VISA SWITZERLAND

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Visa Switzerland)

สำหรับผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อน ทั้งวันหยุดพักผ่อนล่องเรือ เที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ วีซ่าประเภทนี้มีกำหนดระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน

*ผู้สมัครจะต้องทำการจองนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าและทำการสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า


เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (VISA SWITZERLAND)

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า กรอกเอกสารให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ ลงวันที่และลายเซ็นด้วยตนเองให้เหมือนลายเซ็นในหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้เยาว์ให้ลงลายเซ็นโดยผู้ถือสิทธิปกครองเท่านั้น)
 2. รูปถ่ายสี2 ใบ  ขนาดรูปถ่าย 5 ซม x 4 ซม, พื้นหลังสีขาว, อายุไม่เกิน 6 เดือน, และสามารถเห็นใบหน้าเต็ม ได้ภายในกรอบรูป (ห้ามตกแต่งรูปภาพ)  ที่สามารถทำให้มองเห็นใบหน้าได้อย่างชัดเจน โฟกัสที่ใบหน้าและมีความคมชัดสูงมองเห็นใบหน้าทั้งหมด
 3. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (ถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย)
 4. สำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน
 5. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม ระบุชื่อผู้เข้าพักทุกท่าน, ชื่อและที่อยู่โรงแรม ที่พัก, และวันที่เข้าพัก
 6. ตารางการเดินทางโดยละเอียด (ภาษาอังกฤษ)
 7. หลักฐานทางการเงิน เอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) โดยแสดงรายการเดินบัญชีอย่างน้อย  3เดือน และมีตราประทับจากทางธนาคาร
 8. หลักฐานการทำงาน
  • กรณีลูกจ้าง (ตัวจริง อายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่น) หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของผู้สมัครโดยระบุชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร,ตำแหน่ง, เงินเดือน, จำนวนวันหยุดที่ได้รับอนุมัติ, ตราประทับจากบริษัท, ลายเซ็นผู้อนุมัติจากหน่วยงานหรือบริษัท และที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
  • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองบริษัท(DBD) (มีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันยื่น), ใบจดทะเบียนการค้า(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
  • อาชีพอิสระ ผู้สมัครสามารถเขียนชี้แจง และสามารถแนบเอกสารอื่นๆ เช่น รูปถ่าย
  • กรณีนักเรียน นักศึกษา (ตัวจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่น) หนังสือรับรองออกจากสถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ โดยระบุชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร,ที่อยู่และเบอร์โทรศัพย์ของสถานศึกษา และลายเซ็นผู้อนุมัติจากสถานศึกษา
 9. กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่าย กรณีที่มีผู้อุปถัมภ์ทางการเงินในการเดินทาง ให้ยื่นจดหมายแสดงความประสงค์ที่จะอุปถัมภ์การเงิน และยื่นเอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) ของผู้อุปถัมภ์โดยแสดงรายการเดินบัญชีอย่างนอ้ย 3 เดือน มีตราประทับจากทางธนาคาร และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้อุปถัมภ์ในบางกรณีท่านอาจจะยื่น สำเนาของอสังหาริมทรัพย์(โฉนดที่ดิน) เพิ่มเติม
 10. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) ตัวจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมแปลเอกสาร (เอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 11. ประกันการเดินทาง ประกันการเดินทางจะต้องครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่ท่านพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นโดยระบุชื่อ นามสกุล ที่ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง ระบุวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร ( 1,500,000 บาท ) และข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่ยนย้ายกลับประเทศ พร้อมทั้งมีตราปั้มและลายเซ็นจากบริษัทตัวแทนประกัน
 12. หนังสือเดินทางเล่มปัจุบัน พร้อมสำเนาหน้าแรก 2 ฉบับ สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่เคยได้รับวีซ่าจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น ภายใน 5 ปี (ถ้ามี) สำเนาวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศ อังกฤษ, แคนนาดา และสหรัฐอเมริกา (ถ้ามี) พร้อมลงลายเซ็น
 13. กรณีที่ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี
  • หากผู้สมัครเดินทางด้วยกันกับ พ่อและแม่ สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  • กรณีถ้าเดินทางไปกับพ่อหรือแม่ หรือท่านใดท่านหนึ่ง สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปล) ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากทาง อำเภอ/เขต(ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารควรระบุว่าอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน *** พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
  • หากผู้สมัครเดินทางคนเดียว หรือบุคคลที่สาม สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปล) หนังสือยินยอมจากพ่อและแม่ให้เดินทางไปต่างประเทศ จากทางอำเภอ/เขต(ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารควรระบุว่าอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร *** พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสารประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
  • กรณีบิดา มารดาท่านหนึ่งท่านใดเสียชีวิต: ใบมรณะบัตร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปล)
  • กรณีอำนาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนึง สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปล)
   – ใบสำเนาบันทึกการอย่าโดยระบุว่าบุตรอยู่ในอำนาจการปกครองของใคร
   – ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทาง อำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) หรือใบฟ้องหย่าผู้ใช้อำนาจจากศาล***      พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
  • กรณีบุตรบุญธรรม: สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปล) ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทาง อำเภอ/เขต
   *** พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น ***
   ถ้าเอกสารมิใช้เอกสารออกจากประเทศไทย จะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ ประจำการในประเทศไทย

เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลเป็นหนึ่งในภาษาประจำชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  (ภาษาเยอรมัน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอิตาลี) โดยสามารถแปลที่ศูนย์รับแปลเอกสารที่ใดก็ได้  แต่ไม่สามารถแปลเอกสารด้วยตังเอง

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต

สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าอิตาลี ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน และ

ควรยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนเดินทาง


การพิจารณาขอวีซ่า

ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารสมัครวีซ่าจะใช้เวลา 15 ตามปฏิทิน ในบางกรณีระยะเวลาในการพิจารณาอาจจะขยายไปถึง 30 วันขึ้นไปโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม

ท่านอาจต้องแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่วีซ่าที่สถานกงสุลของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการสัมภาษณ์ก่อนที่ทางสถานทูตจะพิจารณาใบสมัครวีซ่าของท่าน

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าไม่มีสิทธิ/อิทธิพลใดๆ ต่อระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า หรือเร่งกระบวนการในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า


ค่าธรรมเนียมวีซ่า 

ประเภทวีซ่าท่องเที่ยว  :   80 ยูโร / 2,800 บาท

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วผู้ยื่นคำร้องทุกท่านจะต้องชำระค่าดำเนินการ VFS  ท่านละ 595 บาท ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

*อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า (เงินบาท) จะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับการปฏิเสธวีซ่า


ค่าบริการ ประกอบเอกสารยื่นวีซ่าเริ่มต้น 2,000.- บาท / ท่าน 

ค่าบริการนี้รวม        

 • ทำการจองคิวเพื่อยื่นวีซ่า
 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์, จัดทำเอกสารและตรวจสอบ
 • ให้ปรึกษาการยื่นวีซ่า
 • บริการแมสเซนเจอร์รับ-ส่งเอกสาร และรับเล่มวีซ่า+พาสปอร์ต

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าแปลเอกสาร
 • ค่า Booking Air ticket
 • ค่า Booking Hotel
 • ค่าทำโปรแกรมโดยละเอียด
 • ประกันการเดินทาง