VISA FRANCE

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส (Visa France)

วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส (VISA FRANCE)

 1. หนังสือเดินทางฉบับจริง: ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6  เดือนหลังจากที่เดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเก้น ต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า ถ้าท่านมีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้านี้(เล่มเก่า) กรุณานำมาแสดงด้วย
 2.  รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 4.5 ซ.ม. x 3.5ซ.ม. ฉากหลัง ต้องเป็นพื้นสีขาวหน้าตรงและใบหน้าชัดเจน(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) รูปถ่ายต้องเห็นใบหูและคิ้ว เปิดหน้าผาก
 3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ฉบับจริง และสำเนาหน้าแรกที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่า 1 ชุด) หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 5. หนังสือรับรองการทํางาน กรณีลูกจ้าง : หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุชื่อ และตำแหน่งของผู้ยื่น เงินเดือน สิทธิ์ในการลา และระบุถึงบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการเงินตลอดระยะเวลาที่ผู้ยื่นพำนักอยู่ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ต้องระบุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทับของบริษัท ลายเซ็น พร้อมระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ออกหนังสือฉบับนี้ เป็นภาษาอังกฤษกรณีเจ้าของกิจการ : หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ (หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ) แปลเป็นภาษาอังกฤษกรณีนักเรียนนักศึกษา : หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ ซึ่งระบุการอนุมัติวันที่ลาและการยืนยันของผู้สมัครในการลงทะเบียนในเทอมการศึกษาหน้าและจุดประสงค์การเดินทาง
 6. หลักฐานทางการเงิน รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร ในทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ที่ไม่มีการระบุชื่อบัญชีหรือ เลขที่บัญชี ไม่สามารถใช้ยื่นได้ (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส)
  • Bank Statement,  Bank Certificate ตัวจริง รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนล่าสุด ของผู้สมัคร พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส) พร้อมทั้งแปลงเงินในบัญชีเราเป็นสกุลเงินยูโร EUR กรณีที่มีผู้อุปถัมภ์ทางการเงินในการเดินทาง ให้ยื่นจดหมายแสดงความประสงค์ที่จะอุปถัมภ์การเงิน และยื่นเอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) ของผู้อุปถัมภ์ โดยแสดงรายการเดินบัญชีอย่างน้อย 3 เดือน มีตราประทับจากทางธนาคาร และสำเนาหนังสือเดินทาง
 7. ข้าราชการจะต้องมีจดหมายลางานจากต้นสังกัด และ สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
 8. หลักฐานการจองที่พัก/ โรงแรมทุกคืน สําหรับการพักอาศัยทั้งหมดในทริป
 9. สําเนาการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน ทั้งเที่ยวไปและกลับ
 10. แผนการเดินทางทั้งหมดโดยละเอียด
 11. กรมธรรม์ประกันสุขภาพสําหรับการเดินทาง ซึ่งกรมธรรม์นี้จะต้องมีผลและใช้ได้ในกลุ่มประเทศเชงเก้น และครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่ท่านพํานักอยู่  จะต้องมีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร
 12. ฟอร์มกรอกขอวีซ่าแต่ละสถานฑูต พร้อมเซ็นต์ชื่อ
 13. สำหรับเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี)  แนบใบสูติบัตร (แสดงฉบับจริง+ยื่นตัวสำเนา พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถแปลที่ศูนย์รับแปลเอกสารที่ใดก็ได้  แต่ไม่สามารถแปลเอกสารด้วยตังเอง

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าฝรั่งเศส ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน และ

ควรยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนเดินทาง


การพิจารณาขอวีซ่า

คำร้องขอวีซ่าส่วนใหญ่จะได้รับการตรวจสอบภายใน 15 วันตามปฏิทิน ในแต่ละกรณีระยะเวลาในการตรวจสอบสามารถขยายได้สูงสุด 30 วันและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต

กงสุลมีสิทธิ์ขอข้อมูล หรือขอเอกสารเพิ่มเติม ในกรณีดังกล่าวท่านจะได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ หรือ ทางโทรศัพท์.

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าไม่มีสิทธิ์ใดๆ ต่อเวลาในการดำเนินการของการขอวีซ่ารวมถึงการเร่งการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า


ค่าธรรมเนียมวีซ่า 

ประเภทวีซ่าท่องเที่ยว  :   80 ยูโร / 2,703 บาท

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วผู้ยื่นคำร้องทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการ VFS  ท่านละ 510 บาท ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

*ค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงิน.

หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า


ค่าบริการ ประกอบเอกสารยื่นวีซ่าเริ่มต้น 2,000.- บาท / ท่าน 

ค่าบริการนี้รวม        

 • ทำการจองคิวเพื่อยื่นวีซ่า
 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์, จัดทำเอกสารและตรวจสอบ
 • ให้ปรึกษาการยื่นวีซ่า
 • บริการแมสเซนเจอร์รับ-ส่งเอกสาร และรับเล่มวีซ่า+พาสปอร์ต

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าแปลเอกสาร
 • ค่า Booking Air ticket
 • ค่า Booking Hotel
 • ค่าทำโปรแกรมโดยละเอียด
 • ประกันการเดินทาง