เที่ยวเมืองคอน..ขอพรไอ้ไข่

เที่ยวเมืองคอน..ขอพรไอ้ไข่

พักที่..โรงแรม ราวดี รีสอร์ท นครศรีธรรมราช หรือเทียบเท่า

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร / ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช / วัดธาตุน้อย / คีรีวง  

ถนนคนเดินหน้าวัดพระธาตุ / วัดยางใหญ่ / วัดเจดีย์ / วัดสวนโมกข์ / ร้านของฝาก

วันที่

 โปรแกรมการเดินทาง 3 วัน 2 คืน

เช้า

เที่ยง

เย็น

1

 ออกเดินทางจากกรุงเทพสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช

-

-

มี

2

 นครศรีธรรมราช วัดพระธาตุ ศาลหลักเมือง วัดธาตุน้อย คีรีวง ถนนคนเดินหน้า

 มี

มี

-

 

 วัดพระธาตุ

3

 วัดยางใหญ่ ร้านวัตถุมงคล วัดเจดีย์ วัดสวนโมกข์ ร้านของฝาก

มี

-

-

 

 “สายมู ต้องมา”เสริมบุญ ไหว้พระบรมธาตุ  ขอพร “ไอ้ไข่”

 

วันแรก

กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช พร้อมกันที่จุดนัดพบโรงแรมเอเชีย บีทีเอส ราชเทวี

18:00 เจอกันจุดนัดพบที่ โรงแรมเอเชีย บีทีเอส ราชเทวี
18:30 ออกเดินทางจากกรุงเทพสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ใช้ระยะเวลา 10 ชั่วโมง ระยะทาง 777 กิโลเมตร
  โดยประมาณ

 

วันที่สอง

นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ ศาลหลักเมือง วัดธาตุน้อย คีรีวง ถนนคนเดิน

 

หน้าวัดพระธาตุ             

08:00 เดินทางถึง จ.นครศรีธรรมราช แวะรับประทานอาหารเช้าที่ร้านโกปี๋ ร้านโกปี๋ เป็นร้านในตำนานของ
  เมืองนครศรีธรรมราช ที่มีประวัติมายาวนาน ขึ้นชื่อด้วยเมนูที่คัดสรรจากพ่อครัวท้องถิ่น ที่ชวนให้ผู้คนทั้งในและต่างจังหวัดมาลิ้มลอง ว่ากันว่ามานครศรีฯ ถ้าไม่ได้แวะร้านโกปี๋ถือว่าไม่ถึงนครศรีฯ กันเลยทีเดียว เมนูที่แนะนำ ชาเย็น และ บากุ๋ดเต๋ ในราคาย่อมเยา
09:00 นำคณะเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่ชาวนครเรียกกันสั้นๆว่า “วัดพระธาตุ” เป็น
          โบราณสถานที่มีความสำคัญมากของชาวนคร ยอดพระธาตุทำจากทองคำแท้ๆ ชาวนครยึดถือ วัดพระธาตุเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัย บรรพบุรุษ เนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และที่สำคัญปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระ มหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้
11:00  นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจาก
  อันตรายต่างๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคำร่ำลือมากมายผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 4 หลัง หลังกลางประดิษฐานศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลังเล็กทั้ง 4 หลัง ถือเป็น บริเวณสี่ทิศเรียกว่าศาลจตุโลกเทพประกอบด้วยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหม เมืองและศาลพรบันดาลเมือง
12:00 แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านครัวนายหนัง
13:00 นำท่านนมัสการ พ่อท่านคล้าย แห่งวัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งอยู่ในเขตตำบลหลักช้างกิ่ง
          อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชน ที่เคารพนับถือ ศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง  โดยประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุและสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย ในโลงแก้วประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ปัจจุบันสรีระ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ประดิษฐ์ฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ ณ สถานที่นี้ จึงเป็นเจดีย์อนุสรณ์สถานพ่อท่านคล้ายอีกด้วย
15:00 นำคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง อากาศดีที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา
          จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบริเวณของชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง เมื่อก่อนนั้นชุมชนนี้จะมีชื่อว่า บ้านขุนน้ำ เพราะตั้งรกรากอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวงนั่นเอง แต่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บ้านคีรีวง ที่มีความหมายว่า หมู่บ้านที่อยู่ภายในวงล้อมของภูเขา  ชุมชนที่นี่จะมีวิถีชีวิตที่สงบ สังคมจะเป็นแบบเครือญาติกันเอง อาชีพหลัก ก็คือ การทำสวนผลไม้ผสม หรือที่เรียกว่า สวนสมรม 
18:00 นำท่านแวะรับประทานอาหาร (อิสระตามอัธยาศัย) อาหารพื้นบ้านแนะนำ อาทิเช่น ขนมจีนแกงไตปลา
  ขนมลา ขนมพอง เป็นต้น และเลือกซื้อสินค้า พื้นเมือง ที่ถนนคนเดินหน้าวัดพระธาตุ หรือ หลาดหน้าพระธาตุ ซึ่งก็คือ ตลาดหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช คำว่า “ตลาด” คนใต้เรียกว่า “หลาด” จึงเป็นที่มาของชื่อ “หลาดหน้าพระธาตุ” ตลาดที่ว่านี้ นับตั้งแต่วันเปิดตลาดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ก็เป็นที่เที่ยวที่เพิ่งเปิดมาได้เกือบๆ ปี  ภายใต้สโลแกน “ตลาดต้องชม บนถนนสายธรรม” ตลาดนี้เปิดทุกๆ วันเสาร์ ตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสามทุ่ม โดยการปิดถนนหน้าวัดพระมหาธาตุทั้ง 4 เลน แปลงเป็นตลาดให้ผู้คนมาแวะ ชม ชิมและช้อปอย่างสนุกสนาน
20:00 เช็คอิน รงแรม ราวดี รีสอร์ท นครศรีธรรมราช หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

นครศรีฯ สุราษฎร์ธานี วัดยางใหญ่ ร้านวัตถุมงคล วัดเจดีย์ วัดสวนโมกข์ 

 

ร้านของฝากกรุงเทพ

06:00 รับประทานอาหารเช้า
07:00 เช็คเอ้าท์จากโรงแรม เช็คสัมภาระ ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากโรงแรม
07:30 แวะขอพรตาพลานบุญ วัดยางใหญ่ ตั้งอยู่ ต.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
  เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่ก่อนไม่ได้ชื่อ “วัดยางใหญ่” แต่ชื่อ “วัดคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านทำไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่ และด้วยความโด่งดังของพรานบุญ ก็ได้มีการบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดที่สวยงามเหมือนในปัจจุบัน ไฮไลท์ของวัดนี้ ก็คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษ์ใต้นับถือ เชื่อกันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่คนนิยมขอ คือ ความปลอดภัย โชคลาภให้มีกินมีใช้ หากใครสมหวัง วิธีแก้บนก็ง่ายๆ แค่นำปัจจัยถวายไปช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์เท่านั้นเอง
09:00 แวะร้านวัตถุมงคล ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เพื่อให้ท่านผู้ศรัทธา เลือกเช่าหาไอ้ไข่ ของแท้จากวัดเจดีย์
   มีทั้งของไหว้ขอพรและของแก้บนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้เดินทาง
10:00 ไหว้ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ วัดเจดีย์จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง 
  “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุด ลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธา ที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภ ในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือทำยอดขายให้ ได้ตามเป้า หรือของ หายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธานำมา แก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็นจำนวนมาก และให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย
13:00 รับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย ที่ร้านครัวนายอ้อ (อิสระตามอัธยาศัย)
14:30 เดินทางสู่วัดสวนโมกข์หรือชื่อเรียกทางการว่าวัดธารน้ำไหล 
  จัดตั้งโดย ท่านพุทธทาสภิกขุ ตั้งที่เขาพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 134 อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
19:30 แวะรับประทานอาหาร(อิสระตามอัธยาศัย)  ที่ร้านครัวคุณต้น (ทับสะแก) เป็นร้านขายของฝากที่ใหญ่ที่สุด
  ในเส้นทางสายใต้ มีสินค้าให้เลือกสรร มากมายไว้บริการแก่ผู้เดินทางสัญจรล่องใต้ เพียบพร้อมด้วยอาหาร เครื่องดื่ม และ ห้องน้ำสะอาด ไว้บริการทุกท่าน
20:30 ออกจากร้านครัวคุณต้น มุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพมหานคร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ
  3.5 ชั่วโมง โดยสวัสดิภาพ