พัทยาฮาเฮ SUPER SAVE เที่ยวเกาะล้าน-พัทยา 2วัน 1คืน

วันแรก

พัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – เกาะล้าน – ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

10.00 น. รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ายต้อนรับพัทยาฮาเฮ

ควรเตรียม :    รองเท้าแตะ ชุดเล่นน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม เป็นต้น

10.30 น. เรือออกเดินทางสู่เกาะล้าน โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ
  บริการอาหารกล่อง (กะเพราไก่ไข่ดาว) พร้อมน้ำดื่มแก่ทุกท่าน
11.40 น. ถึงเกาะล้าน ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย

*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านได้ จะทำการเปลี่ยนรายการไปเข้าชม

บ้านสุขาวดีพร้อมทานอาหารกลางวัน+ชมโชว์สุดอลังการที่บ้านสุขาวดี ทดแทน

14.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ
15.40 น. เดินทางถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย เป็นอันจบโปรแกรมทัวร์เกาะล้าน
17.30 น. บริการอาหารเย็น (โต๊ะจีน) ณ ภัตตาคารสัมปั้น

                                  พร้อมชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์  

                              *กรณีสัมปั้นงดการแสดงโชว์ จะทำการเปลี่ยนให้ท่านไปรับประทานอาหารพร้อมชมโชว์ที่บ้านสุขาวดีแทน

19.00 น. สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
  พักโรงแรม A-One STAR http://www.a-onestarhotel.com/  

*จากโรงแรมสามารถเดินไปชายหาดได้ใน 2 นาที

  หรือโรงแรม MIKE Garden Resort https://www.mikegardenresort.com/

วันที่สอง

ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)
  จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
12.00 น. เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
  (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)