หัวหินฟินเว่อร์

แพ็คเก็จหัวหินฟินเวอร์ 2 วัน 1 คืน

หัวหินฟินเวอร์ เดินทางได้ทุกวัน หมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป

วันแรก

สนุกลืมโลกที่สวนน้ำ Vana Nava

รอต้อนรับทุกท่านที่สวนน้ำแห่งความสนุก Vana Nava
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารภายในสวนน้ำ Vana Nava
16.00 น. เชิญท่านเช็คอินเพื่อเข้าพักที่โรงแรม

 

โรงแรม Sala@Huahin http://www.salahuahin.com/?pid=1

โรงแรมหัวหิน ไวท์ วิลล่า http://www.huahinwhitevilla.com/

โรงแรมชมวิว หัวหิน https://chomviewhotel.com/th/

โรงแรม Wora Wana (เขาตะเกียบ) http://www.worawana.com/

17.00 น. บริการอาหารเย็นที่ นาวีภิรมย์
สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

ท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
09.00 น. ชาวประมงชุมชนหมู่บ้านคลองเก่ายินดีต้อนรับและนำท่าน
ล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี
อุดหนุนสินค้าของฝากจากทะเล “หมึกไข่แดดเดียว” ให้ท่านได้
ลองลิ้มชิมรสและซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน
12.00 น. เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ