โปรแกรมเทศกาลทุ่งบัวตองบาน-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมเทศกาลทุ่งบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ

แม่ฮ่องสอน - ปาย  3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ 14 – 16 / 20 – 22 / 27 - 29 พฤศจิกายน 2563

โดยสายการบินไทยสไมล์..แบบกินดี..อยู่ดี..มีมัคคุเทศก์ดูแล

พัก..อิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน 1 คืน / ปาย 1 คืน

TOUR CODE : JG-NTH-CTG

วันแรก

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - ออบหลวง–สวนสนบ่อแก้ว-ทุ่งบัวตอง - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดิน - วัดจองกลางจองคำ

05.00 น.      คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  เคาเตอร์ D สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ Consortium..คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง

07.55 น.      เหิรฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 102

09.15 น.     นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ ตามเส้นทางจอมทอง - ฮอด - แม่สะเรียง ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง(1) พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ถึงอำเภอฮอดแวะ ออบหลวง ชม แกรนด์แคนย่อนสยาม และ สวนสนบ่อแก้ว สวนสนสามใบที่ปลูกเรียงรายอย่างงดงาม

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอินทิรา(2) อ.แม่สะเรียง

บ่าย             นำทุกท่านเดินทางไป ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ ดอยแม่อูคอ อยู่ในเขต อ.ขุนยวม ทุ่งบัวตองจะบานสะพรั่งช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  โดยจะบานเต็มท้องทุ่งเหลืองอร่าม  ต้อนรับทุกสายตาที่มาเยือน

16.00 น.     นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูงกันตามอัธยาศัย

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารใบเฟิร์น(3) จากนั้นนำชม วัดจองกลางจองคำ เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ที่มีความงดงามทางศิลปะทางชาติพันธุ์และถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่าน Check in เข้าที่พัก

ที่พัก อิมพีเรียลธารา หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง

สะพานซูตองเป้ – ลีไวน์รักษ์ไทย – จ่าโบ๋ – พระธาตุแม่เย็น หมู่บ้านสันติชล – ถนนคนเดินปาย

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท(4)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอ ความสำเร็จใด ๆ ก็จะพบกับความสมหวัง เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สักที่ต่างก็ช่วยกันลงแรงสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาว ข้ามผ่านทุ่งนา และแม่น้ำสายเล็ก ๆ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งได้ใช้สัญจรไป มาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกขึ้น นำชมลีไวน์รักไทยรีสอร์ท มนต์เสน่ห์ไร่ชาและขุนเขา บ้านดินออกแบบเป็นบ้านสไตล์จีนผสมผสานกับล้านนา

เที่ยง            บริการอาหารเที่ยง ณ ลีไวน์รักษ์ไทย ไร่ชาชุมชนคนจีนยูนาน(5)

บ่าย             เดินทางต่อสู่ ชุมชนบ้านจ่าโบ่ ชื่อของชุมชนชาวเขาแห่งหนึ่งบนดอยสูง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวลาหู่ที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากห้วยยาว นำโดย นายจ่าโบ่ ไพรเนติธรรม เลยเป็นที่มาของชื่อชุมชนแห่งนี้ แวะ จุดชมวิวกิ่วลม เบื้องหน้าเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ก่อนเดินทางสู่ พระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย สมควรแก่เวลานำชม หมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านคนจีนยูนาน ที่สร้างขึ้นจากดินเหนียวทั้งหลัง

 

 

 

เย็น              บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารชาลี แอนด์ เล็ก (6)  หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ถนนคนเดินปาย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ทีพัก

ที่พัก เบลวิลล่า ปาย หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  

ชมทะเลหมอกหยุนไหล – วัดน้ำฮู – สะพานปาย – ร้านกาแฟ Coffee in Love – วัดอุโมงค์ - จังเกิ้ลเดอะคาเฟ่ บ้านถวาย - กรุงเทพฯ

05.45 น.     โปรแกรมตื่นเช้านั่งรถขึ้นไปชมอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยุนไหลหลังพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลับที่พัก

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7) 

เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารปลาเผาผักสด (8)

บ่าย            นำชม วัดอุโมงค์ หรือ สวนพุทธธรรม โบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี สร้างขึ้นในสมัยพญามังราย ต่อมาพญากือนาทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสานากรรมฐาน กำแพงภายในและใต้พระเจดีย์ศิลปะพุทธแบบลังกาวงศ์เป็นอุโมงค์หลายช่องทางเดินทะลุกันได้ ชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์จากนั้นเดินทางสู่ ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวาย ร้านกาแฟอาหารและเครื่องดื่มสุดฮิต วิวหลักล้าน

18.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ วนัสนันท์ ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย พร้อมอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

20.50 น.     เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 121

22.10 น.     คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦