แอ่วเชียงราย – เชียงใหม่ 6 วัน 5 คืน

 

แอ่วเชียงราย – เชียงใหม่ 6 วัน 5 คืน

วันที่แรก

กรุงเทพฯ – เชียงราย - วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำ นางนอน - ชุมชนบ้านผาหมี 

07.30 น. ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย (เคาร์เตอร์ C)
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

08.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย โดย สายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE130
10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีรถให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
หมายเหตุ  มีการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องอินฟาเรดและเจลล้างมือก่อนขึ้นรถและมีการเว้นระยะของที่นั่งนำท่านเดินทางสู่วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร เชื่อว่าเป็นถ้ำที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ปากถ้ำเป็นห้องโถงกว้างมากภายในถ้ำจะพบกับความงามของเกล็ดหินสะท้อนแสง หินงอก หินย้อย และมีธารน้ำไหลตลอดทั้งปี (ถ่ายรูปบริเวณหน้าถ้ำ เพราะช่วงนี้มีการปิดปรับปรุง)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านกาแฟผาหมี ร้านอาหารอาข่าแห่งแรกของบ้านผาหมี โดยเจ้าของร้านเป็นผู้บุกเบิกการท่องเที่ยวชุมชนผาหมี
13.00 น. เดินทางสู่ ชุมชนบ้านผาหมี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ชุมชนเล็กๆ ใน อำเภอแม่สาย ให้ท่าน
สัมผัสกับวิถีชีวิตในชุมชน ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของทุ่งข้าว และสวนผลไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนย้อนเวลา กลับไปในอดีต สิ่งแรกที่เห็นเด่นเป็นสง่าและสะดุดตา ก็คือ “อาคารจินนาลักษณ์มิราเคิลออฟสา”เป็นอาคารไม้โบราณ 2 ชั้น ที่มีความคลาสสิก จากนั้นนำท่านสู่ตัวเมืองเชียงราย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลังอาหารเข้าสู่ที่พัก Sann Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เชียงราย – พระตำหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – ดอยแม่สลอง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
นำท่านขึ้นชม พระตำหนักดอยตุง ซึ่งเคยเป็นพระตำหนักของสมเด็จย่าที่ทรงเคยประทับพระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม นำท่านเที่ยวชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขาและยังได้รับ รางวัลระดับโลก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เดิมมีพื้นที่ 12 ไร่ มีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับให้ออกดอกไม่ซ้ำกันตลอดสามฤดู ล้อมรอบประติมากรรมชื่อ “ความต่อเนื่อง” เป็นรูปปั้นเด็กยืนต่อตัวที่กลางสวน นอกจากนี้ ยังจัดแต่งสวนหินซึ่งประดับด้วยหินภูเขากลมเกลี้ยงขนาดใหญ่ สวนน้ำอุดมด้วยไม้น้ำพันธุ์ต่างๆ บัว และสวนปาล์มที่รวบ รวมปาล์มไว้มากมายในพื้นที่ 13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพื้นที่ทั้งสิ้น 25 ไร่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บนดอยแห่งนี้มานาน ปัจจุบันชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีชื่อว่า หมู่บ้านสันติคีรี ตั้งอยู่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล เฉลี่ย 1,200 ม. มีทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดปี รายได้หลักส่วนมากมาจากการปลูกชาอู่หลง
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 ที่ตั้งหลักแหล่ง
บนดอยแห่งนี้มานาน ปัจจุบันชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีชื่อว่า หมู่บ้านสันติคีรี ตั้งอยู่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล เฉลี่ย 1,200 ม. มีทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดปี รายได้หลักส่วนมากมาจากการปลูกชาอู่หลง

เย็น    รับประทานอาหารยูหนาน ณ ห้องอาหาร
 หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Mae Salong Villa หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติศีรี – ไร่ชาอู่หลง - เชียงใหม่

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดที่ระดับความสูง 1,500 ม.
  สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ.2539 เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ บนฐาน สี่เหลี่ยมลดชั้น สูงประมาณ 30 ม. ฐานกว้าง ด้านละประมาณ 15 ม. ประดับกระเบื้องสีเทา มีซุ้มจระนำด้านละสามซุ้ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรูป ยืนสี่ทิศ องค์ระฆังประดับแผ่นทองแกะสลักลวดลาย ใกล้กับองค์เจดีย์เป็นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ ที่ตั้งของพระบรม ธาตุฯ เป็นจุดสูงสุดของเทือก เขาดอยแม่สลองจึงชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น ขณะเดียวกัน องค์พระธาตุยังเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกลเป็นสัญลักษณ์อีกอย่าง ของดอยแม่สลอง จากนั้นนำท่านชม ไร่ชาอู่หลง ชาเป็นพืชเศรษฐกิจของบ้านสันติคีรี ในพื้นที่ปลูกหลายพันไร่ มีต้นชามากกว่า 2 ล้านต้น ที่นี่จึงมีไร่ชา โรงอบชาและ ร้าน จำหน่ายชาหลายสิบร้าน เรียงรายบนถนนสายหลัก ที่ผ่านกลางหมู่บ้าน ชาที่มีชื่อเสียงคือ ชาอู่หลง ซึ่งมีกลิ่นหอม พิเศษ ต้องมีวิธีการดื่มเฉพาะแบบชาวไต้หวัน ร้านจำหน่ายชา ทุกร้าน เช่นไร่ชา 101 วังพุดตาล ร้านชานายพลต้วนจะ เชิญชวนให้ผู้มาเยือนได้ทดลองชิมชา พูดคุยสอบถามถึงวิธีการชงชา เลือกซื้อหาชา อุปกรณ์ชงชาแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถไปชมไร่ชา การเก็บชาโดยไม่เสียค่าบริการได้อีกด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวซอย
13.00 น. หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไปยัง จ.เชียงใหม่
   นำท่านเข้าสู่ที่พัก Lavana Hotel หรือเทียบเท่า
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก

วันที่สี่

วัดอุโมงค์ – บ้านข้างวัด – วัดป่าดาราภิรมย์

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดอุโมงค์ โบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่ ให้ท่านได้เดินลอดอุโมงค์ใต้พระเจดีย์
  ที่มีอายุ 700 ปี สัมผัสศิลปะพุทธแบบลังกาวงศ์ที่“วัดอุโมงค์”เป็นที่เที่ยวอีกแห่งของเชียงใหม่ จากนั้นไม่ไกลจากวัดนำท่านชมบรรยากาศบ้านๆ ณ เชียงใหม่ โครงการ “บ้านข้างวัด” เป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมือง โดยมีคุณบิ๊ก เป็นผู้ออกแบบและเป็นเจ้าของโครงการแห่งนี้  จากแนวความคิดที่ต้องการสร้างชุมชนที่มีวิถีชีวิต มีปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสมัยก่อน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกันภายใต้การออกแบบที่อยู่อาศัยที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ อิงบรรยากาศแบบสมัยเก่าผสมกับความร่วมสมัยในปัจจุบัน จากสิ่งเหล่านี้จึงก่อให้เกิดขึ้นมาเป็น ชุมชน บ้านข้างวัด

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารตูลู่ นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าดาราภิรมย์ อีกสถานที่หนึ่ง ที่ใช้ในการถ่ายทำ

  ละคร "เพลิงพระนาง" ออกอากาศทางช่อง 7 วัดพระอารามหลวงชั้นตรี มีอายุมากกว่า100ปี เป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนามีความสวยงามติดอันดับต้นๆในเชียงใหม่ เริ่มจากหลวงปู่ มั่น ภูริทัตโต ได้ออกจาริกธุดงค์มาทางภาคเหนือและได้พำนัก ณ ป่าช้าร้างติดกับสวนเจ้าสบาย พระตำหนักดาราภิรมย์ของ (พระราชชายาในรัชกาลที่ 5)ซึ่งเป็นสถานที่สงบเป็นสปายะในการบำเพ็ญ เมื่อชาวบ้านในละแกเห็นแล้วได้เกิดศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะต่างๆถวาย เพื่อให้คณะสงฆ์ได้ใช้ในกิจการสงฆ์
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารพูนเพชร
หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก Lavana Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า      

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – ดอยสุเทพ

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น นำท่านสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้วงศ์สกุลต่างๆ

   โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดย ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด ถือว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ศึกษาธรรมชาติที่น่าลองแวะมา
12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหารพื้นเมือง ณ ห้องอาหาร
  นำท่านกราบสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ ตามประวัติแห่งดอยสุเทพนั้น เชื่อกันว่า เดิมภูเขาแห่งนี้เป็นที่อยู่ของฤาษีนามว่า "สุเทวะ" ซึ่งตรงกับคำว่าสุเทพอันเป็นที่มาของชื่อดอยสูงแห่งนี้ โดยวัดพระธาตุดอยสุเทพนี้สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ทรงอัญเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก Lavana Hotel หรือเทียบเท่า     จากนั้นให้ท่านอิสระท่องเที่ยวชมความงามยามค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่

วันที่หก

อิสระท่องเที่ยว – กรุงเทพ

08:00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
   อิสระท่องเที่ยว หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวซอย
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่
16.55 น. เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE165
18.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ