ทริปอุ้มผาง – น้ำตกทีลอซู 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สุดฮิป@ทริปอุ้มผาง  น้ำตกทีลอซู  4 วัน 3 คืน

เดินทางโดยรถตู้ VIP เริ่มจากกรุงเทพฯ

TOUR CODE : JG-NTH3-CTG

วันแรก

กรุงเทพฯ แม่สอด

19.00 . คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  ปั้ม ปตท.ถนนเกษตร-นวมินทร์ เจ้าหน้าที่ Consortium Trip คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกทุกท่าน
20.00 . นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างทาง เจ้าหน้าที่พร้อมบริหารอาหารกล่อง(1) และเครื่องดื่มเย็น ๆ

วันที่สอง

แม่สอดอุ้มผาง

05.00. คณะเดินทางถึง อ.แม่สอด แวะให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว ณ ปั้ม ปตท. อ.แม่สอดก่อนเดินทางสู่ อ.อุ้มผาง ตามเส้นทางที่เรียกว่า "เส้นทางกะเหรียงลอยฟ้า" ระหว่างทางแวะให้ท่านได้ชื่นชมทะเลหมอกตามจุดชมวิวต่าง ๆ

08.30 น. คณะเดินทางถึง "สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท" รีสอร์ทที่ธรรมชาติที่สวยที่สุดใน อ.อุ้มผาง ติดต้นแม่น้ำแม่กลอง
  เจ้าหน้าที่รอรับ  รับประทานอาหารเช้า (2) หลังอาหารจัดเตรียมสัมภาระเข้าห้องพัก.....อิสระพักผ่อน

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
บ่าย นำคณะเดินทางโดยรถสองแถวท้องถิ่นสู่   สำนักสงฆ์น้ำดั้น อิสระให้ท่านชมฝูงปลานานาชนิดพร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ก่อนนำคณะเดินทางสู่ วัดหนองหลวง ให้ท่านได้ชมอุโบสถไม้สักทองทั้งหลัง สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางชมความงดงามของ ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางทางสู่  ตลาดอุ้มผาง   ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ    ชาวอุ้มผาง และบ้านโบราณ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก สวนเรือนแก้ว  รีสอร์ท
ค่ำ บริการอาหารเย็น (4)   หลังอาหารเย็น..พักผ่อนนอนหลับฝันดี.........ท่ามกลางราตรีอันเงียบสงบ..ดื่มด่ำความสดชื่น

วันที่สาม

แม่สอดอุ้มผาง

05.00 .

นำคณะ  ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก อันสวยงามยามเช้าที่ จุดขมวิว  “ดอยหัวหมด”      

ก่อนเดินทางกลับ ที่พักอิสระทำภารกิจส่วนตัว

08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (5)
09.00 น. นำสมาชิก ลงเรือยาง    ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง   ระหว่างทางชมธรรมชาติ   ผ่านคุ้งโค้ง  , หลืบผาบ่อง , ถ้ำผาโหว่ เกาะแก่ง  ชมน้ำตกทีล่อจ่อ  , น้ำตกสายรุ้ง ,บ่อน้ำร้อน ตื่นเต้นเร้าใจกับ แก่งตะโค๊ะ น้ำตกมู่ทะลู่ ระหว่างทาง        เพลิดเพลินกับธรรมชาติ สองฝั่งห้วยแม่กลอง      ที่สวยงามตามจินตนาการ ผ่านผาผึ้ง..ถึงผาเลือด

เที่ยง ถึงผาเลือด สละเรือยาง บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง 6 )
บ่าย นำคณะขึ้นรถท้องถิ่น   สู่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง    (ระยะทาง 10 กิโลเมตร) ถึงจุดคัดกรอง  เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง    จากนั้น นำท่านเดินเท้าสู่   น้ำตกทีลอซู   น้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย(ระยะทางเดินเท้าไป-กลับ 2.5 ก.ม.) พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับที่พัก สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท

ค่ำ บริการอาหารเย็น (7)   หลังอาหาร.พักผ่อนนอนหลับฝันดี.ท่ามกลางราตรีอันเงียบสงบ..ดื่มด่ำความสดชื่น

วันที่สี่

แม่สอดอุ้มผาง

07.00 . อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 น. นำคณะเดินทางกลับสู่   อ.แม่สอด  ระหว่างทางแวะเที่ยวชม และถ่ายรูป "น้ำตกพาเจริญ" ที่มีชั้นลดหลั่นกันถึง 97 ชั้นสวยงามมาก ก่อนนำคณะเดินทางสู่ อ.แม่สอด
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร(9)
บ่าย อิสระช้อปปิ้ง  ตลาดริมเมย       สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ณ ตลาดมูเซอ ก่อนเดินทาง ผ่านจังหวัดตาก กำแพงเพชร สู่ จ.นครสวรรค์
ค่ำ ถึง จังหวัดนครสวรรค์ อิสระหาอาหารค่ำรับประทานกันตามอัธยาศัย พร้อมเลือกซื้อของฝากโมจิก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
22.00 น. คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦