้นไปยืนบนยอดเขา จะมองเป็นทิวทัศน์ของเมืองน่าน ได้อย่างชัดเจน สวยงดงาม

    11.30 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินน่าน
    12.40 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 155
 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
    14.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ..โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ