VISA ITALY

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอิตาลี (VISA ITALY) 

วีซ่าประเภทท่องเที่ยว สำหรับผู้มีความประสงค์เดินทางเข้าประเทศอิตาลีเพื่อการท่องเที่ยว

(ระยะเวลาในการพำนักสูงสุด : 90 วัน)

*ผู้สมัครจำเป็นต้องทำการนัดหมายออนไลน์ในระบบและทำการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าฯ ณ วันที่ทำการยื่นวีซ่า

สำหรับผู้สมัครที่เคยบันทึกลายนิ้วมือในกลุ่มประเทศเชงเก้นสามารถนำมาใช้สมัครขอวีซ่าในครั้งต่อไปได้ ภายในระยะเวลา 5 ปี (59 เดือน บันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ) ท่านสามารถให้ตัวแทน ญาติ เพื่อนหรือตัวแทนบริษัททัวร์ เป็นผู้มีอำนาจแทนเพื่อดำเนินการยื่นเอกสารของท่านแก่ศูนย์รับยื่นวีซ่าฯ เอกสารในกรณีที่มีผู้ยื่นแทนหรือได้รับมอบอำนาจ ได้แก่

 1. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อในแบบฟอร์มยื่นคำร้องและเอกสารต่างๆ เหมือนการลงชื่อในหนังสือเดินทาง (กรณีผู้เยาว์จะต้องลงชื่อโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น)
 2. ผู้ที่มายื่นแทนหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ จะต้องแนบสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงชื่อในเอกสารมอบอำนาจเช่นกัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอิตาลี (VISA ITALY)

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า กรอกเอกสารให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ ลงวันที่และลายเซ็นด้วยตนเองให้เหมือนลายเซ็นในหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้เยำว์ให้ลงลำยเซ็นโดยผู้ถือสิทธิปกครองเท่ำนั้น)
 2. รูปถ่ายสี 2 ใบ  ขนาดรูปถ่าย กว้าง 35 มิลลิเมตร x สูง 45 มิลลิเมตร, พื้นหลังสีขาว, อายุไม่เกิน 6 เดือน, และสามารถเห็นใบหน้าเต็ม ได้ภายในกรอบรูป (ห้ามตกแต่งรูปภาพ)  ที่สามารถทำให้มองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อย่างชัดเจนโฟกัสที่ใบหน้าของผู้ยื่น และ มีความคมชัดสูงมองเห็นใบหน้าทั้งหมด
 3. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (ถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย)
 4. สำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน 
 5. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม ระบุชื่อผ้เูข้าพักทุกท่าน, ชื่อและที่อยู่โรงแรม ที่พัก, และวันที่เข้าพัก
 6. ตารางการเดินทางโดยละเอียด (ภาษาอังกฤษ)
 7. หลักฐานทางการเงิน Bank Statement หรือ Statement online หรือสำเนำสมุดบัญชีเงินฝาก ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น ไม่ติดลบ และมี รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และ มีรายการเดินบัญชีล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันยื่น
 8. หลักฐานการทำงาน
  • กรณีลูกจ้ำง (ตัวจริง อายุไม่เกิน 30 วัน นับจำกวันยื่น) หนังสือรับรองการทางานที่ออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของผู้สมัครโดยระบุชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร,ตาแหน่ง, เงินเดือน, จำนวนวันหยุดที่ได้รับอนุมัติ, ตราประทับจากบริษัท, ลายเซ็นผู้อนุมัติจากหน่วยงานหรือบริษัท และที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
  • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองบริษัท (DBD) (มีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันยื่น), ใบจดทะเบียนการค้า (กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า)
  • อาชีพอิสระ ผู้สมัครสามารถเขียนชี้แจง และสามารถแนบเอกสารอื่นๆ เช่น รูปถ่าย
  • กรณีนักเรียน นักศึกษำ (ตัวจริง มีอำยุไม่เกิน 30 วัน นับจำกวันยื่น) หนังสือรับรองออกจากสถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ โดยระบุชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร,ที่อยู่และเบอร์โทรศัพย์ของสถานศึกษา และลายเซ็นผู้อนุมัติจากสถานศึกษา
 9. กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่าย (ผู้ออกค่าใช้จ่าย ต้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องสายเลือดเดียวกันเท่านั้น)ต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย (Sponsor letter) เป็นภาษาอังกฤษจากผู้ออกค่าใช้จ่าย พร้อมลงลายเซ็น – เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้ออกค่าใช้จ่าย ได้แก่ ใบเกิด, ทะเบียนบ้าน, ใบสมรส เป็นต้น สำเนาภาษาไทย พร้อมตัวแปล (เอกสารที่เป็นภาษาไทยจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอิตาลี) + หลักฐานทางการเงิน (ข้อ 7.)
 10. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) ตัวจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมแปลเอกสาร (เอกสารที่เป็นภาษาไทยจาเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอิตาลี)
 11. ประกันการเดินทาง ประกันการเดินทางจะต้องครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่ท่านพานักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นโดยระบุชื่อ นามสกุล ที่ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง ระบุวงเงินคุ้มครองขั้นต่า 30,000 ยูโร ( 1,500,000 บาท ) และข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่ยนย้ายกลับประเทศ พร้อมทั้งมีตราปั้มและลายเซ็นจากบริษัทตัวแทนประกัน
 12. หนังสือเดินทางเล่มปัจุบัน พร้อมสำเนาหน้าแรก 2 ฉบับ สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่เคยได้รับวีซ่าจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น ภายใน 5 ปี (ถ้ามี) สำเนาวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศ อังกฤษ, แคนนาดา และสหรัฐอเมริกา (ถ้ามี) พร้อมลงลำยเซ็น
 13. กรณีที่ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี 
  • หากผู้สมัครเดินทางด้วยกันกับ พ่อและแม่ สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด และต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอิตาลี)
  • กรณีถ้าเดินทางไปกับพ่อหรือแม่ หรือท่านใดท่านหนึ่ง สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปล) ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากทาง อำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารควรระบุว่าอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน *** พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
  • หากผู้สมัครเดินทางคนเดียว หรือบุคคลที่สาม สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปล) หนังสือยินยอมจากพ่อและแม่ให้เดินทางไปต่างประเทศ จากทางอำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารควรระบุว่าอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร *** พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
  • กรณีบิดา มารดาท่านหนึ่งท่านใดเสียชีวิต: ใบมรณะบัตร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปล โดยเอกสารที่เป็นภาษาไทยจำเป็นต้องแปลเป็นภำษาอังกฤษหรือภาษาอิตาลี)
  • กรณีอำนำจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนึง สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปล)- ใบสำเนาบันทึกการอย่าโดยระบุว่าบุตรอยู่ในอานาจการปกครองของใคร
   – ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทาง อำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) หรือใบฟ้องหย่าผู้ใช้อำนาจจากศาล*** พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
  • กรณีบุตรบุญธรรม : สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (สาเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปล) ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทาง อำเภอ/เขต *** พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น ***
   ถ้าเอกสารมิใช้เอกสารออกจากประเทศไทย จะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ ประจำการในประเทศไทย

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าอิตาลี ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน และ

ควรยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนเดินทาง


การพิจารณาขอวีซ่า

ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารสมัครวีซ่าจะใช้เวลา 5 วันทำการ ในบางกรณีระยะเวลาในการพิจารณาอาจจะขยายไปถึง 30 วันขึ้นไปโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตอิตาลีไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม


ค่าธรรมเนียมวีซ่า 

ประเภทวีซ่าท่องเที่ยว  :   80 ยูโร / 2,720 บาท

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วผู้ยื่นคำร้องทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการ VFS  ท่านละ 361 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า


ค่าบริการ ประกอบเอกสารยื่นวีซ่าเริ่มต้น 2,000.- บาท / ท่าน 

ค่าบริการนี้รวม        

 • ทำการจองคิวเพื่อยื่นวีซ่า
 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์, จัดทำเอกสารและตรวจสอบ
 • ให้ปรึกษาการยื่นวีซ่า
 • บริการแมสเซนเจอร์รับ-ส่งเอกสาร และรับเล่มวีซ่า+พาสปอร์ต

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าแปลเอกสาร
 • ค่า Booking Air ticket
 • ค่า Booking Hotel
 • ค่าทำโปรแกรมโดยละเอียด
 • ประกันการเดินทาง