พัทยาฮาเฮ C ล่องเรือตกหมึก – พัทยา 2 วัน 1 คืน

วันแรก

สวนไทยพัทยา + ขันโตกบุฟเฟ่ต์   

เช้า

ต้อนรับท่านที่ สวนไทย พัทยา (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)

 

ให้ท่านและครอบครัวได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ได้ฟรี ฟรี ฟรี

 

เช่น บริการแต่งชุดไทยมาตรฐาน, นั่งรถม้าลำปาง, ล่องเรือโบราณ, ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย, ร่วมกิจกรรมวิถีไทย

หมายเหตุ : การแสดงที่เวทีใหญ่มี 3 รอบคือ 11.00 น. / 13.00 น. / 15.00 น.

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันแบบ “ขันโตกบุฟเฟ่ต์” ณ สวนไทย

 

ไทย (รอบอาหารกลางวันบริการระหว่างเวลา 11.30-14.00 น.)

 

หลังอาหารท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเก็บเกี่ยวความสนุกสนานได้อย่างเต็มที่ตามอัธยาศัย

15.30 น.

เดินทางสู่เมืองพัทยาให้ทุกท่านได้เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม A-One New Wing

http://www.a-onenewwingpattaya.com/ หรือเทียบเท่า *จากโรงแรมสามารถเดินไปชายหาดได้ใน 2 นาที

18.00 น.

พร้อมกันที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อลงเรือไปตกหมึกในยามค่ำคืน

22.00 น.

สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย จากนั้นให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เลือกโปรแกรมเที่ยวเสริม - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ทุกท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

12.00 น.

พร้อมแล้วเช็คเอ้าท์จากโรงแรม

(การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) พร้อมเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ