โปรแกรมเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน

เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน – ปาย 3 วัน 2 คืน

เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์..แบบกินดี..อยู่ดี..มีมัคคุเทศก์ดูแล

พัก..อิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน 1 คืน / ปาย 1 คืน

TOUR CODE : JG-NTH2-CTG

วันแรก

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - ปาย – กะเหรี่ยงคอยาว –สะพานซูตองเป้ – พระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดิน - วัดจองกลาง - จองคำ

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์ D สายการบินไทยสไมล์  เจ้าหน้าที่ Consortium.. คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง
07.55 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE121

09.15 น. นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ ตามเส้นทาง ปาย - แม่มาลัย - แม่ฮองสอน ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง(1) พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ระหว่างการเดินทางแวะพักอริยบทและถ่ายรูปตามจุดชมวิวต่าง ๆ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารชาลี & เล็ก (2) อ.ปาย
บ่าย นำทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำท่านสู่ท่าเทียบเรือบ้านท่าเดื่อ สวมชูชีพพร้อมลงเรือเดินทางสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว “บ้านในสอย” เป็นกะเหรี่ยงคอยาวที่อพยพมาจากบ้านน้ำเพียงดิน บ้านในสอยเป็นชุมชนกะเหรี่ยงขนาดใหญ่พอๆ กับที่บ้านน้ำ เพียงดินมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่คล้ายกัน ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหุบเขา มีลำห้วยไหลผ่าน

17.00 น. เดินทางสู่ สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอ ความสำเร็จใด ๆ ก็จะพบกับความสมหวัง เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สักที่ต่างก็ช่วยกันลงแรงสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาว ข้ามผ่านทุ่งนา และแม่น้ำสายเล็ก ๆ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งได้ใช้สัญจรไป มาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกขึ้น
18.00 น. นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยกองมู อยู่ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  ให้ท่านได้นมัสการพระธาตุดอยกองมู   และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูงกันตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารใบเฟิร์น (3)
 

จากนั้นนำชม วัดจองกลางจองคำ เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ที่มีความงดงามทางศิลปะทางชาติพันธุ์และถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่าน Check in เข้าที่พัก

ที่พัก อิมพีเรียลธารา หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ปางอุ๋ง – หมู่บ้านรักไทย – ถ้ำน้ำลอด – พระธาตุแม่เย็น หมู่บ้านสันติชล – ถนนคนเดินปาย

04.30 น เดินทางสู่ ปางอุ๋ง ชมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงสัมผัสคลื่นทะเลหมอก และชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามที่สะท้อนผืนน้ำเป็นลำแสงสีทองผ่านแนวสนเขียวขจี... จากนั้นนำท่านสัมผัสวิถีชีวิตชาวจีนยูนาน ชิมชา บ้านรักไทย.. บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารบ้านรักไทย(4) อิ่มอร่อยนำคณะเดินทางต่อสู่ ถ้ำปลา อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน อิสระให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปกับฝูงปลาพวงนับแสน ๆ ตัว เดินทางสู่ ถ้ำน้ำลอด

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร (5)
บ่าย เดินทางต่อสู่ ถ้ำน้ำลอด  หนึ่งใน Unseen in Thailand ให้ท่านได้ชมถ้ำที่สวยงาม   อาทิเช่น ถ้ำเสาหินหลวง,ถ้ำตุ๊กตา เข้าไปชมหินงอกหินย้อย   พร้อมชมเสาหินลักษณะคล้ายกับตุ๊กตา  ตั้งเรียงรายอยู่ภายในถ้ำ นั่งแพล่องไปตามลำน้ำสู่ ถ้ำผีแมน ที่ชาวต่างชาติชอบเดินทางมาท่องเที่ยวที่ถ้ำนี้ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ อ.ปาย   แวะ จุดชมวิวกิ่วลม เบื้องหน้าเป็นภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นชมอาทิตย์อัสดงตกดิน ณ พระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย นำชม หมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านคนจีนยูนาน ที่สร้างขึ้นจากดินเหนียวทั้งหลัง สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารชาลี แอนด์ เล็ก (6)  หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ถนนคนเดินปาย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ทีพัก                                

ที่พัก เบลวิลล่า ปาย หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ชมทะเลหมอกหยุนไหล – วัดน้ำฮู – สะพานปาย – ร้านกาแฟ Coffee in Love – วัดอุโมงค์ - จังเกิ้ลเดอะคาเฟ่ บ้านถวาย - กรุงเทพฯ

05.45 น. โปรแกรมตื่นเช้า นั่งรถขึ้นไปชมอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยุนไหล
 

หลังพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลับที่พัก

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7)

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปายที่เคารพและศักดิ์สิทธิ์แวะถ่ายรูปชมร้านกาแฟ COFFEE IN LOVE ที่มีชื่อเสียงจากการถ่ายละคร แวะถ่ายรูป สะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้างโดยสงครามโลกครั้งที่ 2 เหมือนสะพานข้ามแม่น้ำแคว

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (8)
บ่าย นำชม วัดอุโมงค์ หรือ สวนพุทธธรรม โบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี สร้างขึ้นในสมัยพญามังราย ต่อมาพญากือนาทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสานากรรมฐาน กำแพงภายในและใต้พระเจดีย์ศิลปะพุทธแบบลังกาวงศ์เป็นอุโมงค์หลายช่องทางเดินทะลุกันได้ ชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์จากนั้นเดินทางสู่ ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวาย ร้านกาแฟอาหารและเครื่องดื่มสุดฮิต วิวหลักล้าน

17.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วนัสนันท์ ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่
20.00 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ WE 121
22.10 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

♥♦♥♦♥♦♥♦♥♦♥♦♥♦♥♦♥♦♥♦