JR Pass

Japan Rail Pass

จำหน่ายตั๋วรถไฟญี่ปุ่น Japan Rail (JR) Pass

เกี่ยวกับตั๋วรถไฟ Japan Rail Pass

ตั๋วรถไฟ Japan Rail (JR) Pass คือตั๋วที่ผู้ถือตั๋วสามารถใช้บริการคมนาคมของ Japan Railways (JR) ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง บริการได้แก่ รถไฟ JR ทั้งหมด (ยกเว้นรถไฟชินคันเซ็นขบวนโนโซมิ และมิซึโอะ รถไฟขบวนด่วนพิเศษ รถไฟด่วน รถเร็ว หรือรถไฟสายท้องถิ่น) รถบัสตามเส้นทางท้องถิ่นของ JR (สายรถบัสได้แก่ JR ฮอกไกโด, JR โทโฮคุ, JR คันโต, JR โตไค, JR ตะวันตก, JR ชูโงคุ, JR คิวชู) และเรือ JR มิยาจิมะ

  • ผู้ถือตั๋ว JR Pass สามารถใช้บริการรถไฟรางเดียวโตเกียวได้
  • ตั๋วนี้ไม่สามารถนำไปใช้โดยสารรถบัสด่วนพิเศษที่เดินรถโดยบริษัทในเครือ JR ได้

ตั๋ว JR Pass วางจำหน่ายให้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าประเทศด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราวเท่านั้น (Temporary Visitor) ซึ่งรวมไปถึงการมาท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เข้าร่วมการประชุม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ที่มาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

  • ผู้ซื้อจำเป็นต้องแสดงหนังสือเดินทาง (passport) ที่ออกโดยประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อซื้อ JAPAN RAIL PASS
จำหน่ายบัตรเจอาร์พาส

สอบถามรายละเอียด

หากท่านที่ต้องการซื้อตั๋วรถไฟญี่ปุ่น JR PASS และมีข้อสงสัยในรายละเอียดการให้บริการของทางบริษัทฯ สามารถสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้