4 ดอยงาม @เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

4 ดอยงาม @เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

TOUR CODE : JG-NTH4-CTG

เจาะลึกเชียงใหม่ที่เราเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของเชียงใหม่ไว้ในทริปเดียว

บินไปกลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายล์

วัดพระธาตุดอยคำ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ม่อนแจ่ม - Sky walk แบบพื้นบ้าน - Check In เฮือนกาแฟ 60 และถนนคนเดินเชียงใหม่ - สุดเหมือนที่แสนสวย ฮิโนกิแลนด์ ดินแดนญีปุ่นจำลอง - ดอยอ่างขาง - สวนอินทผาลัมโกหลัก - วัดบ้านเด่นสะหลีเมืองแกน มูลค่า 2,000 ล้าน - สักการะพระมหาธาตุเจดีย์ 20 องค์ พระธาตุแฝดที่สวยงาม @ดอยอินทนนท์ - น้ำตกสวย วชิระธาร - วัดอุโมงค์ที่ไม่ควรพลาด - ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวาย - พัก Belle Ville เชียงใหม่ 2 คืน ระดับ 4 ดาว

วันแรก   

เชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - เฮือนโบราณ 60 – พระธาตุดอยคำ – ดอยสุเทพ - ถนนคนเดิน

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาเตอร์ D สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง
07.55 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล เที่ยวบินที่ WE102 ระหว่างทางบริการท่านด้วยอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม
09.15 น. ท่านเดินทางสู่จุด Check In แห่งใหม่ Sky walk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะ
ตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ สองข้างทางประดับด้วยดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงาม ด้านล่างมีทุกดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ท่านสามารถลงไปถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้ได้อย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับแวะ ร้านกาแฟไม้เฮือน ๖๐ ร้านกาแฟยอดนิยมร่มรื่นที่มีสวนดอกไม้ ก่อนนำคณะเดินทางต่อ

เที่ยง   อาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารปลาเผา ผักสด (1)
บ่าย นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ
สักการะหลวงพ่อทันใจ เป็นผู้ที่นิยมและมีชื่อเสียงมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ จากการอธิษฐานขอพรโชคลาภทั้งจากการค้า การงานหรือการเสี่ยงโชคต่าง ๆ ผู้เดินทางมาขอพร บนบานแล้วประสบความสำเร็จและได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน

15.00 น. นำเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ไหว้ขอพร เชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานจะมีแต่ความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาด ปลอดภัยผ่านอุปสรรคนานาไปได้
ค่ำ äอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารกาแล (2)
  หลังอาหารอิสระ ณ ถนนคนเดินเชียงใหม่ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พักเข้าที่พัก ã ที่พักเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ 4 ดาว / ระดับเดียวกัน

วันที่สอง

ดอยอ่างขาง –  สุกี้ยูนาน – ฮิโนกิแลนด์ – สวนอินทผาลัมโกหลัก - วัดบ้านเด่น

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น. นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยอ่างขาง  ชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ด้วยความสวยงามของ
ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ทำให้ต่อมาสถานีเกษตรฯ จึงได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมภายในสถานีฯได้   ภายในสถานีฯ จอดแวะถ่ายภาพได้ตลอดทุกจุด แต่จะมีจุดท่องเที่ยวหลัก คือ  สวนสมเด็จซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้า ติดกันคือโรงเรือนเพาะพันธุ์กุหลาบ และเรือนดอกไม้ตั้งอยู่ตรงข้ามสวนสมเด็จ  ถัดไปบริเวณใจกลางสถานี ฯ คือ สวน 80  สวนกุหลาบอังกฤษ และสโมสรอ่างขางซึ่งเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟ  ไปจบโปรแกรมที่สวนบ๊วยและโรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผักซึ่งอยู่ตรงข้ามสวนบ๊วย ซึ้งมีจุด Check In ที่สวยงามมากกว่า 12 จุด ที่ไม่ควรพลาด

เที่ยง อาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารบ้านดินเล่าจาง เมนูพิเศษ..สุกี้ยูนนาน (4)
บ่าย นำคณะ ชมอาณาจักรไม้หอมแห่งแรกของไทย ฮิโนกิแลนด์ ที่ได้จำลองบรรยากาศสุดอลังการจากญี่ปุ่น
จุดเด่นสำคัญ ๆ ด้านหน้าโครงการเป็นเสาโทริอิแบบเรียวบุ ด้านหน้าโครงการจะพบซุ้มประตูโคมแดงขนาดใหญ่ จำลองมาจาก วัดอาซากุสะ และไฮไลท์สุด คือ ปราสาทฮิโนกิ 4 ชั้น ที่สร้างจากไม้สนฮิโนกิที่ขึ้นชื่อว่าเป็นไม้ชั้นสูงและเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่น

14.30 น. จากนั้นนำชม สวนอินทผลัม บ้านโกหลัก ซึ่งเป็นแหล่งปลูกอินทผลัมที่แรกของประเทศไทยที่จดสิทธิบัตรปลูกกว่า 750 ต้น ที่ให้ผลผลิตคุณภาพ รสชาติอร่อย และแปรรูปให้เป็นน้ำอินทผลัมได้อีกด้วย
17.00 น. เดินทางสู่ วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เต็มไปด้วยความวิจิตร-ตระการตา อลังการ รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบล้านนาประยุกต์มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (5)
  เข้าที่พัก  ที่พักโรงแรม เบลล์วิลล่า เชียงใหม่ 4 ดาว / ระดับเดียวกัน

วันที่สาม

ดอยอินทนนท์ – น้ำตกวชิระธาร -ห้วยตึงเฒ่า - วัดอุโมงค์

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
08.00 น. นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยอินทนนท์  เดิมมีชื่อว่า ดอยหลวง หรือ ดอยอ่างกา นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา
หิมาลัย มีความสูง 2,565 เมตร สัมผัสยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สัมผัสสายหมอก สัมผัสเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  สักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์ ชม สถานีเรดาห์ นำท่านเดิน  ชมต้นกุหลาบพันปี (ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ตามเส้นทางเดินที่ร่มรื่น  ชมป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ และพืชคลุมดินต่าง ๆ อาทิ มอส ไรเค่น เดินทางสู่ พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ  มองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม

เที่ยง ä อาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารโครงการหลวง (4)
บ่าย นำท่านชม น้ำตกวชิระธาร น้ำตกที่มีความสวยงาม และอยู่ไม่ไกล และให้ท่านได้ซื้อของฝากจากชาวเขา
แล้วเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ระหว่างทาง แวะร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวาย ร้านกาแฟอาหารและเครื่องดื่มสุดฮิต วิวหลักล้าน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จุด Check In อีก 1 แห่ง ณ ห้วยตึงเฒ่า อิสระสัมผัสบรรยากาศสูดโอโซนให้เต็มปอด ไฮไลท์ ที่นี้ คือ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ และเพื่อน ๆ รายล้อมไปด้วยบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มีภูเขาโอบล้อมไว้ ที่นี่ยังมีแลนด์มาร์คคล้าย ๆ สะพานซูตองเป้ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทอดยาวเหนือท้องทุ่งไปยังกระท่อมที่อยู่ปลายนาด้วยระยะทางกว่า 100 เมตร

17.00 น. นำท่านชม วัดอุโมงค์ หรือ สวนพุทธธรรม โบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี สร้างขึ้นใน
สมัยพญามังราย ต่อมาพญากือนาทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสานากรรมฐาน กำแพงภายในและใต้พระเจดีย์ศิลปะพุทธแบบลังกาวงศ์เป็นอุโมงค์หลายช่องทางเดินทะลุกันได้ ชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์จากนั้นเดินทางสู่
18.30 น. ท่านเดินทางสู่ วนัสนันท์ ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนำคณะส่งจุดนัดพบ..