พัทยาฮาเฮ A เที่ยวเกาะล้าน-พัทยา 2 วัน 1 คืน

  วันแรก

พัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – เกาะล้าน – ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

10.00 น.

รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ายต้อนรับพัทยาฮาเฮ

 

ควรเตรียม :   รองเท้าแตะ ชุดเล่นน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม เป็นต้น

10.30 น.

เรือออกเดินทางสู่เกาะล้าน โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ

 

(กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)

11.40 น.

ถึงเกาะล้าน บริการอาหารกลางวัน

หลังอาหารให้ทุกท่านได้มีเวลาเล่นน้ำที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย

*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านได้ จะทำการเปลี่ยนรายการไปเข้าชม บ้านสุขาวดีพร้อมทานอาหารกลางวัน+ชมโชว์สุดอลังการที่บ้านสุขาวดี ทดแทน

14.30 น.

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ

15.40 น.

เดินทางถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย เป็นอันจบโปรแกรมทัวร์เกาะล้าน

17.30 น.

บริการอาหารเย็น (โต๊ะจีน) ณ ภัตตาคารสัมปั้น พร้อมชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์ (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)

*กรณีสัมปั้นงดการแสดงโชว์ จะทำการเปลี่ยนให้ท่านไปรับประทานอาหารพร้อมชมโชว์ที่บ้านสุขาวดีแทน

19.00 น.

สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักโรงแรม A-One New Wing http://www.a-onenewwingpattaya.com/*จากโรงแรมสามารถเดินไปชายหาดได้ใน 2 นาที

หรือโรงแรม Pattaya Seaview http://www.pattayaseaviewhotel.com/ จโรงแรมสามารถเดินไปชายหาดได้ใน 2 นาที

หรือโรงแรม M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th/

โรงแรมหรูระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)

วันที่สอง

ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(เปิดให้บริการ 07.00-10.00)จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

12.00 น.

เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

(การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทาง

อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ