10 เรื่องต้องรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

10 เรื่องที่เราควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ เราควรรู้ข้อปฏิบัติและข้อควรระวังก่อนการเดินทางไปต่างประเทศรวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ว่ามีอะไรบ้าง เราจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องและไปเที่ยวได้อย่างสบายใจ

10 เรื่องที่เราควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ มีอะไรบ้าง ?

1.Information : เราควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่เราจะเดินทางให้รอบคอบ โดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย อาหารและสภาพอากาศ

2.Passport : พาสปอร์ต ควรเก็บไว้กับตัวตลอดเวลา และในการเดินทางควรถ่ายสำเนาไว้อย่างน้อย 1 ชุด เผื่อยามฉุกเฉิน

3.Visa : เราควรตรวจดูระยะเวลาของวีซ่า เนื่องจากอายุของวีซ่าแต่ละประเทศต่างกัน หากวีซ่าขาดอายุอาจถูกปรับ จำคุก และถูกส่งตัวกลับประเทศได้

4.Hotline : ในการเดินทางควรเมมเบอร์ติดต่อของสถานอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศที่เดินทางไป เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เราจะได้สามารถติดต่อได้

5.Travel Insurance : เราควรทำประกันการเดินทางให้ครอบคลุมอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย เพื่อลดภาระทางการเงินในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิด

6.Illegal Item : ไม่ควรรับฝากสิ่งของจากผู้อื่น เว้นแต่ได้ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยตนเองแล้วว่าไม่เป็นของที่ผิดกฏหมาย

7.Liquids : ตรวจสอปริมาณของเหลวก่อนถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มล. ต่อ 1 ชิ้น และเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิด 1,000 มล. หรือ 1 ลิตร

8.Accommodation : หากพำนักในต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน ควรแจ้งต่อสถานอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ของไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน

9.Immigration : ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจสอบถามถึงวัตถุประสงค์การเดินทางหรือหลักฐานการสำรองห้องพัก หรือจำนวนเงินที่ถือเข้าและออกประเทศ ดังนั้นเราควรเตรียมให้พร้อม

10.Danger : หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออันตราย เราสามารถขอความช่วยเหลือจากสถานอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ของไทย ได้