พัทยาฮาเฮ ล่องเรือยอร์ช ซีฟู้ดสุดทางรัก-พัทยา 2วัน 1วัน

วันแรก

ท่าเรือ OCEAN MARINA – ดำน้ำดูปะการัง – สุดทางรัก

09.30 น.

พร้อมกันที่ท่าเรือ OCEAN MARINA สังเกตป้ายต้อนรับพัทยาฮาเฮ

                                ควรเตรียม :    รองเท้าแตะ ชุดเล่นน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม อื่นๆ

10.00 น. นำท่านล่องเรือยอร์ชออกเดินทางสู่แหล่งดำน้ำดูปะการังที่เหมาะสมตามฤดูกาลและสภาพอากาศ
  ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง (Snorkering) เก็บภาพถ่ายมุมสวยๆ
  บนเรือยอร์ชได้ตามอัธยาศัย พร้อมรับบริการน้ำดื่ม, น้ำแข็ง และผลไม้ฟรี
  ทั้งนี้ท่านสามารถเตรียมอาหารและเครื่องดื่มส่วนตัวของท่านขึ้นมารับประทานบนเรือได้ตามอัธยาศัย
15.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ Ocean Marina จากนั้นให้ท่านได้เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อเช็คอินที่
  โรงแรม A-One New Wing  http://www.a-onenewwingpattaya.com/
  หรือเทียบเท่า *จากโรงแรมสามารถเดินไปชายหาดได้ใน 2 นาที
   
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารสุดทางรัก
  สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตาอัธยาศัย

หรือโรงแรม Grand Palazzo Hotel http://www.grandpalazzohotel.com/index.php

 

วันที่สอง

ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
  (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)