VISA SPAIN

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสเปน (Visa Spain)

วีซ่าระยะสั้น ( พำนัก 90 วันภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน) 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสเปน (VISA SPAIN)

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า กรอกเอกสารให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ ลงวันที่และลายเซ็นด้วยตนเองให้เหมือนลายเซ็นในหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้เยาว์ให้ลงลายเซ็นโดยผู้ถือสิทธิปกครองเท่านั้น)
 2. รูปถ่ายสี2 ใบ  ขนาดรูปถ่าย 5 ซม x 4 ซม, พื้นหลังสีขาว, อายุไม่เกิน 6 เดือน, และสามารถเห็นใบหน้าเต็ม ได้ภายในกรอบรูป (ห้ามตกแต่งรูปภาพ)  ที่สามารถทำให้มองเห็นใบหน้าได้อย่างชัดเจน โฟกัสที่ใบหน้าและมีความคมชัดสูงมองเห็นใบหน้าทั้งหมด
 3. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (ถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย)
 4. สำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน
 5. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม ระบุชื่อผู้เข้าพักทุกท่าน, ชื่อและที่อยู่โรงแรม ที่พัก, และวันที่เข้าพัก
 6. ตารางการเดินทางโดยละเอียด (ภาษาอังกฤษ)
 7. หลักฐานทางการเงิน จดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริงและ statement จากทางธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ที่แสดงสถานภาพทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) ที่แสดงว่าผู้ขอนั้นมีฐานะทางการเงินของตนเองเพียงพอในการเดินทางและตลอดระยะเวลาที่พำนัก เป็นระยะเวลาติดต่อกันจนถึงเดือนปัจจุบัน (ไม่รับพิจารณาหลักฐานการเงินของบุคคลอื่น หรือของบริษัทที่รับรองค่าใช้จ่าย) (ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้นและจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายสำเนาใบสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนสมรสเพื่อแสดงความสัมพันธ์โดยใช้หลักฐานคือจดหมายรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตัวจริงต้องระบุในจดหมายว่าออกค่าใช้จ่ายให้กับใครและ statement จากทางธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)
 8. หลักฐานการทำงาน
  • กรณีลูกจ้าง (ตัวจริง อายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่น) หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของผู้สมัครโดยระบุชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร,ตำแหน่ง, เงินเดือน, จำนวนวันหยุดที่ได้รับอนุมัติ, ตราประทับจากบริษัท, ลายเซ็นผู้อนุมัติจากหน่วยงานหรือบริษัท และที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
  • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองบริษัท(DBD) (มีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันยื่น),ใบจดทะเบียนการค้า(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
  • อาชีพอิสระ ผู้สมัครสามารถเขียนชี้แจง และสามารถแนบเอกสารอื่นๆ เช่น รูปถ่าย
  • กรณีนักเรียน นักศึกษา (ตัวจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่น) หนังสือรับรองออกจากสถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ โดยระบุชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร,ที่อยู่และเบอร์โทรศัพย์ของสถานศึกษา และลายเซ็นผู้อนุมัติจากสถานศึกษา
 9. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) ตัวจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมแปลเอกสาร (เอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 10. ประกันการเดินทาง ประกันการเดินทางจะต้องครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่ท่านพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นโดยระบุชื่อ นามสกุล ที่ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง ระบุวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท ) และข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่ยนย้ายกลับประเทศ พร้อมทั้งมีตราปั้มและลายเซ็นจากบริษัทตัวแทนประกัน
 11. หนังสือเดินทางเล่มปัจุบัน พร้อมสำเนาหน้าแรก 2 ฉบับ สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่เคยได้รับวีซ่าจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น ภายใน 5 ปี (ถ้ามี) สำเนาวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศ อังกฤษ, แคนนาดา และสหรัฐอเมริกา (ถ้ามี) พร้อมลงลายเซ็น
 12. สำหรับเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี)  แนบใบสูติบัตร (แสดงฉบับจริง+ยื่นตัวสำเนา พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และต้องเป็นเอกสารที่ออกมาล่าสุดไม่เกิน1เดือน

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าสเปน ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน และ

ควรยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนเดินทาง


การพิจารณาขอวีซ่า

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทำการหรือนานกว่า ขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางและเอกสารของผู้สมัคร

คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อสัมภาษณ์หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้


ค่าธรรมเนียมวีซ่า 

ประเภทวีซ่าท่องเที่ยว  :   80 ยูโร / 2800 บาท

*ค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงิน.

 • นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วผู้ยื่นทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการท่านละ 540 บาท ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการ และค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมต่างๆนั้น จะรับชำระเป็นเงินสดเท่านั้นที่เคาน์เตอร์รับคำร้องขอวีซ่า

หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า


ค่าบริการ ประกอบเอกสารยื่นวีซ่าเริ่มต้น 2,000.- บาท / ท่าน 

ค่าบริการนี้รวม        

 • ทำการจองคิวเพื่อยื่นวีซ่า
 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์, จัดทำเอกสารและตรวจสอบ
 • ให้ปรึกษาการยื่นวีซ่า
 • บริการแมสเซนเจอร์รับ-ส่งเอกสาร และรับเล่มวีซ่า+พาสปอร์ต

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าแปลเอกสาร
 • ค่า Booking Air ticket
 • ค่า Booking Hotel
 • ค่าทำโปรแกรมโดยละเอียด
 • ประกันการเดินทาง